Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa

SFS nr
1991:115
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:351
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:39

1 § Åtgärder enligt denna lag med ägg från människa vilka har
befruktats eller varit föremål för somatisk cellkärnöverföring
förutsätter att givarna av ägg, spermie eller kroppscell
informerats om ändamålet med åtgärden och därefter lämnat sitt
samtycke.

Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om
befruktning utanför kroppen fordras att även den kvinna eller
man i det behandlade paret som inte är givare av ägg eller
spermie har informerats om ändamålet med åtgärden och därefter
lämnat sitt samtycke.

Med somatisk cellkärnöverföring avses att cellkärnan i ett ägg
ersätts med kärnan från en kroppscell. Lag (2005:39).

1 a § Bestämmelser om etikprövning av forskning med befruktade
ägg och ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring
finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor.

Beträffande forskning som skall etikprövas enligt nämnda lag
skall i stället för 1 § bestämmelserna om information och
samtycke i 16, 17 och 19 §§ i den lagen tillämpas. Om
befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om befruktning
utanför kroppen, skall med forskningsperson jämställas den
kvinna eller man i det behandlade paret som inte är givare av
ägg eller spermie. Lag (2005:39).

2 § Försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade
ägg och på ägg som varit föremål för somatisk
cellkärnöverföring får göras längst till och med fjortonde
dagen efter befruktningen respektive cellkärnöverföringen.
Försök får inte ha till syfte att åstadkomma genetiska effekter
som kan gå i arv eller att utveckla metoder för detta ändamål.

Om ett befruktat ägg eller ett ägg som varit föremål för
somatisk cellkärnöverföring har varit föremål för försök skall
det utan dröjsmål förstöras när åtgärden genomförts.
Lag (2005:39).

3 § Ett befruktat ägg eller ett ägg som varit föremål för
somatisk cellkärnöverföring får förvaras i fryst tillstånd
högst fem år eller den längre tid som Socialstyrelsen enligt
5 § bestämt.

Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under
vilken försök får ske enligt 2 §. Lag (2005:39).

4 § Om ett befruktat ägg varit föremål för försök i forsknings-
eller behandlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas
kropp. Detsamma gäller om ägget före befruktningen eller de
spermier som använts vid befruktningen har varit föremål för
försök eller ägget har varit föremål för somatisk
cellkärnöverföring. Lag (2005:39).

5 § Om det finns synnerliga skäl får socialstyrelsen för särskilda fall
medge att tiden enligt 3 § för förvaring i fryst tillstånd förlängs.

Lämnas medgivande, skall styrelsen bestämma den ytterligare tid under
vilken förvaring får ske.

Ett medgivande får förenas med villkor. Det får återkallas om villkoren
åsidosätts eller om det annars finns skäl till återkallelse.

6 § Den som uppsåtligen bryter mot 2, 3 eller 4 § döms till böter eller
fängelse i högst ett år. Är en överträdelse av 3 § ringa, skall inte
dömas till ansvar.

Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter medgivande
av socialstyrelsen.

7 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:82).

Övergångsbestämmelser

1995:82

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.