/r1/ Lag (1991:329) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;

SFS nr
1991:329
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:887

1 § Av de arbetsmarknadsavgifter som enligt 4 kap. 7 § lagen (1981:691)
om socialavgifter förs till staten skall under budgetåret 1991/92
sammanlagt 3 859,95 milj. kr användas för finansiering av

1. utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning
enligt förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning som inte
uppfyller medlems- och arbetsvillkoren i 6 § lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring,

2. bidrag enligt förordningen (1984:518) om utbildning i företag,

3. upphandling av särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning,

4. arbetsmarknadsverkets kostnader för att anordna
jobb-sökar-aktiviteter,

5. bidrag enligt förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd,

6. bidrag enligt förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser.
Lag (1991:887).

2 § En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning får från de
arbetsgivaravgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om
socialavgifter skall betala göra avdrag enligt bestämmelserna i 3–4 §§
om han efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare för
den som deltar i utbildning. LÖag (1991:887).

3 § För ersättare som avses i 2 § får avdrag göras med 460 kronor per
arbetsdag som arbetsgivaren har haft ersättaren anställd. Lag
(1991:887).

4 § För varje arbetstagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd
yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens
förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya
arbetsuppgifter får avdrag göras med högst 75 kronor per
utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kronor. Lag (1991:887).