Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

SFS nr
1991:447
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1991-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:791
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:558

1 § I denna förordning ges bestämmelser om Stockholms stadsarkiv när det
fullgör sina uppgifter som landsarkiv.

2 § Stockholms stadsarkiv är under Riksarkivet arkivmyndighet för
statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under
Försvarsdepartementet, samt för myndigheter och sådana organ
som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) vilkas verksamhetsområde
utgörs av Stockholms län. Förordning (1993:1100).

3 § När stadsarkivet fullgör uppgifter som landsarkiv skall det, vid
tillämpning av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446)
anses som statlig arkivmyndighet.

4 § Bestämmelserna i 11-14 §§ förordningen (2007:1179) med
instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på
stadsarkivet. Förordning (2008:558).

5 § Personal som handhar landsarkivsuppgifter vid stadsarkivet skall ha
den behörighet och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.