Förordning (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

SFS nr
1993:1591
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1993-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:870
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1190

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan ett kreditinstitut få statlig
kreditgaranti för lån (omfördelningslån) som institutet lämnar för
att tillfälligt begränsa ränteutgifter i fråga om sådana bostadshus
vilka har

1. bostadslån för en ny- eller ombyggnad som färdigställts under
något av åren 1985–1991, eller

2. lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om
statlig kreditgaranti för bostäder, i dess lydelse före utgången av år
1992.

Kreditgaranti utfärdas av Statens bostadskreditnämnd på begäran
av kreditinstitutet.

2 § Med kreditinstitut avses

1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och
försäkringsföretag,

2. kreditinstitut och försäkringsgivare vars hemland hör till
Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står
under tillsyn i hemlandet, samt

3. andra utländska bankföretag, kreditinstitut och
försäkringsgivare som driver verksamhet här i landet genom
etablering. Lag (2001:1190).

3 § Kreditgaranti utfärdas bara för kreditinstitut som har anslutit
sig till det datasystem som Bostadskreditnämnden tillhandahåller
för registrering av kreditgarantier.

4 § Kreditgarantin berättigar till ersättning av staten i den
utsträckning som följer av 9 och 10 §§.

Garantitid och garantibelopp

5 § Kreditgaranti utfärdas för den tid som kreditinstitutet begär,
dock i lägst fem år och högst i 20 år räknat från den dag då
omfördelningslånet utbetalats.

Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång om inte
förlängning av garantitiden begärts dessförinnan.

Garanti som har upphört att gälla kan inte återupplivas.

6 § Kreditgarantin får motsvara högst ett belopp om 10 procent av
låneunderlaget för bostäder respektive garantiunderlaget för den
statliga kreditgarantin för husets ny- eller ombyggnad.

Rätt till ersättning ur garantin

7 § För rätt till ersättning ur garantin krävs

1. att lånet lämnats som ett led i en ekonomisk rekonstruktion för
att undvika en obeståndssituation,

2. att långivaren vid tidpunkten för lånets beviljande hade grundad
anledning att anta att husägaren på sikt kunde förväntas klara sina
åtaganden även med beaktande av de ökade räntekostnader som
lånet medför,

3. att det för lånet har ställts säkerhet i form av panträtt i den
fastighet som huset står på eller i tomträtten till en sådan fastighet,

4. att lånet förvaltas på ett betryggande sätt och med iakttagande av
god sed i kreditförhållanden samt

5. att föreskriven avgift för garantin (garantiavgiften) betalas.

Garantiavgift

8 § Den årliga garantiavgiften skall bestämmas till det belopp
som Bostadskreditnämnden föreskriver.

Garantiavgiften betalas årligen i förskott till
Bostadskreditnämnden. Första avgiftstid är fem år.
Förordning (2001:1190).

Garantiersättning

9 § Kreditgarantin berättigar till ersättning om den för lånet ställda
säkerheten inte räcker till för att betala kreditgivarens lånefordran
och det hus som avses med det garanterade lånebeloppet säljs till
följd av att låntagaren inte fullgör sina åtaganden enligt
låneförbindelsen eller annars åsidosätter villkoren för lånet och, vid
underhandsförsäljning, att Bostadskreditnämnden godkänt köpeskillingen.

10 § Ersättning lämnas för förluster på det eller de lån som garantin
avser med det belopp som motsvarar långivarens fordran på grund
av lånet eller lånen, dock med sammanlagt högst det belopp som
garantin är utställd på.

Om rätt till ersättning inträffar under de fem första åren av
garantitiden skall ersättningen minskas med summan av
återstående garantiavgifter inom femårsperioden.

Regress och eftergift

11 § Kreditinstitut som mottar ersättning enligt 9 och 10 §§, skall
till staten överlåta sin rätt mot låntagaren intill lägst
ersättningsbeloppet.

12 § Bostadskreditnämnden får helt eller delvis efterskänka statens
regressfordran enligt 11 §, om låntagaren är på obestånd eller
annars saknar utmätningsbara tillgångar och nämnden bedömer att
låntagaren även framdeles kommer att vara ur stånd att betala
fordringen.

Bostadskreditnämnden svarar för bevakning och indrivning av
statens fordran.

Övriga bestämmelser

13 § Långivaren är skyldig att under garantitiden godta de
ändringar i garantiavgiftens storlek som regeringen föreskriver.

14 § Bostadskreditnämndens beslut får inte överklagas.

15 § Bostadskreditnämnden får meddela föreskrifter för
tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2005:870

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
kreditgarantier som utfärdats med stöd av förordningen före den
1 januari 2006.