Förordning (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands

SFS nr
1985:73
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:863
Upphävd
1994-07-01

Bestämmelserna i 1 kap. 3 § fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän
försäkring om att en utsänd arbetstagare och hans medföljande
familjemedlemmar skall anses bosatta i riket under hela
utsändningstiden gäller inte arbetstagare, som är arvodesanställda av
styrelsen för internationell utveckling för arbete inom det svenska
biståndet i ett annat land, eller deras medföljande familjemedlemmar
enligt bestämmelserna. Inte heller gäller bestämmelsen i 1 kap. 1 §
fjärde stycket andra meningen lagen (1976:380) om arbetsskade
försäkring om att en utsänd arbetstagare skall vara försäkrad för
arbetsskada under hela utsändningstiden beträffande sådana
arbetstagare som nyss sagts.