/r1/ Förordning (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder;

SFS nr
1991:151
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1991-03-26
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1933
Upphävd
1992-01-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Statligt räntebidrag för sådana byggnadsprojekt som uppfyller kraven
i förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd
vid ny- och ombyggnad av bostäder. beräknas med iakttagande av
bestämmelserna i denna förordning. Bidragen lämnas i form av
skattekompenserande räntebidrag och realräntebidrag.

/r3/ Skattekompenserande räntebidrag

2 § Skattekompenserande räntebidrag lämnas i fråga om hyres- och
bostadsrättshus. Bidrag lämnas för en tid av 40 år vid nybyggnad och 30
år vid ombyggnad.

3 § Bidrag lämnas med 30 procent av en kvartalsvis beräknad räntekostnad
för husets ny- eller ombyggnad till den del räntekostnaden avser
bostäder.

Avser ny- eller ombyggnaden särskilda boendeformer för äldre och
handikappade eller gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, får
även medräknas en beräknad räntekostnad för sådana personalutrymmen som
har anordnats eller byggts om i samband med ny- eller ombyggnad av
bostäderna.

4 § Beräkningen av den räntekostnad som avses i 3 § skall göras med
utgångspunkt från ett bidragsunderlag som bestäms enligt följande
sammanställning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Projekt Bidragsunderlag

a) Nybyggnad, om byggnads- Anbudssumman enligt antagna anbud.
arbetena upphandlas Tillägg för sådana kostnader som inte
omfattas av anbud får göras med belopp
som kan beräknas enligt förordningen
(1991:152) om beräkning av
bidragsunderlag för statligt stöd vid
ny- och ombyggnad av bostäder.

b) Nybyggnad, om byggnads- Den produktionskostnad som har godkänts
arbetena utförs som egen- vid kostnadsprövningen enligt 14 §
regibygge förordningen (1991:149) om allmänna
förutsättningar för statligt stöd vid
ny- och ombyggnad av bostäder.
Kostnaderna för mark får dock ingå högst
med det belopp som skulle ha godtagits
om projektet hade upphandlats.

c) Ombyggnad Beräknad ombyggnadskostnad enligt 12
och 13 §§ förordningen (1991:152) om
beräkning av bidragsunderlag för
statligt stöd vid ny- och ombyggnad av
bostäder.

I fråga om nybyggnad som genomförs på mark som upplåts med tomträtt
skall i bidragsunderlaget även ingå belopp för tomtkostnader enligt 2 §
första stycket 1 förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag
för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder.

Om statligt investeringsbidrag har beviljats för projektet, skall
bidragsunderlaget enligt första stycket minskas med bidragsbeloppet.

I fråga om bostadsrättshus får bidragsunderlaget inte överstiga de lån
som föreningen tagit upp för att finansiera ny- eller ombyggnaden av
huset.

Ytterligare föreskrifter om beräkning av bidragsunderlaget får meddelas
av boverket.

5 § Bidragsunderlaget enligt 4 § skall under bidragstiden inför varje ny
femårsperiod höjas med ett belopp som motsvarar den för föregående
femårsperiod beräknade sammanlagda räntekostnad som berättigar till
räntelån med statlig kreditgaranti. I fråga om bostadsrättshus får dock
bidragsunderlaget inte höjas med större belopp än det som motsvarar
summan av de räntelån föreningen har tagit upp under föregående
femårsperiod.

Från den tidpunkt då den räntekostnad som kan beräknas enligt 6 § inte
längre berättigar till räntelån med statlig kreditgaranti skall
bidragsunderlaget årligen minskas med ett belopp som motsvarar kvoten av
bidragsunderlaget och det antal år av bidragstiden som då återstår.

6 § Den bidragsgrundande räntekostnaden (Rk) beräknas vid varje
utbetalningstillfälle enligt följande formel:

Rk = (Bu T SubA )+ (SRL T SubB )
— —- — —-
360 100 360 100

/r4/ Beteckningar

Bu Det vid utbetalningstillfället enligt 4 och 5 §§
beräknade bidragsunderlaget.

T Det antal dagar som den beräknade räntekostnaden avser.

SubA Den räntesats för lån med bunden ränta som enligt
föreskrifter av boverket gäller vid ingången av varje
femårsperiod under bidragstiden. Räntesatsen bestäms med
utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den
allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer
med en återstående löptid av fem år.

SRL Summa räntelån som inte lagts till bidragsunderlaget
enligt 5 §, i förekommande fall minskat med ett belopp
som motsvarar summan av de årliga realräntebidrag som
dittills skulle ha lämnats om bidragen beräknats enligt
8 och 9 §§ (fullt bidrag).

SubB Den räntesats för lån med rörlig ränta som enligt
föreskrifter av boverket gäller vid ingången till det
kvartal som beräkningen avser. Räntesatsen bestäms med
utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den
allmänna kreditmarknaden vid köp av certifikatslån med
en återstående löptid av tre månader.

/r3/ Realräntebidrag

7 § Realräntebidrag lämnas i fråga om hyres- och bostadsrättshus samt
egnahem. Bidrag lämnas för en tid av högst 20 år.

8 § Under de första tio åren av bidragstiden lämnas bidrag årligen med
ett belopp som motsvarar 70 procent av produkten av en bidragsandel och
ett bidragsunderlag, om bidragsandelen är större än 0. Bidrag lämnas
dock med högst det belopp som motsvarar den för bidragsåret beräknade
räntekostnaden som berättigar till räntelån med statlig kreditgaranti.

Bidragsandelen beräknas enligt följande formel:

I + 3
Ba = SubC — —–
0,85

/r4/ Beteckningar

Ba Procentuell bidragsandel.

SubC Ett vägt medeltal av de räntesatser (SubA och SubB) som
under året har använts för beräkning av räntekostnaden enligt 6
§.

I Den procentuella höjningen av konsumentprisindex under senaste
tolvmånadersperiod som föregår beräkningstidpunkten. Boverket
får meddela ytterligare föreskrifter om beräkningstidpunkten.

9 § Bidragsunderlaget skall avse kostnaden för ny- eller ombyggnad av
bostäder. Om ny- eller ombyggnaden avser särskilda boendeformer för
äldre och handikappade eller gruppbostäder för psykiskt
utvecklingsstörda, får i bidragsunderlaget även ingå kostnader för att
anordna eller bygga om personalutrymmen i samband med ny- eller
ombyggnad av bostäderna. Bidragsunderlaget beräknas i övrigt enligt
andra-fjärde styckena.

Utgångspunkten för beräkningen är det bidragsunderlag som anges i
följande sammanställning:

Projekt Bidragsunderlag

1. Nybyggnad av hyres- och
bostadsrättshus samt säljar-
byggda egnahem:

a) Byggnadsarbetena har Anbudssumman enligt antagna anbud.
upphandlats Tillägg för sådana kostnader som inte
omfattas av anbud får göras med belopp
som kan beräknas enligt förordningen
(1991:152) om beräkning av
bidragsunderlag för statligt stöd vid
ny- och ombyggnad av bostäder.

b) Egenregibygge Den produktionskostnad som har
godkänts vid kostnadsprövningen enligt
14 § förordningen (1991:149) om
allmänna förutsättningar för statligt
stöd vid ny- och ombyggnad av
bostäder. Kostnaderna för mark får dock
ingå högst med det belopp
som skulle ha godtagits om projektet
hade upphandlats.

2. Nybyggnad av låntagar- Summan av belopp som kan beräknas enligt
byggda egnahem 2–8, 10 och 11 §§ förordningen
(1991:152) om beräkning av
bidragsunderlag för statligt stöd vid
ny- och ombyggnad av bostäder.

3. Ombyggnad Beräknad ombyggnadskostnad enligt 12 och
13 §§ förordningen (1991:152) om
beräkning av bidragsunderlag för
statligt stöd vid ny- och ombyggnad av
bostäder.

I fråga om småhus får bidragsunderlaget inte överstiga det underlag som
enligt förordningen (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för
statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder kan beräknas för
nybyggnad av ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan
källare med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter och ett enkelgarage. I
fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera
lägenheten. Högre bidragsunderlag får godtas endast om sökanden behöver
särskilt stor bostad på grund av stort hushåll eller om det annars finns
särskilda skäl. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för
beräkning av bidragsunderlagets storlek vid olika utföranden på huset.

Till det bidragsunderlag som har beräknats enligt andra och tredje
styckena skall årligen läggas ett belopp som motsvarar för bidragstiden
beräknade upplupna räntekostnader som berättigar till räntelån med
statlig kreditgaranti.

10 § För tid efter de första tio åren av bidragstiden lämnas bidrag med
ett belopp som motsvarar en tiondel av det bidragsbelopp som kan
beräknas enligt 8 och 9 §§ (fullt bidrag), multiplicerat med det antal
år som återstår av bidragstiden.

/r3/ Övriga bestämmelser

11 § Bidragstiden enligt 2 och 7 §§ räknas från dagen då ny- eller
ombyggnaden färdigställs.

Om det behövs för att anpassa bidragsutbetalningarna till tidpunkten för
aviseringarna av ränta på de lån som tas upp för husets ny- eller
ombyggnad och om bidragstagaren begär det, får

1. bidragstiden räknas från en senare dag, dock senast från dagen som
infaller tre månader efter färdigställandet och

2. den dag då enligt 5 § bidragsunderlaget första gången skall höjas
bestämmas till en tidigare tidpunkt än fem år räknat från bidragstidens
början.

Sådan begäran skall framställas senast i samband med begäran om att
beviljat bidrag skall börja betalas ut.

12 § Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall
bidragsunderlaget räknas om med hänsyn till allmänna kostnadsändringar
under tiden från bidragsbeslutet fram till färdigställandet. Därvid
skall tidskoefficienten enligt 6 § förordningen (1991:152) om beräkning
av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder
tillämpas. Bidragsunderlaget skall räknas om även till följd av
kostnadsändringar på grund av myndighets beslut.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter dels om vad som skall
anses vara större ny- och ombyggnadsprojekt, dels för omräkning och
utbetalning av bidrag.

13 § Utöver omräkning enligt 12 § får bidragsunderlaget endast höjas om
det sedan bidragsbeslut har meddelats till följd av projektändringar
eller myndighets beslut har vidtagits åtgärder som skulle ha påverkat
bidragsunderlaget om de varit kända vid tiden för beslutet. Begäran om
sådan höjning skall framställas senast i samband med begäran om att
bidrag skall börja betalas ut.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för
höjning av bidragsunderlaget enligt första stycket.

14 § Skattekompenserande räntebidrag beräknas och betalas ut i
efterskott fyra gånger per bidragsår.

Realräntebidrag beräknas och betalas ut i efterskott en gång per
bidragsår.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos
inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller
tomträttshavare. Om bidraget med tillämpning av undantagsregeln i 5 §
förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd
vid ny- och ombyggnad av bostäder har beviljats för ny- eller ombyggnad
av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomrättshavaren, betalas
bidraget ut till den som hos länsbostadsnämnden vid
utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning och
utbetalning av bidrag.

Övergångsbestämmelser

1991:151

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Bidrag enligt denna förordning lämnas även för sådan ny- eller
ombyggnad för vilken bostadslån har beviljats enligt
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande
äldre bestämmelser, om lånet inte har betalats ut före utgången av år
1991. Om ny- eller ombyggnaden i ett sådant fall har färdigställts före
utgången av år 1991, skall bidragstiden räknas från den 1 januari 1992
eller den senare dag som följer av 11 § andra stycket. Därvid skall
räntetillägg enligt 11 § andra stycket förordningen (1978:384) om
beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån medges från
tidpunkten för färdigställandet fram till utgången av år 1991.

Om sökanden begär det skall dock räntebidrag enligt de nya
bestämmelserna beräknas med utgångspunkt från ett bidragsunderlag som
motsvarar det räntebidragsunderlag som har fastställts i låneärendet.
Sådant räntetillägg som avses i föregående stycke medges därvid dock
längst till utgången av år 1991.