Förordning (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

SFS nr
1993:1587
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1385
Upphävd
2001-01-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:611

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller räntebidrag som lämnas enligt

1. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

2. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

3. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

4. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

5. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m.,

6. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter
som förköpts enligt förköpslagen (1967:868) och

7. förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av
egnahem.

2 § Om inte annat anges särskilt, gäller bestämmelserna i denna
förordning räntebidrag enligt samtliga de förordningar som anges i
1 §.

Ändrade villkor för räntebidrag

3 § Räntebidrag lämnas oberoende av på vilket sätt de åtgärder som
bidraget avser är finansierade.

Äldre föreskrifter som innebär att rätten till bidrag är beroende av
att det finns ett statligt reglerat lån och att återbetalning av lån
utöver vad som följer av avtalade amorteringsvillkor skall beaktas
vid beräkning av den räntekostnad som bidraget lämnas för gäller
inte. Inte heller gäller äldre föreskrifter som innebär att rätten till
bidrag för ränta på underliggande kredit är beroende av

— att krediten har lämnats av vissa kreditinstitut,

— att räntan på krediten skall vara bunden för en tid av minst fem
år i sänder och

— att den som lämnat krediten, enligt särkilt åtagande, debiterar
låntagaren enbart den del av räntekostnaden för krediten som inte
täcks av räntebidraget (nettoavisering).

Utbetalning och upphörande av räntebidrag

4 § Räntebidrag betalas ut till den som vid tidpunkten för
aviseringen hos länsstyrelsen är antecknad som bidragsmottagare
om inte något annat följer av andra stycket, eller 8 § andra stycket.

Så länge huset är finansierat med sådana lån och krediter som avses
i någon av förordningarna enligt 1 § eller med lån som ersätter
sådana lån och krediter betalas dock bidraget ut till den eller de
som lämnat lånet eller krediten, om långivaren genom avtal med
Boverket har åtagit eller åtar sig att debitera låntagaren enbart den
del av räntekostnaden på lånet eller krediten som inte täcks av
bidraget. Avtal om nettoavisering får träffas endast med sådana
långivare som står under tillsyn av Finansinspektionen. Krav från
låntagaren att utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan
för tid då nettoaviseringsavtal gäller.

Utbetalning av bidrag sker högst fyra gånger per år. Närmare
föreskrifter om utbetalningstidpunkter meddelas av Boverket.

4 a § Räntebidraget upphör när det totala räntebidraget för
den period aviseringen avser är lägre än, vid kvartalsavisering
500 kronor och vid halvårsavisering 1 000 kronor.
Förordning (1998:1642).

Räntebidrag till ny husägare

5 § Om det eller de hus som räntebidraget avser övergår till ny
ägare och om räntebidraget är beviljat enligt någon av de
förordningar som anges i 1 § 1-6, lämnas räntebidrag till den nye
ägaren beräknat med utgångspunkt från de låneandelar och den
garanterade räntesats som skulle ha tillämpats om denne hade
beviljats bidrag från början, om något annat inte följer av 6 och 7 §§.

Beräkning enligt första stycket sker från dagen för den nye ägarens
tillträde av fastigheten.

Räntebidrag enligt första och andra styckena till ny ägare lämnas
inte om beslut om räntebidrag återkallas enligt 3 § första stycket 2
förordningen (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse
av beslut om statligt räntestöd i vissa fall. Förordning (1996:1434).

6 § Om räntebidraget avser ett egnahem som förvärvats av den nye
ägaren genom köp eller byte i annat fall än som avses i 7 § och om
bidraget har beviljats enligt någon av de förordningar som anges i
1 § 1–4, skall den del av låneunderlaget för bostäder som den
bidragsgrundande räntekostnaden beräknas på minskas med 45 000
kronor. För varje nytt övertagande skall låneunderlaget minskas
med ytterligare 45 000 kronor. I första hand minskas den del av
låneunderlaget som avser det statligt reglerade lånet.

Räntebidrag lämnas inte när låneunderlaget för bostäder
understiger 55 000 kronor.

7 § Om det eller de hus som räntebidraget avser förvärvats på
exekutiv auktion eller genom underhandsförsäljning som sker till
följd av att låntagaren inte fullgör sina åtaganden enligt
låneförbindelsen eller låneförbindelserna och om förvärvet sker till
ett pris som inte täcker den fordran som hänför sig till det statligt
reglerade lånet för bostäderna i huset eller husen, lämnas
räntebidrag till den nye ägaren bara om det beräknade nuvärdet av
hela räntebidraget är större än den del av fordringen som inte täcks
av priset. I sådant fall skall dock den bidragsgrundande
räntekostnaden beräknas enbart på den del av låneunderlaget för
bostäder som motsvarar det överskjutande nuvärdets andel av hela
det beräknade nuvärdet, fördelat proportionellt på återstående
statligt reglerat lån och underliggande kredit.

Om det statligt reglerade lånet avser såväl bostäder som lokaler
skall vid tillämpning av första stycket förlust anses ha uppkommit i
första hand på den del av lånet som avser lokaler.

Om förvärvet enligt första stycket avser ett egnahem med
räntebidrag enligt någon av de förordningar som anges i 1 § 1–4,
lämnas bidrag till den nye ägaren endast i den utsträckning som
följer av 6 §, om en tillämpning av dessa bestämmelser innebär ett
lägre bidrag.

Räntebidragets nuvärde bestäms vid tidpunkten då förfarandet
som leder till övertagandet inleds. De årliga bidragsbeloppen fram
till utgången av den då pågående räntebindningsperioden för det
statligt reglerade lånet beräknas efter den eller de räntesatser för
beräkning av den bidraggrundande räntekostnaden som används i
bidragsärendet vid denna tidpunkt. För tid därefter skall de årliga
bidragsbeloppen beräknas efter 8 procent ränta. De årliga
bidragsbeloppen omräknas till nuvärde efter en årsränta om 8
procent. Närmare föreskrifter om den tidpunkt då det förfarande
som leder till övertagandet skall anses ha inletts meddelas av
Boverket.

Övriga bestämmelser

8 § Ägare till hus som har räntebidrag får inte till annan överlåta,
pantförskriva eller på annat sätt överföra rätten till sådant bidrag.

Utan hinder av första stycket får, i ärenden som inte omfattas av
nettoaviseringsavtal, överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag
ske till förmån för sådana långivare som står under
Finansinspektionens tillsyn för hela eller delar av den tid som
låneavtalet eller låneavtalen gäller. Krav från låntagaren att
utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan för tid då
överlåtelsen eller pantförskrivningen gäller.

8 a § har upphävts genom förordning (1999:611).

9 § Räntebidrag lämnas inte för tid då det eller de hus som
bidraget avser ingår i ett konkursbo. Förordning (1995:1047).

10 § Ett beslut om räntebidrag skall återkallas helt eller delvis före
bidragstidens utgång, om

1. det hus som avses med bidraget används för annat ändamål än
som förutsattes då bidrag beviljades eller

2. rätten till bidrag övergått till annan i strid mot bestämmelserna i
8 §.

Övergångsbestämmelser

1993:1587

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas
i ärenden i vilka räntebidragsgivningen ännu inte har upphört vid
ikraftträdandet.

2. Räntebidrag för tid efter ikraftträdandet beräknas
schablonmässigt på grundval av de lånebelopp, amorteringsplaner
och räntebindningstider för lån som gäller i bidragsärendet vid
utgången av år 1993.

3. Den bidragsgrundande räntekostnaden beräknas efter följande
räntesatser:

a) Om bidraget hänför sig till ett statligt reglerat lån som har en
ettårig räntebindningstid skall användas den räntesats för lån med
bunden ränta som enligt föreskrifter av Boverket gäller vid ingången
av varje femårsperiod under bidragstiden (subventionsräntesatsen),
varvid den första femårsperioden skall anses börja den 1 januari
1996.

b) För övriga fall används de räntesatser som gäller vid utgången av
år 1993 fram till slutet av de då pågående räntebindningsperioderna i
bidragsärendena. För tid efter dessa perioders slut används den
subventionsräntesats som gäller vid ingången av varje ny femårsperiod
under bidragstiden. Förordning (1995:1293).

4. I bidragsärenden i vilka särskild räntebindningstid för den
underliggande krediten inte är fastställd vid ikraftträdandet
beräknas den del av den bidragsgrundande räntekostnaden som
hänför sig till en sådan kredit efter den räntesats som gäller i
ärendet vid ikraftträdandet fram till utgången av den vid
ikraftträdandet pågående räntebindningsperioden för det statligt
reglerade lånet.

5. För bidragsärenden i vilka bidragstiden påbörjats före
ikraftträdandet skall Boverket vid tillämpningen av 4 § tredje
stycket så långt möjligt bestämma de årliga utbetalningstid-
punkterna efter de som gäller vid utgången av år 1993.

6. Bestämmelserna i 5–7 §§ tillämpas endast i fråga om förvärv som
sker från och med dagen för ikraftträdandet. Ett förvärv anses ha
skett den dag då det finns en sådan fångeshandling som avses i 20
kap. 2 § första stycket jordabalken.

1994:2001

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den nya förordningen tillämpas även i ärenden där
godkännandet återkallats före ikraftträdandet såvitt gäller
räntebidrag för tid efter ikraftträdandet.

1995:1047

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. Äldre
bestämmelser tillämpas dock fortfarande när beslut om konkurs
meddelats före ikraftträdandet.

1996:1434

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och
tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker
under tiden den 12 oktober 1996-31 december 1999.
Förordning (1997:1185).

2000:1385

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga
om räntebidrag, med följande ändringar.

Räntebidrag skall beräknas för återstående bidragstid i ärendet
och betalas ut med ett engångsbelopp i januari 2001. Till den
del bidraget skall beräknas för räntebindningsperioder som
påbörjas efter den 4 januari 2001 skall den
subventionsräntesats användas som Boverket fastställer den 5
januari 2001.

I de fall räntebidrag enligt de förordningar som anges i första
stycket skall betalas ut till den som vid tidpunkten för
aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos
länsstyrelsen, skall det – i de fall räntebidrag beräknas efter
den 4 januari 20001 – i stället betalas till den som vid
tidpunkten för utbetalningen är antecknad som bidragsmottagare
hos länsstyrelsen.