/r1/ Förordning (1991:135) om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter;

SFS nr
1991:135
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1991-04-04
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:447

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning skall bedrivas i hovrätten
över Skåne och Blekinge. Förordningen gäller vid sidan av förordningen
(1979:569) med hovrättsinstruktion.

2 § Hovrätten får förordna domstolsbiträden som har tillräcklig kunskap
och erfarenhet, att på eget ansvar vidta åtgärder för beredning av mål i
den omfattning som rotelinnehavaren bestämmer. Förordning (1992:447).

3 § En rotelinnehavare får besluta att sådana åtgärder för beredning av
ett visst mål som rotelinnehavaren själv får vidta, i stället skall
vidtas på eget ansvar av hovrättsfiskal, hovrättsfiskalsaspirant eller
domstolsbiträde som har erhållit förordnande enligt 2 §.

Vad som nu sagts gäller inte i brottmål, där någon är berövad friheten.
Förordning (1992:447).

4 § Beslut enligt 3 § får inte avse mål vars beredning är av svår
beskaffenhet eller som av någon annan orsak kräver särskild kunskap och
erfarenhet. Uppkommer en fråga av sådant slag i ett mål där beslut
enligt 3 § har fattats, är den som är ansvarig för beredningen skyldig
att genast anmäla frågan för rotelinnehavaren.

5 § Vid beredning av mål med stöd av beslut enligt 3 § har
hovrätts-fiskal, hovr ättsfiskalsaspirant eller domstolsbiträde samma
befogenheter som enligt 19 § förordningen (1979:569) med
hovrättsinstruktion tillkommer rotelinnehavaren. Ett domstolsbiträde får
dock inte besluta om avskrivning av mål.