Förordning (1985:63) om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa

SFS nr
1985:63
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01

1 § Med omställningskostnader avses i denna förordning vissa
kostnader som hänför sig till en allmän försäkringskassas
anställda, nämligen kassans

— kostnader för åtgärder med anledning av trygghetsavtalet för
arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK),

— kostnader för avgångsbidrag med anledning av avtalet om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare hos allmän försäkringskassa
(AGF-FK),

— kostnader med anledning av inkomsttrygghetsavtalet för vissa
arbetstagare hos allmän försäkringskassa (ITA-FK) om de är föranledda
av ett sådant övertalighetsfall som avses i trygghetsavtalet för
arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK).

2 § En allmän försäkringskassas omställningskostnader betalas från
samma anslagspost som löner.

3 § Om riksförsäkringsverket gör en framställning om att för en allmän
försäkringskassas räkning få överskrida en anslagspost för att betala
kassans omställningskostnader, skall riksförsäkringsverket redovisa
planer och kostnadsberäkningar för de åtgärder som anses leda till att
ytterligare medel behövs.