Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;

SFS nr
1991:119
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:200
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om återbetalning till utländska
företagare av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

2 § Termer som används i denna lag har samma betydelse som i lagen
(1968:430) om mervärdeskatt.

/r3/ Rätten till återbetalning

3 § En utländsk företagare som inte är skattskyldig enligt lagen
(1968:430) om mervärdeskatt har rätt till återbetalning av mervärdeskatt
under förutsättning att

1. mervärdeskatten hänför sig till verksamhet som han bedriver i
utlandet,

2. verksamheten skulle ha medfört skattskyldighet enligt lagen
(1968:430) om mervärdeskatt om den bedrivits här i landet, och

3. mervärdeskatten i så fall skulle ha varit avdragsgill.

4 § En utländsk företagare som förmedlar en vara eller en tjänst för en
uppdragsgivares räkning har rätt till återbetalning av mervärdeskatt
endast i det fall uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om han
förvärvat varan eller tjänsten direkt.

Mervärdeskatt vid införsel eller förvärv av en vara ger inte rätt till
återbetalning, om varan förs in eller förvärvas för att inom landet
levereras till en köpare.

Mervärdeskatt som avses i 17 § åttonde stycket lagen (1968:430) om
mervärdeskatt ger inte rätt till återbetalning. Lag (1992:576).

5 § Rätten till återbetalning inträder när en vara har levererats eller
har förts in i landet eller när en tjänst har utförts.

/r3/ Ansökan

6 § Den som vill få återbetalning av mervärdeskatt enligt denna lag
skall ansöka om detta hos Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
Lag (1993:465).

7 § En ansökan om återbetalning skall avse en period om minst tre på
varandra följande kalendermånader under ett kalenderår och högst ett
kalenderår. En ansökan som avser tiden till utgången av ett kalenderår
får omfatta kortare tid än tre månader.

8 § Ansökan skall göras på blankett som fastställs av regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer. Till ansökan skall fogas

1. faktura eller jämförlig handling som innehåller sådana uppgifter som
enligt 16 och 17 §§ lagen (1968:430) om mervärdeskatt och anvisningarna
därtill utgör förutsättning för avdrag för ingående skatt, och

2. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande har rätt
till återbetalning, exempelvis bevis om hans verksamhet i utlandet.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

9 § En ansökan skall ha kommit in senast sex månader efter utgången av
det kalenderår som den avser.

Minimibelopp

10 § Om en ansökan avser ett helt kalenderår eller återstoden därav får
återbetalning medges av belopp om minst 200 kronor.

I annat fall får återbetalning medges endast om beloppet uppgår till
minst 1 500 kronor.

11 § har upphävts genom lag (1993:465).

Omprövning m. m.

12 § Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av mervärdeskatt
skall på begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att
hans ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande
begär återbetalning av ytterligare mervärdeskatt för en period för
vilken beslut meddelats.

Om en fråga som avser återbetalning av mervärdeskatt har avgjorts av
allmän förvaltningsdomstol, får omprövning inte göras.

En begäran om omprövning skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län senast ett år efter utgången
av det kalenderår som den tidigare ansökningen gäller.
Lag (1993:465).

13 § Om mervärdeskatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund
av oriktig uppgift som den sökande lämnat eller på grund av felräkning,
felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig
att betala tillbaka vad han fått för mycket.

Ett belopp som den sökande enligt beslut därom skall betala tillbaka får
räknas av mot mervärdeskatt som han har rätt att återfå på grundval av
en annan ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen.
Beloppet får räknas av även om beslutet om betalningsskyldighet inte
vunnit laga kraft.

14 § Åtgärder för att ta ut oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får
inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under
vilket beloppet utbetalats.

Vissa förfarandebestämmelser

15 § Riksskatteverket leder och har det övergripande ansvaret för
skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om
återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och om
betalningsskyldighet enligt 13 § första stycket. Skattemyndighetens
beslut får överklagas hos länsrätten. Beslut om avräkning enligt
13 § andra stycket får överklagas antingen i samband med överklagande
av beslut om betalningsskyldighet enligt 13 § första stycket eller
särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet är felaktigt.

Vid överklagande gäller 6 kap. 10–23 §§ taxeringslagen (1990:324) i
tillämpliga delar. Lag (1993:465).

16 § Beslut om betalningsskyldighet enligt 13 § första stycket får
verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Straff

17 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift
som är ägnad att leda till att mervärdeskatt återbetalas med ett för
högt belopp döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte
gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Övergångsbestämmelser

1991:119

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991 och gäller i fråga om varor
som levereras och tjänster som utförs den 1 januari 1991 eller senare.

1993:465

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.