Tillkännagivande (1991:166) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;

SFS nr
1991:166
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1991-04-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:115
Upphävd
1992-04-01

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om
internationella köp, som för Sveriges del med vissa undantag trätt i
kraft den 1 januari 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87) i sin lydelse på
originalspråken arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och
spanska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i
bilagan till lagen (1987:822) om internationella köp.

Konventionen kommer den 1 februari 1992 att ha trätt i kraft i
förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________
Stat Dag för Förklaringar och reservationer
konventionens
ikraftträdande
i förhållande
till staten
________________________________________________________________________
Amerikas I enlighet med artikel 95 skall punkt 1)
Förenta Stater 1988-01-01 b) i artikel 1 inte vara
bindande för Förenta Staterna.

Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96
skall de bestämmelser i artikel
11, artikel 29 och del II i
konventionen, som tillåter att köpeavtal
ingås, ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte gälla när en part
har sitt affärsställe i Argentinska
Republiken.

Australien 1989-04-01 Konventionen skall tillämpas på alla
australiska stater och
kontinentala territorier samt på alla
utomkontinentala territorier
med undantag av territorierna Julön,
Cocos-(Keeling-)öarna samt
Ashmore- och Cartier-öarna.

Bulgarien 1991-08-01 —

Chile 1991-03-01 Chile förklarar i enlighet med
artiklarna 12 och 96 i konventionen
att bestämmelser i artikel 11, artikel
29 eller del II i konventionen,
som tillåter att köpeavtal ingås, ändras
eller upphör genom
överenskommelse i annan än skriftlig
form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla när en
part har sitt affärsställe i Chile.

Danmark 1990-03-01 I enlighet med artikel 92 skall Danmark
inte vara bundet av del II i
konventionen.
Konventionen skall inte tillämpas i
fråga om Färöarna och
Grönland.
I enlighet med artikel 94 1) jfr. 3),
skall konventionen inte tillämpas
på köpeavtal då den ena parten har sitt
affärsställe i Danmark,
Finland, Norge eller Sverige och den
andra parten har sitt
affärsställe i ett annat av de nämnda
länderna.
I enlighet med artikel 94 2) skall
konventionen inte tillämpas på
köpeavtal då den ena parten har sitt
affärsställe i Danmark,
Finland, Norge och Sverige och den andra
parten har sitt
affärsställe i Island.

Egypten 1988-01-01 —

Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92 skall Finland
inte vara bundet av del II i
konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande
till Sverige enligt första
stycket och i övrigt enligt andra
stycket, skall konventionen inte
tillämpas på köpeavtal då parterna har
sina affärsställen i Finland,
Sverige, Danmark, Island eller Norge.

Frankrike 1988-01-01 —

Förbunds- 1991-01-01 Konventionen skall tillämpas även i
republiken fråga om Västberlin från dagen
Tyskland för ikraftträdandet i förhållande till
Förbundsrepubliken Tyskland.
Förbundsrepubliken Tyskland anser att
parter i konventionen som
har avgett en förklaring enligt artikel
95 i konventionen inte skall
anses som fördragsslutande stater enligt
artikel 1 första stycket b) i
konventionen. Därför finns det ingen
skyldighet att tillämpa — och
Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig
ingen skyldighet att
tillämpa — denna bestämmelse när
internationellt privaträttsliga
regler leder till tillämpningen av lagen
hos en part som har avgett en
förklaring om att den inte vill vara
bunden av artikel 1 första
stycket b) i konventionen. Till följd
härav avger
Förbundsrepubliken Tyskland ingen
förklaring enligt artikel 95 i
konventionen.

Guinea 1992-02-01 —

Irak 1991-04-01 —

Italien 1988-01-01 —

Jugoslavien 1988-01-01 —

Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig inte
bunden av punkt 1) b) i artikel
1, artikel 11 och de bestämmelser i
konventionen som avser
innehållet i artikel 11.

Lesotho 1988-01-01 —

Mexico 1989-01-01 —

Nederländerna 1992-01-01 Konventionen skall gälla i Nederländerna
med Aruba.

Norge 1989-08-01 I enlighet med artikel 92 skall Norge
inte vara bundet av del II i
konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande
till Finland och Sverige
enligt första stycket och i övrigt
enligt andra stycket, skall
konventionen inte tillämpas på köpeavtal
då parterna har sina
affärsställen i Norge, Danmark, Finland,
Island eller Sverige.

Schweiz 1991-03-01 —

Sovjetunionen 1991-09-01 Sovjetunionen förklarar att i enlighet
med artiklarna 12 och 96 i
konventionen de bestämmelser i artikel
11, artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att köpeavtal
ingås, ändras eller upphör
genom överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla när en
part har sitt affärsställe i
Sovjetunionen.

Spanien 1991-08-01 —

Syrien 1988-01-01 —

Tjeckoslovakien 1991-04-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt 1)
b) i artikel 1 inte vara
bindande för Tjeckoslovakien.

Tyska Demokra- 1990-03-01 —
tiska Republiken

Ukraina 1991-02-01 Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken
förklarar att i enlighet
med artiklarna 12 och 96 i konventionen
de bestämmelser i artikel
11, artikel 29 eller del II i
konventionen som tillåter att köpeavtal
ingås, ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla när en
part har sitt affärsställe i Ukrainska
SSR.

Ungern 1988-01-01 Ungerska Folkrepubliken anser Allmänna
villkor för leverans av
varor mellan organisationer i stater som
är medlemmar av Rådet
för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD
CMEA, 1968/1975, 1979
års version/ vara underkastade
bestämmelserna i artikel 90 i
konventionen;
Ungerska Folkrepubliken förklarar att i
enlighet med artiklarna 12
och 96 i konventionen de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen, som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att
anbud, antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form, inte skall
gälla när en part har sitt
affärsställe i Ungerska Folkrepubliken.

Vitryssland 1990-11-01 Vitryska Socialistiska Sovjetrepubliken
förklarar att i enlighet med
artiklarna 12 och 96 i konventionen de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i konventionen
som tillåter att köpeavtal
ingås, ändras eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla när en
part har sitt affärsställe i Vitryska
SSR.

Zambia 1988-01-01 —

Österrike 1989-01-01 —
________________________________________________________________________

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1990:771) om
kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående
avtal om internationella köp. Det är föranlett av att Bulgarien, Guinea,
Irak, Nederländerna, Sovjetunionen, Spanien och Tjeckoslovakien nu har
tillträtt konventionen.