Förordning (1991:448) för stadsarkivet i Malmö när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

SFS nr
1991:448
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1991-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1101
Upphävd
1993-12-01

1 § I denna förordning ges bestämmelser om stadsarkivet i Malmö när det
fullgör sina uppgifter som landsarkiv.

2 § Stadsarkivet i Malmö är under riksarkivet arkivmyndighet för
statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under
försvarsdepartementet, samt för kyrkokommunala myndigheter och sådana
organ som avses i 2 § 2 arkivlagen (1990:782) vilkas verksamhetsområde
utgörs av Malmö kommun.

3 § När stadsarkivet fullgör uppgifter som landsarkiv skall det, vid
tillämpning av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446)
anses som statlig arkivmyndighet.

4 § Bestämmelserna i 23–26 §§ förordningen (1991:731) med instruktion
för riksarkivet och landsarkiven skall tillämpas på stadsarkivet.
Förordning (1991:973).

5 § Personal som handhar landsarkivsuppgifter vid stadsarkivet skall ha
den behörighet och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.