/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:127) om gällande räntesats för allemanssparandet;

SFS nr
1991:127
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS1991:186
Upphävd
1991-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:186

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890)
om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den
9 april 1991 och tills vidare årlig ränta med 10 procent. Räntan skall
dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken
fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre
procentenheter.