Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter

SFS nr
1991:483
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:672

1 § En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för
allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa
eller frihet kan få medgivande att använda andra
personuppgifter om sig själv än de verkliga (fingerade
personuppgifter). Ett medgivande får begränsas till viss tid.

Medgivande att använda fingerade personuppgifter får inte
lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd genom
kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) eller
på annat sätt.

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även
ges åt en familjemedlem till en person som avses i första
stycket, om personerna varaktigt bor tillsammans.
Lag (1997:988).

2 § En fråga om medgivande att använda fingerade
personuppgifter prövas av Polismyndigheten.

Ansökan om medgivande görs av den som vill använda fingerade
personuppgifter. Lag (2014:672).

3 § Har upphävts genom lag (2011:896).

4 § En person som ansöker om eller har fått medgivande att
använda fingerade personuppgifter för egen del, får ansöka om
medgivande även för ett barn som personen är vårdnadshavare
för och varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att ge
skydd mot den andre vårdnadshavaren. Lag (2011:896).

5 § En myndighet ska på begäran lämna Polismyndigheten
upplysning om en person som förekommer i ett ärende enligt
denna lag. Denna skyldighet gäller dock inte för
Säkerhetspolisen. Lag (2014:672).

6 § Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter
har lämnats, ska Polismyndigheten skyndsamt se till att den
person som har fått medgivandet registreras inom
folkbokföringen med de fingerade uppgifter som myndigheten
efter samråd med den enskilde bestämmer.

De fingerade personuppgifterna ska bestämmas och registreras
på ett sådant sätt att det inte av dessa framgår vem det är
som använder uppgifterna. Lag (2014:672).

7 § Polismyndigheten ska bistå den som har fått medgivande
att använda fingerade personuppgifter vid kontakter med andra
myndigheter och i övrigt lämna den hjälp som krävs, om den
enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på annat sätt.
Lag (2014:672).

8 § Om den som har fått medgivande att använda fingerade
personuppgifter skriftligen anmäler hos Polismyndigheten att
medgivandet inte längre behövs eller om det finns synnerliga
skäl för det, ska Polismyndigheten besluta att medgivandet
att använda fingerade personuppgifter ska upphöra att gälla.
Lag (2014:672).

9 § När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter
har upphört att gälla ska Polismyndigheten underrätta
Skatteverket om detta. Verket ska skyndsamt se till att de
fingerade uppgifterna inte längre används inom
folkbokföringen. Verket ska göra de ändringar i
folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling
av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
som krävs.

Sedan Polismyndigheten har underrättat Skatteverket om den
enskildes anmälan enligt 8 § får han eller hon använda de
fingerade uppgifterna fram till dess verket har registrerat
ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte för tid
därefter. Lag (2014:672).

10 § Polismyndighetens beslut får överklagas till Stockholms
tingsrätt. Ett beslut enligt 6 § första stycket får dock inte
överklagas.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. Lag (2014:672).

Övergångsbestämmelser

1997:988

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om beslut om medgivande att
använda fingerade personuppgifter som har fattats före
ikraftträdandet.

2003:700

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. De nya
föreskrifterna i 9 § andra stycket gäller även om
Rikspolisstyrelsen underrättat skattemyndighet.

2011:896

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan om medgivande att
använda fingerade personuppgifter har kommit in till
tingsrätten före ikraftträdandet.

3. En framställning om medgivande att använda fingerade
personuppgifter som gjorts till Rikspolisstyrelsen ska, om
Rikspolisstyrelsen inte har avgjort ärendet vid
ikraftträdandet, behandlas som en ansökan enligt de nya
bestämmelserna.