Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

SFS nr
1991:133
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1715
Upphävd
1995-01-01

Inlösen av spannmål

1 § Under vart och ett av budgetåren 1991/92–1994/95 skall Statens
jordbruksverk den 1 november (inlösendagen) lösa in de kvantiteter av
respektive års inhemska skörd av vete, råg, korn och havre som senast den
dagen erbjuds Jordbruksverket för inlösen och som uppfyller de kvalitetskrav
som följer av 4 §.

Inlösen före eller efter inlösendagen sker enligt föreskrifter som
Jordbruksverket meddelar.

Inlösenskyldigheten omfattar inte spannmål som efter export återinförts till
landet. Förordning (1994:17).

2 § När inlösen sker på inlösendagen skall Jordbruksverket lösa in spannmål
som har viss lägsta kvalitet (baskvalitet) till följande priser per kilo med
tillägg för ersättning till handeln.

Sädesslag 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95

vete 1: 15 kr 1: 00 kr 1: 05 kr 1: 05 kr
råg 1: 21 kr 1: 06 kr 1: 11 kr 1: 11 kr
korn 1: 17 kr 1: 02 kr 1: 07 kr 1: 07 kr
havre 1: 13 kr 0: 98 kr 1: 03 kr 1: 03 kr

Om det finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket lösa in spannmål av lägre
kvalitet, i huvudsak avsett till foder, till lägre priser än enligt första
stycket.

Om inlösen sker vid annan tidpunkt än på inlösendagen, gäller de
inlösenpriser som föreskrivs med stöd av 1 § andra stycket.
Förordning (1994:17).

3 § Inlösen till priser enligt 2 § sker endast på en prisort. Antalet
prisorter skall vara högst åtta. Jordbruksverket får bestämma vilka orter
som skall vara prisorter. Förordning (1991:173).

4 § Jordbruksverket fastställer de kriterier som skall gälla för att den
i 2 § första stycket angivna baskvaliteten skall anses uppfylld.
Förordning (1991:173).

5 § Jordbruksverket skall avsätta inlöst spannmål till lägsta möjliga
kostnad. Vid avsättningen skall verket beakta konkurrensförhållandena
på de inhemska marknaderna. Förordning (1991:173).

Exportbidrag för spannmålsprodukter m.m.

6 § Jordbruksverket får lämna bidrag vid export av sådana
livsmedelsprodukter som är framställda av spannmål för vilken
inlösenskyldighet föreligger. Bidraget får motsvara skillnaden mellan
inlösenpris och världsmarknadspris för den kvantitet spannmål som
produkten innehåller. Förordning (1991:173).

7 § Jordbruksverket får också lämna bidrag vid export av sådana kvaliteter
av spannmål som är avsedda för särskilda ändamål, om spannmålen omfattas av
inlösenskyldighet. Bidraget får motsvara skillnaden mellan inlösenpris och
världsmarknadspris. Förordning (1991:173).

Förmalningsavgifter

7 a § Tillverkare av mjöl, gryn, flingor eller liknande produkter skall
betala avgift för vete, råg, rågvete, korn och havre som används vid
tillverkningen.

Avgift skall betalas för vete, råg och rågvete med 1 146, för korn med
240 och för havre med 230 kronor per ton. Förordning (1993:1675).

Exportbidrag för kött, förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter

8 § Jordbruksverket får i mån av tillgång på medel lämna bidrag
vid export av

— svenskt nöt- och griskött,

— förädlade livsmedel framställda av svenska jordbruksprodukter,
och

— färska eller förädlade trädgårdsprodukter av svenskt ursprung.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om

1. för vilka produkter bidrag lämnas,

2. storleken på bidraget, samt

3. under vilken period bidrag lämnas.
Förordning (1994:897).

9 § Exportbidrag för kött får lämnas bara om köttet har kontrollerats av
en kontrollant som utsetts av jordbruksverket. Förordning (1991:173).

Utjämningsavgift på mjölk

10 § Under tiden fram till den 1 januari 1995 skall innehavare av mejeri
betala avgift för konsumtionsmjölk och grädde. Enligt föreskrifter som
Jordbruksverket meddelar betalas dock inte avgift för mjölk eller grädde
som tillsätts något annat än mjölkpulver och syrningskultur.
Förordning (1993:439).

11 § Jordbruksverket föreskriver hur stor avgiften skall vara från och
med den 1 juli 1991. Avgiften skall därefter minskas den 1 juli 1993,
den 1 januari 1994 och den 1 juli 1994. Vid den första tidpunkten skall
avgiften minskas med 10 procent av den ursprungliga avgiften och vid
vardera av de två följande tidpunkterna med 20 procent av den ursprungliga
avgiften. Avgiften skall tas bort helt den 1 januari 1995.
Förordning (1993:439).

Utjämningsbidrag för mjölk

12 § Jordbruksverket får, i mån av tillgång på avgiftsmedel enligt 10 §,
lämna utjämningsbidrag för mjölk till mejeri som har egen invägning av
mjölk. Förordning (1991:915).

13 § Bidraget lämnas med för viss period bestämt belopp per kilogram invägd
mjölk. Förordning (1991:173) .

14 § Bidrag lämnas bara till mejerier som

1. på begäran av Jordbruksverket åtar sig att leverera mjölk och
mejeriprodukter till annat mejeri till ett skäligt pris och på skäliga
leveransvillkor i övrigt, och

2. inte i samverkan med andra mejeriföretag vidtar åtgärder i syfte att
påverka prisbildningen på mejeriprodukter på ett sätt som motverkar
avregleringen på livsmedelsområdet. Förordning (1992:852).

15 § Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om bidragets storlek.
Förordning (1991:173).

Avtal om odling av oljeväxter m.m.

16 § Jordbruksverket får sluta avtal

1. avseende 1991 och 1992 års skördar med odlare om odling av en viss areal
oljeväxter, och

2. avseende 1993 års skörd med handeln eller med någon annan leverantör om
leverans av en viss volym oljeväxtfrö.

Jordbruksverket skall sluta avtal i en omfattning som innebär att den
avtalade produktionen eller leveransen inte överstiger den totala
konsumtionen inom landet av vegetabiliskt och marint fett. Inköp och
försäljning av oljeväxtfrö skall ske till lägsta möjliga kostnad.
Förordning (1993:439).

17 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. till vilket pris avtal skall träffas, och

2. vilka krav på kvalitet som skall gälla för avtalad produktion.
Förordning (1991:173).

17 a § För 1994 års skörd gäller att Jordbruksverket skall lösa in de
kvantiteter av årets inhemska skörd av oljeväxtfrö som handeln eller
någon annan leverantör senast den 1 november (inlösendagen) erbjuder
verket för inlösen.

Inlösen före eller efter inlösendagen sker enligt föreskrifter som
Jordbruksverket meddelar.

Inlösen av oljeväxtfrö av viss kvalitet (baskvalitet) sker på inlösendagen
till ett pris av två och en halv gånger det inlösenpris som gäller för
vete den 1 november 1994 med tillägg för frakt och lagringsersättning
till handeln eller någon annan leverantör.

Inlösen av oljeväxtfrö av annan kvalitet sker till pris som Jordbruksverket
bestämmer. Förordning (1993:439).

17 b § Jordbruksverket meddelar föreskrifter om de kriterier som skall gälla
för att den i 17 a § första stycket angivna baskvaliteten skall anses
uppfylld. Förordning (1993:439).

Pristillägg på får- och lammkött

17 c § Allmänt pristillägg får lämnas för får- och lammkött med 2 kronor
5 öre per kilo. Tillägget lämnas till den som har fött upp slaktdjur.

Pristillägg får bara lämnas för kött som har godkänts vid besiktning enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (1971:511).
Förordning (1992:852).

17 d § Jordbruksverket bemyndigas meddela föreskrifter om ytterligare villkor
för att erhålla pristillägg. Förordning (1991:915).

Gemensamma bestämmelser

18 § Utöver vad som följer av lagen (1990:616) om införande av lagen
(1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. får
Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning i ett särskilt fall
överklagas hos kammarrätten om beslutet angår

1. befrielse från eller återbetalning av avgift, eller

2. utjämningsbidrag för mjölk.

Andra beslut av Jordbruksverket i ett särskilt fall enligt denna
förordning får inte överklagas. Förordning (1992:1043).

18 a § Om det finns särskilda skäl får jordbruksverket medge befrielse
från eller återbetalning av avgift.

Jordbruksverket får också medge återbetalning av avgift enligt 7 a och

18 b § Jordbruksverket bemyndigas meddela föreskrifter om befrielse från
och återbetalning av avgift. Förordning (1991:1513).

19 § Beslut om bidrag eller pristillägg skall omedelbart hävas om bidraget
eller pristillägget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig
uppgift av sökanden eller annan mottagare av bidraget eller pristillägget
eller om den som beviljats bidrag eller pristillägg på ett allvarligt sätt
bryter mot villkor som gäller för bidraget eller pristillägget.

Bidraget eller pristillägget får i fall som avses i första stycket krävas
tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.
Förordning (1991:915).

20 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas
av jordbruksverket. Förordning (1991:1513).

Övergångsbestämmelser

1991:133

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller såvitt avser
utjämningsavgift och utjämningsbidrag för mjölk samt exportbidrag för
kött och förädlade livsmedel till utgången av december 1994, såvitt
avser oljeväxter till utgången av juni 1995 och i övrigt till utgången
av juni 1995, dock att förordningen fortfarande skall gälla i fråga om
avgiftsskyldighet som uppkommit och bidrag som lämnats dessförinnan.
Förordning (1994:17).

1991:173

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller såvitt
avser utjämningsavgift och utjämningsbidrag för mjölk samt
exportbidrag för kött, förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter
till utgången av december 1994, såvitt avser oljeväxter till utgången
av juni 1995 och i övrigt till utgången av juni 1994, dock att
förordningen fortfarande skall gälla i fråga om avgiftsskyldighet
som uppkommit och bidrag som lämnats dessförinnan.
Förordning (1994:897).

1991:1328

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991. Bestämmelserna i
17 d § tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1991.

1992:1080

Denna förordning träder i kraft den 2 december 1992.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgiftsskyldighet som
inträtt före ikraftträdandet.

1993:964

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1993. Bidrag vid export av
förädlade livsmedel lämnas dock för tid från och med den 1 juli 1993.