Förordning (1991:580) med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m

SFS nr
1991:580
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:942
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:828

Skattemyndigheten prövar frågor om

1. övertagande av fond för återanskaffning av fastighet och
förlängning av fristen att ta fonden i anspråk enligt 5 § respektive
7 § första stycket lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen
för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet och enligt
övergångsbestämmelserna till lagen (1990:689) om upphävande av
lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning
till fond för återanskaffning av fastighet och

2. övertagande av eldsvådefond enligt 10 § lagen (1981:296) om
eldsvådefonder och enligt övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:690) om upphävande av lagen (1981:296) om
eldsvådefonder.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1994:828).

Övergångsbestämmelser

1991:1827

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Ärenden enligt 1. och 2. som kommit in till riksskatteverket före den
1 juli 1992, men då ännu inte avgjorts, handläggs enligt äldre föreskrifter.

2000:942

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1998
och tidigare års taxeringar.