Förordning (1991:375) med instruktion för statens jordbruksverk

SFS nr
1991:375
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-05-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:148
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1009

Verksamhetens mål

1 § Statens jordbruksverk skall verka för en positiv utveckling av
jordbruksnäringen, trädgårdsnäringen och rennäringen på ett sätt som
tar hänsyn till kraven på en god miljö, en god hushållning med
naturresurserna, ett gott djurskydd och en regional utjämning av
sysselsättning och välfärd. Inriktningen skall vara att få
konkurrenskraftiga företag inom näringarna till fördel för
konsumentintresset.

Jordbruksverket skall i sin egenskap av förvaltningsmyndighet med
saklighet och opartiskhet i sin verksamhet särskilt

— underlätta jordbruksnäringens anpassning till och utveckling på en
fri inhemsk marknad,

— medverka till att förutsättningar skapas för ett livskraftigt
jordbruk i norra Sverige,

— följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen
inom näringarna,

— medverka i arbetet med internationella frågor och förhandlingar,

— i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för ett
rikt och varierat odlingslandskap med en biologisk mångfald och enligt
fastställda program tillse att jordbrukets belastning på miljön blir
så liten som möjligt,

— säkerställa genomförandet av skärpta djurskyddskrav och verka för
ett gott hälsotillstånd bland husdjuren, och

— tillse att växtskadegörare och smittsamma djursjukdomar bekämpas.

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 § Jordbruksverket är chefsmyndighet för
distriktsveterinärorganisationen.

Jordbruksverket har tillsyn över

— veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 §
förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion,

— Statens utsädeskontroll,

— avbytarverksamheten inom jordbruket, och

— Skogs- och Lantbrukshälsan AB såvitt avser bolagets
handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom
jordbruket.

Jordbruksverket skall samarbeta med motsvarande myndigheter i
andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
med EFTA:s övervakningsmyndighet för att säkerställa att EES-avtalets
veterinära och avelstekniska regler följs. Förordning (1994:1088).

3 § Inom totalförsvarets civila del är jordbruksverket ansvarig myndighet
för beredskapsfrågor som rör livsmedelsförsörjning.

Föreskrifter om jordbruksverkets medverkan i totalförsvaret finns i
beredskapsförordningen (1993:242). Verket skall i den mån det behövs
samråda med överstyrelsen för civil beredskap i frågor rörande
beredskapsplaneringen. Förordning (1993:283).

4 § Jordbruksverket får ta ut ersättning för tjänster som rör
veterinär yrkesutövning och vattenhushållning.
Förordning (1995:1009).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på jordbruksverket
med undantag av 21 §.

Myndighetens ledning

6 § Jordbruksverkets generaldirektör är chef för verket.

När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens
tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.
Förordning (1995:1009).

Styrelsen

7 § Jordbruksverkets styrelse består av högst åtta personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

8 § har upphävts genom förordning (1995:1009).

Verkets råd

9 § Inom jordbruksverket får de rådgivande organ finnas som verket
bestämmer.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
jordbruksverket.

11 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

12 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

13 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

14 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

15 § har upphävts genom förordning (1994:1088).

Personalansvarsnämnden

16 § Jordbruksverkets personalansvarsnämnd prövar frågor enligt
19 § verksförordningen (1987:1100). Förordning (1994:1088).

17 § Jordbruksverkets personalansvarsnämnd består av
generaldirektören, personalföreträdarna och ytterligare sex ledamöter
som Jordbruksverkets styrelse utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter
är närvarande. Förordning (1995:1009).

Styrelsens ansvar och uppgifter

18 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i
övrigt av större vikt.

Ärendenas handläggning

19 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas
av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman.
Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1994:1088).

20 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

Taxor

21 § Jordbruksverket bemyndigas att fastställa taxor för

1. verkets uppdragsverksamhet,

2. avbytarverksamheten inom jordbruket,

3. anslutningsavgift till företagshälsovården.

Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med
riksrevisionsverket.

Tjänstetillsättning m. m.

22 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid. Förordning (1995:1009).

23 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

24 § har upphävts genom förordning (1994:1088).