Lag (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

SFS nr
1991:162
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:308
Upphävd
1995-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1288

1 § Till den som uppbär kommunalt bostadstillägg enligt 2 § första
stycket lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg
till folkpension skall kommunen utge ett */k/ särskilt kommunalt
bostadstillägg */-k/ enligt vad som anges i denna lag.

2 § Det särskilda kommunala bostadstillägget utges om den
pensionsberättigades inkomster efter avdrag för skälig
bostadskostnad understiger kommunens socialbidragsnorm eller
det högre belopp som följer av Socialstyrelsens allmänna råd om
vägledande socialbidragsnorm, allt räknat per månad. Tillägget
utgör i sådant fall skillnadsbeloppet.

Vid tillämpning av första stycket beaktas följande inkomster,
nämligen

a) folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, dock
inte handikappersättning,

b) pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott
och tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring till den del
pensionen föranleder minskning av pensionstillskott, det
sammanlagda beloppet dock minskat med 25 procent av
basbeloppet när det är fråga om förtidspension,

c) särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller
handikappat barn,

d) kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962:392) om
hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension,

e) hälften av den inkomst som medräknas vid bestämmande av
årsinkomst enligt 5 § sistnämnda lag.

Inkomsterna enligt andra stycket a) och b) skall sammanlagda alltid
anses utgöra lägst 1,515 gånger basbeloppet minskat med två
procent för den som är ogift och lägst 1,34 gånger basbeloppet
minskat med två procent för den som är gift.

Bostadskostnaden skall anses skälig om den inte överstiger den
högsta godtagbara kostnad som följer av den norm Socialstyrelsen
och Riksförsäkringsverket rekommenderar för bostadskostnader
vid beräkning av underhållsbidrag eller det högre belopp som följer
av kommunens socialbidragsnorm. Lag (1993:1288).

3 § Frågor om förmåner enligt denna lag prövas utan ansökan av den
allmänna försäkringskassa, hos vilken den pensionsberättigade är
inskriven.

4 § Kommunen skall snarast underrätta den allmänna försäkringskassan om
de beslut som fattas i fråga om socialbidragsnormer. Om ett beslut
innebär att någon sådan norm ändras, skall underrättelse lämnas i god
tid före den dag då den ändrade normen skall börja tillämpas.

5 § Det särskilda kommunala bostadstillägget skall bekostas av den
kommun där den pensionsberättigade är mantalsskriven.

Till kommunens kostnader enligt första stycket lämnas statsbidrag enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

6 § Om inte annat följer av denna lag, skall vad som föreskrivs om
kommunalt bostadstillägg i lagen (1962:392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension eller i annan författning
tillämpas på det särskilda kommunala bostadstillägget.

Övergångsbestämmelser

1991:162

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991 och gäller till utgången av
år 1991. Lagen skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1991 för
den som vid ikraftträdandet uppbär kommunalt bostadstillägg enligt 2 §
första stycket lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt
bostadstillägg till folkpension.

2. I fråga om särskilt kommunalt bostadstillägg för tid före
ikraftträdandet och för maj 1991 skall vid beräkning enligt 2 §
tillämpas den socialbidragsnorm som gällde den 1 februari 1991 samt de
uppgifter om den pensionsberättigades inkomster och bostadskostnad, som
skall läggas till grund för prövning av dennes rätt till tillägget för
maj 1991.

3. Till kommunens kostnader för särskilt kommunalt bostadstillägg som
avser tid före ikraftträdandet lämnas statsbidrag som täcker kostnaderna
helt.

1993:1288

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om bostadsstöd som avser tid före ikraftträdandet.