Lag (1991:195) om penningmarknadskonton;

SFS nr
1991:195
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1991-05-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1311
Upphävd
1992-12-29

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller i fråga om ensidiga skuldförbindelser som är
avsedda för allmän omsättning och omfattas av låneemissioner som
förvaltas av PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag
(penningmarknadscentralen).

2 § Skuldförbindelser som omfattas av denna lag och borgenärer som har
rätt till betalning på grund av sådana förbindelser skall registreras
hos penningmarknadscentralen med hjälp av automatisk databehandling i
ett sådant register som avses i 4 kap. 1 §.

För skuldförbindelser som omfattas av denna lag får inte skuldebrev
utfärdas.

3 § Bankinspektionen skall övervaka att denna lag följs.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om förandet av register och förteckningar enligt
denna lag.

2 kap. Medlemmar i penningmarknadscentralen

1 § Endast riksbanken, riksgäldskontoret och den som har
bankinspektionens tillstånd att delta i penningmarknadscentralens
verksamhet får öppna konton (penningmarknadskonton) och göra anmälningar
för registrering hos centralen. Deltagarna i verksamheten benämns i
denna lag medlemmar.

Vid bankinspektionens prövning av en ansökan om tillstånd enligt första
stycket skall beaktas om sökanden med hänsyn till sin organisation,
ekonomiska ställning och verksamhet på penningmarknaden är lämplig som
medlem.

Bankinspektionen skall återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren
genom att överträda denna lag eller på annat sätt visat sig olämplig att
delta i penningmarknadscentralens verksamhet. Återkallelsebeslut gäller
omedelbart, om ej annat förordnas.

2 § Bankinspektionens beslut enligt 1 § överklagas hos kammarrätten.

Ett beslut varigenom bankinspektionen meddelat tillstånd eller avslagit
en framställning av penningmarknadscentralen om återkallelse av
tillstånd, får överklagas av denna.

3 kap. Ombud och förvaltare

1 § En medlem i penningmarknadscentralen kan av bankinspektionen
auktoriseras att såsom ombud öppna penningmarknadskonton och göra
anmälan för registreringsåtgärder för borgenärers och andra
rättighetshavares räkning hos penningmarknadscentralen (placerarombud)
och att på motsvarande sätt företräda utfärdare av skuldförbindelser hos
centralen (emittentombud). Riksbanken har rätt att utan auktorisation
uppträda som placerarombud och emittentombud inom ramen för riksbankens
uppgifter som centralbank.

En bank eller en fondkommissionär kan av bankinspektionen auktoriseras
att såsom förvaltare i stället för borgenären registreras på
penningmarknadskonto i fråga om skuldförbindelser som omfattas av ett
förvaltningsuppdrag (förvaltarregistrering). Riksbanken har rätt att
utan auktorisation uppträda som en sådan förvaltare inom ramen för sina
uppgifter som centralbank. Är skuldförbindelser föremål för handel
utomlands kan, efter tillstånd av bankinspektionen, i stället för
borgenär som är bosatt utomlands, den som i utlandet fått uppdrag att
förvalta hans förbindelser registreras som förvaltare på
penningmarknadskonto.

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första eller andra stycket
får förenas med särskilda villkor för att allmänna och enskilda
intressen skall tillgodoses. Auktorisationen eller tillståndet kan
återkallas av bankinspektionen, om ett villkor har åsidosatts och
avvikelsen är betydande eller om det annars inte längre finns
förutsättningar för auktorisation eller tillstånd.

Beslut av bankinspektionen i frågor om auktorisation eller tillstånd får
överklagas hos kammarrätten. Beslutet skall verkställas även om det har
överklagats, om inte kammarrätten beslutar annat.

2 § Upphör den som har auktoriserats enligt 1 § första stycket att vara
medlem i penningmarknadscentralen, är auktorisationen utan verkan.

3 § Om någon har auktoriserats som placerarombud men auktorisationen
återkallas eller förlorar sin verkan enligt 2 §, skall de uppdrag som
lämnats ombudet med stöd av 1 § första stycket på begäran av den
berättigade övertas av annan medlem av penningmarknadscentralen som har
auktoriserats som sådant ombud.

4 kap. Register

1 § För varje utfärdare av sådana skuldförbindelser som förvaltas av
penningmarknadscentralen skall hos centralen finnas ett register.
Registret skall bestå av en förteckning över skuldförbindelserna, en
löpande journal, en förteckning över förhandsregistreringar samt de
penningmarknadskonton som har öppnats för borgenärerna.

2 § I penningmarknadskonto för skuldförbindelser som inte är
förvaltarregistrerade skall anges

1. skuldbelopp och lånevillkor samt, i förekommande fall, antalet
skuldförbindelser och dessas nominella belopp,

2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,

3. borgenärens namn, identifieringsnummer och postadress, om borgenären
är medlem i penningmarknadscentralen,

4. pantsättningar utom i fall som avses i 7 kap. 7 § andra stycket,

5. i förekommande fall att borgenären har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av
skuldförbindelserna,

6. konkurs avseende borgenären samt utmätning, kvarstad eller
betalningssäkring avseende en skuldförbindelse eller panträtt i
skuldförbindelsen utom i sådana fall av utmätning som avses i 7 kap. 7 §
tredje stycket,

7. förbehåll enligt 15 kap. 8 § föräldrabalken,

8. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i
övrigt göra skuldförbindelsen gällande,

9. namn, identifieringsnummer och postadress för panthavare och den som
har en rättighet på grund av inskränkning enligt 8 eller, om
rättighetshavaren inte är medlem i penningmarknadscentralen, uppgift om
vem som i egenskap av placerarombud är behörig att företräda honom.

I penningmarknadskonto för annan än medlem skall i stället för de
uppgifter som avses i första stycket 3 antecknas en särskiljbar
beteckning för borgenären samt en uppgift om vem som i egenskap av
placerarombud är behörig att göra anmälan om registreringsåtgärder. Vad
som föreskrivs i denna lag om den som är antecknad på
penningmarknadskonto som borgenär gäller även borgenär för vilken
särskiljbar beteckning har antecknats enligt vad nu har sagts.

Penningmarknadscentralen skall med hjälp av automatisk databehandling
föra en särskild förteckning över de borgenärer som avses i andra
stycket. I förteckningen skall anges de uppgifter som avses i första
stycket 3 samt den särskiljbara beteckning som avses i andra stycket.

3 § Ett penningmarknadskonto för skuldförbindelser som är
förvaltarregistrerade skall innehålla

1. de uppgifter som avses i 2 § första stycket 1 och 2,

2. förvaltarens namn, identifieringsnummer samt postadress, om
förvaltaren är medlem i penningmarknadscentralen,

3. anmärkning att skuldförbindelserna förvaltas för annans räkning,

4. om förvaltaren inte är medlem i penningmarknadscentralen, uppgift om
vem som i egenskap av placerarombud är behörig att göra anmälan om
registreringsåtgärder.

Om förvaltaren inte är medlem i penningmarknadscentralen, skall
bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena tillämpas på förvaltaren.
Vad som där föreskrivs om borgenär skall i stället avse förvaltare.

4 § För varje anteckning i en löpande journal, i en förteckning över
förhandsregistreringar eller i ett penningmarknadskonto skall det framgå
av registret vilken dag och vid vilken tidpunkt på dagen som
anteckningen gjordes.

5 § Genom penningmarknadscentralens försorg skall en skuldförbindelse på
ett penningmarknadskonto förses med ett nummer eller annat kännetecken,
om det finns behov av att särskilja skuldförbindelsen från andra
förbindelser på samma konto.

6 § Penningmarknadscentralen skall ansvara för att registren och
förteckningarna enligt 2 § tredje stycket förs på sådant sätt som
föreskrivs i denna lag eller annan författning.

Penningmarknadscentralen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289)
för registren och förteckningarna.

5 kap. Registreringsåtgärder

1 § På grundval av anmälningar från medlemmarna skall
penningmarknadscentralen i fråga om skuldförbindelser registrera
förvärv, pantsättningar och andra ändringar i förhållanden som enligt 4
kap. 2 eller 3 § skall vara angivna i registret. Medlemmarna är skyldiga
att göra anmälan till centralen om sådana ändringar.

2 § Penningmarknadscentralen skall vidta registreringsåtgärder med
anledning av sådana anmälningar från statliga myndigheter som avser
medlemmars förhållanden.

Panträtt som följer av 9 kap. 3 § första stycket skall utan anmälan från
medlem registreras av penningmarknadscentralen. Medlem kan bemyndiga
centralen att utan anmälan registrera panträtt även i andra fall.

3 § Om ett förhållande som skall registreras anmäls till
penningmarknadscentralen, skall den registreringsåtgärd som anmälan
avser genast vidtas.

4 § En registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den löpande
journalen, genom förhandsregistrering i de fall då detta skall ske
enligt 9 kap. 2 eller 6 § samt, sedan samtliga villkor för registrering
har uppfyllts, genom anteckning på ett penningmarknadskonto.

I annat fall än som avses i 2 § sker anteckning i den löpande journalen
genom medlemmarnas försorg. En anteckning i den löpande journalen som
berör penningmarknadskonton för vilka olika medlemmar svarar skall anses
ha skett när sammanstämmande anmälningar av dessa har gjorts.

I fråga om registreringsåtgärd som avses i 2 § sker anteckning i den
löpande journalen genom penningmarknadscentralens försorg.

5 § Om en anmälan till penningmarknadscentralen är ofullständig men
bristen går att avhjälpa, skall anmälaren föreläggas att inom viss tid
komplettera underrättelsen.

6 § En begäran om registreringsåtgärd skall avslås av
penningmarknadscentralen, om förutsättningar för registrering saknas och
det inte är fråga om fall som avses i 5 §.

7 § Innan anteckning på penningmarknadskonto skett får en anmälan
rättas. Detta gäller dock inte, om anmälan har lett till
förhandsregistrering enligt 9 kap. 2 eller 6 §.

8 § En anteckning på penningmarknadskonto skall rättas av
penningmarknadscentralen, om anteckningen innehåller någon uppenbar
oriktighet till följd av penningmarknadscentralens eller någon annans
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något
tekniskt fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den vars rätt berörs.

9 § Penningmarknadscentralen får ur register avföra anteckningar som
uppenbarligen saknar betydelse. De avförda uppgifterna skall bevaras i
minst tio år.

6 kap. Insyn och sekretess

1 § Varje medlem i penningmarknadscentralen skall beredas möjlighet att
med hjälp av egna terminaler fortlöpande ta del av uppgifter om de
penningmarknadskonton som medlemmen förfogar över för egen del eller som
placerarombud.

Var och en som i övrigt är registrerad på ett penningmarknadskonto har
rätt att på begäran få besked från penningmarknadscentralen om kontots
innehåll i den mån innehållet berör hans rätt. Den som har ett
placerarombud skall rikta sin begäran till ombudet.

2 § Om betalning av kapitalbelopp eller ränta på grund av
skuldförbindelse skall göras utan förmedling av
penningmarknadscentralen, har utfärdaren av skuldförbindelsen rätt att i
den mån det behövs för detta ändamål få uppgifter beträffande de
penningmarknadskonton som ingår i registret samt, beträffande
penningmarknadskonto som avses i 3 kap. 1 § första stycket, uppgift om
borgenärens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt
postadress.

Första stycket tillämpas också, om penningmarknadscentralens förvaltning
av låneemissionen upphör.

3 § Den som är eller har varit anställd vid penningmarknadscentralen får
inte obehörigen röja uppgifter som har antecknats i ett sådant register
som avses i 4 kap.

4 § Föreligger misstanke om brott mot insiderlagen (1990:1342) skall
penningmarknadscentralen på begäran lämna bankinspektionen eller
åklagare besked om innehållet i register och förteckningar som avses i 4
kap. Besked skall lämnas utan kostnad.

7 kap. Rättsverkan av registrering

1 § Den som är antecknad på ett penningmarknadskonto som borgenär är med
de begränsningar som framgår av kontot behörig att förfoga över den
skuldförbindelse till vilken anteckningen hänför sig.

Behörig att ta emot betalning med anledning av en skuldförbindelse är
den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är antecknad
som borgenär på ett penningmarknadskonto i registret eller som är
berättigad att i andra fall ta emot betalningen. Detta gäller dock inte
om gäldenären eller, då betalningen erläggs av penningmarknadscentralen
för gäldenärens räkning, centralen insåg eller borde ha insett att
betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för
skuldförbindelsen.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om en skuldförbindelse för
vilken förvärvet är förhandsregistrerat enligt 9 kap. 2 § första
stycket. Så länge förhandsregistreringen består får inte borgenären
förfoga över förbindelsen. Under samma tid är penningmarknadscentralen
behörig att ta emot betalning som avses i andra stycket.

Den som är antecknad på ett penningmarknadskonto som placerarombud för
en borgenär är behörig att på borgenärens vägnar ta emot betalning som
avses i andra stycket eller betalning som erläggs med anledning av
förfogande över skuldförbindelsen.

2 § För skuldförbindelser som avses i denna lag tillämpas 15–18 §§
lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på
skuldebrev jämställs därvid motsvarande registrering på
penningmarknadskonto.

3 § Om en skuldförbindelse har överlåtits och anmälan om förvärvet har
registrerats, får skuldförbindelsen därefter inte tas i anspråk av
överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var
registrerade när överlåtelsen registrerades.

4 § Har samma skuldförbindelse överlåtits till flera var för sig, har
det förvärv företräde som registrerades först.

Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför en
tidigare överlåtelse, om förvärvaren vid förvärvet kände till eller
borde ha känt till den tidigare överlåtelsen. Detta gäller ej, om
förvärvaren i sin tur har överlåtit skuldförbindelsen till någon annan
och denne vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till
den första överlåtelsen.

Bestämmelserna i denna paragraf skall även tillämpas på förvärv genom
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när
fråga uppkommer om företräde mellan ett sådant förvärv och en senare
överlåtelse.

5 § Har en skuldförbindelse i annat fall än som avses i 4 § förvärvats
genom överlåtelse från någon som inte var borgenär, blir förvärvet
giltigt om överlåtaren vid tidpunkten för förvärvet var antecknad på
penningmarknadskonto som borgenär samt förvärvet har registrerats och
förvärvaren vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till
att överlåtaren inte var borgenär. Vad nu sagts tillämpas även vid
förvärv från den som var borgenär men som på grund av ett
förvärvsvillkor eller bestämmelser i lag saknade rätt att förfoga över
förbindelsen genom överlåtelse.

6 § Rättsverkan av en registrering enligt 3–5 §§ inträder då förvärvet
förhandsregistreras, under förutsättning att förvärvet därefter även
registreras genom anteckning på penningmarknadskonto. Om
förhandsregistrering inte äger rum, inträder rättsverkan när förvärvet
registreras genom anteckning på penningmarknadskonto.

7 § Bestämmelserna i 1–6 §§ tillämpas även vid pantsättning och vid
frisläppande av pant.

Om den som är registrerad som borgenär i fråga om en skuldförbindelse
som inte är förvaltarregistrerad upplåter panträtt i denna till förmån
för någon annan än den hos vilken förbindelsen redan är pantsatt,
inträder dock genom underrättelse till den sistnämnde eller, om denne
har placerarombud, till ombudet de rättsverkningar som i andra fall
uppkommer genom registrering av en pantsättning på penningmarknadskonto
för upplåtaren.

Vad som sägs i andra stycket om pantsättning genom underrättelse skall
även tillämpas vid utmätning.

8 § I fråga om förvaltarregistrerade skuldförbindelser skall vad som i 1
och 5 §§ sägs om den som är antecknad på ett penningmarknadskonto som
borgenär i stället avse den auktoriserade förvaltaren eller den som har
tillstånd enligt 3 kap. 1 § andra stycket.

Underrättas den auktoriserade förvaltaren eller tillståndshavaren om att
en förvaltarregistrerad skuldförbindelse har överlåtits eller pantsatts,
inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsättningen
hade registrerats i register hos penningmarknadscentralen.

8 kap. Rätt till ersättning

1 § Om till följd av 7 kap. 4–6 §§ ett förvärv av skuldförbindelser
gäller mot den som var borgenär eller mot någon till vars förmån en
rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av
penningmarknadscentralen för sin skada till följd av förvärvet.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 7 kap. 7 § en
pantsättning av skuldförbindelser gäller mot den som äger förbindelserna
eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.

2 § Tillfogas någon skada till följd av oriktig eller missvisande
uppgift i ett register eller i annat fall genom fel i samband med
uppläggning eller förande av ett sådant register, har han rätt till
ersättning av penningmarknadscentralen, om inte centralen visar att
felaktigheten beror på en omständighet utanför dess kontroll vars
följder den inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror felaktigheten på en medlem i penningmarknadscentralen, är
centralen fri från skadeståndsskyldighet om också medlemmen skulle vara
fri enligt första stycket. Motsvarande gäller om felaktigheten beror på
någon som har anlitats av penningmarknadscentralen eller av en medlem.

3 § Tillfogas någon skada genom beslut om rättelse, har han rätt till
ersättning av penningmarknadscentralen, om han inte insåg eller med
hänsyn till arten av felet eller andra omständigheter borde ha insett
att fel förekommit.

4 § Beror skada som avses i 1–3 §§ på en medlem eller någon som har
anlitats av en medlem, är penningmarknadscentralen fri från
skadeståndsskyldighet, om centralen visar att medlemmen eller den som
medlemmen har anlitat uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat
skadan.

5 § Ersättning enligt 1–3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt
falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till
skadan.

6 § Om en medlem eller någon annan genom vållande har medverkat till en
skada som avses i 1–3 §§, har penningmarknadscentralen rätt att från
den vållande kräva tillbaka utbetald ersättning i den mån det är skäligt
med hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

7 § Vad som föreskrivs i 1–6 §§ gäller ej i förhållandet mellan
penningmarknadscentralen och medlem i centralen i den mån annat har
avtalats.

9 kap. Likvidansvar m.m.

1 § Penningmarknadscentralen svarar jämte förvärvaren gentemot
överlåtaren för betalningen av utfäst likvid för en skuldförbindelse
(likvidansvar), om

1. riksbanken har åtagit sig att medverka vid betalningsutjämning
(riksbanksclearing) av likvider för förvärv av skuldförbindelser som
omfattas av lagen,

2. riksbanken har åtagit sig att lämna penningmarknadscentralen kredit i
den mån det behövs för att centralen skall kunna fullgöra sitt
likvidansvar för skuldförbindelsen, och

3. penningmarknadscentralen har godkänt förvärvet av skuldförbindelsen
för riksbanksclearing.

2 § Senast dagen före den då betalning skall göras skall
penningmarknadscentralen pröva om förvärvet av en skuldförbindelse kan
godkännas för riksbanksclearing. Godkännande får ske endast under
förutsättning att överlåtaren, sedan penningmarknadscentralen på
parternas vägnar verkställt utjämning av de överlåtelser och förvärv som
skett under samma dag, finnes ha rätt att förfoga över skuldförbindelsen
samt att säkerhet som svarar mot utfäst likvid kan tas i anspråk enligt
3 §.

Godkännandet sker genom förhandsregistrering. Sådan registrering får
endast ske om även de i 1 § 1 och 2 angivna förutsättningarna för
likvidansvar föreligger.

Anteckning på penningmarknadskonto görs sedan likvid har erlagts. Om
inte anteckning på penningmarknadskonto har gjorts före utgången av den
dag då betalningen skulle ha erlagts, är förhandsregistreringen utan
verkan.

3 § Som säkerhet för återgångsfordran gentemot förvärvaren i fall som
avses i 1 § får penningmarknadscentralen tillförsäkra sig panträtt i den
skuldförbindelse som är föremål för förvärv. I den mån det erfordras får
centralen tillförsäkra sig panträtt i andra skuldförbindelser för vilka
förvärvaren är antecknad som borgenär utan inskränkning i rätten att
förfoga över förbindelserna.

Penningmarknadscentralen kan genom avtal förbehålla sig annan säkerhet
än som avses i första stycket.

Första stycket andra meningen gäller inte i fråga om
förvaltarregistrerade skuldförbindelser.

4 § Om ett placerarombud erlägger likvid för förvärvarens räkning,
gäller panträtt som avses i 3 § till säkerhet för ombudets fordran mot
förvärvaren.

5 § I den mån riksbanken lämnar penningmarknadscentralen kredit för
fullgörande av likvidansvar enligt 1 § gäller säkerhet som avses i 3 §
för riksbankens fordran gentemot centralen.

6 § Föreskrifterna i 1–5 §§ gäller i tillämpliga delar vid pantsättning
och frisläppande av pant samt vid erläggande av i skuldförbindelsen
utfäst kapitalbelopp och ränta. Vid erläggande av kapitalbelopp och
ränta skall därvid vad som sägs i 4 § om placerarombud och förvärvare i
stället gälla emittentombud och utfärdare av skuldförbindelse.

7 § En skuldförbindelse i vilken panträtt har stiftats enligt denna lag
får av panthavaren försäljas eller åter pantsättas utan tillämpning av
10 kap. 2 § handelsbalken. Lag (1991:1318).

Övergångsbestämmelser

1991:195

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Bestämmelser i annan lag eller författning om rättigheter som
representeras av skuldebrev skall tillämpas även i fråga om rättigheter
som registreras enligt denna lag.

3. Om denna lag skall tillämpas på en skuldförbindelse för vilken
skuldebrev dessförinnan har utfärdats, skall följande iakttas.

Behörighet att första gången antecknas som borgenär eller som förvaltare
av förbindelsen på ett penningmarknadskonto hos penningmarknadscentralen
tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är
behörig att som borgenär förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall
makuleras på betryggande sätt och förvaras av utfärdaren i minst tio år.
En panthavare är behörig att påkalla att bestämmelserna i detta stycke
tillämpas, om han visar upp skuldebrevet.

Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev
tillämplig på skuldförbindelsen har inte rätt till därefter förfallen
betalning förrän innehavet har registrerats på penningmarknadskonto.

I samband med att skuldförbindelsen första gången registreras på
penningmarknadskonto får penningmarknadscentralen fastställa
avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.

4. Frågor om auktorisation och tillstånd enligt 3 kap. 1 § får prövas
före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast
från och med ikraftträdandet.