Förordning (1993:1664) om ersättning för sjukgymnastik

SFS nr
1993:1664
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1120
Upphävd
1994-07-01

1 § Denna förordning gäller sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652)
om ersättning för sjukgymnastik. Termer och begrepp som används
i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 § För tiden fram till den 1 juli 1994 skall följande bestämmelser i
förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling tillämpas
vid bestämmandet av sjukgymnastikersättning: 8 §, 9 §, 10 §, 11 § andra
och tredje styckena, 12 § tredje stycket, 13 § första stycket, 15 § utom
tredje stycket, 16 §, 22 § samt övergångsbestämmelserna till dessa
bestämmelser.

Bestämmelserna gäller dock inte för läkare.

3 § Bestämmelser om patientavgiftens storlek m. m. finns i lagen
(1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.

4 § Försäkringskassan skall för landstingets räkning betala ut
skillnaden mellan å ena sidan det arvode som följer av
bestämmelserna i 2 § och å andra sidan den patientavgift som
sjukgymnasten fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom sjukgymnastikersättning

1. om patienten enligt 23 § lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik är befriad från att betala patientavgift,

2. för tilläggsarvode enligt 10 § förordningen (1976:1018) med taxa
för sjukvårdande behandling,

3. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen
(1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

4. för sjukgymnastens resekostnadsersättning.

5 § En sjukgymnast som har sjukgymnastikersättning är skyldig att i
fråga om all sådan behandling visa räkning för försäkringskassan
och redovisa arbetstid, uppgift om patientens bosättningsort och
andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver. Räkningen
uppsätts enligt formulär som Riksförsäkringsverket fastställer.

Patienten skall i den utsträckning Riksförsäkringsverket föreskriver
få del av och intyga riktigheten av de uppgifter som avses i första
stycket.

Sjukgymnastikersättning kan innehållas i avvaktan på att sådana
uppgifter lämnas som avses i första stycket.

6 § Den som ger vård mot sjukgymnastikersättning skall lämna
kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär
för tillämpning av bestämmelserna om kostnadsbefrielse för
läkemedelskostnader och patientavgifter.

Övergångsbestämmelser

1993:1664

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 då förordningen
(1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling skall upphöra att gälla.
Bestämmelserna i 8–10 §§, 11 § andra och tredje styckena, 12 § tredje
stycket, 13 § första stycket, 15 § utom tredje stycket, 16 § och 22 §
samt övergångsbestämmelserna till dessa bestämmelser i den upphävda
förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid bestämmandet av
sjukgymnastikersättning för tiden fram till den 1 juli 1994.

2. För sjukgymnastik som givits före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser fortfarande.