Postlag (1993:1684)

SFS nr
1993:1684
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1045
Upphävd
2010-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:994

Samhällsomfattande posttjänst

1 § Det skall finnas en posttjänst i hela landet som innebär
att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser
som väger högst 20 kg. Posttjänsten skall vara av god kvalitet
och det skall finnas möjlighet för alla att få sådana
försändelser befordrade till rimliga priser. Dessutom skall
enstaka försändelser befordras till enhetliga priser. Det skall
finnas möjlighet att försäkra försändelser och att få kvitto
från mottagaren på att en försändelse har tagits emot.
Lag (1998:483).

1 a § Har upphävts genom lag (2001:1277).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
skall fortlöpande följa utvecklingen på postområdet och bevaka
att posttjänsten motsvarar samhällets behov. Lag (2001:1277).

Definitioner

3 § Med postverksamhet avses i lagen regelbunden befordran av
brev mot avgift.

Med brev avses adresserade försändelser som är inneslutna i
kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg. Vykort,
brevkort och liknande försändelser jämställs med brev vid
tillämpning av lagen. Lag (1998:483).

3 a § Med postnummersystemet avses i lagen ett system av
sifferserier som för postbefordringsändamål används för att
dela in landet i postnummerområden.

Postnummersystemet skall vara utformat så att det möjliggör en
effektiv sortering och befordran av försändelser till hela
landet. Lag (1999:571).

Postverksamhet

4 § Tillstånd enligt denna lag krävs för rätten att bedriva
postverksamhet. Lag (1996:1132).

4 a § Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer (tillståndsmyndigheten). Lag (1996:1132).

4 b § Tillståndsmyndigheten skall efter ansökan meddela
förhandsbesked om det behövs tillstånd enligt 4 § för viss
verksamhet. Ett förhandsbesked gäller under den tid och under
de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet.
Lag (1998:483).

5 § Postverksamhet skall bedrivas under förhållanden som
tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet
för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet
upprätthålls.

Tillstånd enligt 4 § skall beviljas endast om sökanden har
förutsättning att bedriva postverksamhet på det sätt som anges
i första stycket. Lag (1998:483).

5 a § Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna
lag eller föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av
lagen, får tillståndet återkallas. Om det är tillräckligt får
tillståndsmyndigheten i stället för att återkalla tillståndet
meddela varning.

Tillståndet skall återkallas om tillståndshavaren begär det.

Om tillståndet återkallas får tillståndsmyndigheten besluta hur
verksamheten skall avvecklas.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta
verksamheten. Lag (1998:483).

Tillståndsvillkor m.m.

5 b § Tillstånd enligt 4 § att bedriva postverksamhet får
förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

1. att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 §
och på visst sätt fullgöra vad som föreskrivs där och i 7 a §,

2. att på visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 5 § första
stycket,

3. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av
särskilda posttjänster, och

4. att beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd
beredskap.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillståndsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
tillståndsvillkoren. Lag (1998:483).

5 c § Tillståndsvillkor skall gälla för en bestämd tid och får
meddelas i samband med att tillstånd beviljas, i samband med
att giltighetstiden för ett tidigare meddelat villkor löper ut
eller när det annars finns särskilda skäl.

Tillståndsvillkor får ändras under löpande villkorsperiod
endast enligt förbehåll i meddelat villkor eller sedan
tillståndshavaren har medgivit detta och sedan andra
tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen
har fått möjlighet att yttra sig. Lag (1998:483).

5 d § En tillståndshavare är skyldig att möjliggöra att
försändelser som befordrats av andra tillståndshavare kan nå de
anläggningar för postöverlämning till mottagare som
tillståndshavaren innehar. Villkoren för detta skall vara
skäliga och konkurrensneutrala samt icke-diskriminerande i
förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen
verksamhet. Lag (1999:571).

6 § Förlust av brev, skada på brev eller försening av brev ger rätt
till ersättning från postbefordringsföretaget endast om det har
avtalats mellan företaget och avsändaren.

7 § Regeringen eller, om regeringen bestämmer det,
tillståndsmyndigheten får föreskriva om och i vilken utsträckning
brevförsändelser skall utvisa vem som har befordrat dem.
Lag (1996:1132).

Tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst m.m.

7 a § Den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst
enligt 1 § skall

1. tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på
kostnaderna,

2. årligen redovisa verksamheten för tillståndsmyndigheten i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av
den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av
gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring
av kvaliteten på tjänsterna,

3. hålla villkoren för tjänsten allmänt tillgängliga,

4. för handläggningen av klagomål fastställa förfaranden som är
öppna för insyn och ägnade att skapa rättvisa samt är snabba
och billiga, och

5. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur
klagomålen har behandlats.

Regeringen skall utse en tillståndshavare som tillhandahåller
samhällsomfattande posttjänst att också tillhandahålla och
förvalta postnummersystemet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillståndsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav
enligt första och andra stycket. Lag (1999:571).

7 b § Regeringen får föreskriva att priser för tjänster som
ingår i postverksamhet inte får överstiga vissa nivåer.
Lag (1998:483).

7 c § Den som tillhandahåller postnummersystemet är skyldig att
på begäran från andra tillståndshavare tilldela dem postnummer
för postboxanläggningar inom begärda postnummerområden.

Tillståndsmyndigheten får i enskilda fall bevilja undantag från
skyldigheten enligt första stycket om en tilldelning av begärt
postnummer i beaktansvärd utsträckning skulle försvåra ett
ändamålsenligt utnyttjande av postnummersystemet.
Lag (1999:571).

7 d § Tillståndsmyndighetens godkännande krävs för ändring i
postnummersystemet om inte ändringen endast berör enstaka
postadressater. Tillståndsmyndigheten skall i ärendet höra
andra tillståndshavare, myndigheter med ansvar för
folkbokföringen och fastighetsregistret samt berörda
kommuner.

En ändring får genomföras tidigast sex månader efter det att
tillståndsmyndigheten godkänt den. Om det finns särskilda skäl
får myndigheten besluta att ändringen får genomföras tidigare.
Lag (2000:251).

Obeställbara brev

8 § Ett brev anses som obeställbart om

1. det inte kan delas ut till mottagaren,

2. det är ofrankerat eller otillräckligt frankerat och mottagaren
inte löser ut det,

3. det har återsänts från en postförvaltning eller ett befordrings-
företag i utlandet till det postbefordringsföretag som befordrade
brevet från Sverige.

9 § Ett obeställbart brev skall om möjligt återställas till
avsändaren. Om avsändarens adress inte är känd, skall brevet sändas
till tillståndsmyndigheten. Detta gäller dock inte vykort, brevkort
och liknande försändelser som inte är inneslutna i kuvert eller annat
omslag. Lag (1996:1132).

10 § Ett obeställbart brev som är inneslutet i kuvert eller annat
omslag får öppnas endast av tillståndsmyndigheten och endast om
omslaget saknar sådana uppgifter om avsändaren som möjliggör att
brevet kan återställas till denne. Lag (1996:1132).

11 § Ett öppnat brev får inte undersökas närmare än som behövs
för att det skall kunna återställas till avsändaren eller, när
det gäller brev som avses i 8 § 1, delas ut till mottagaren.

12 § Öppnade brev som fortfarande är obeställbara skall förvaras hos
tillståndsmyndigheten.

Förvaringstidens längd bestäms av myndigheten. Innehåll som är
utsatt för försämring eller som består av trycksaker, reklamblad
eller liknande som kan antas sakna värde får omedelbart förstöras.
Lag (1996:1132).

13 § Ett öppnat brev som inte har kunnat lämnas ut tillfaller staten
vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden skall då omedelbart
förstöras. Annat innehåll än pengar skall säljas, om det lämpligen
kan ske och en försäljning inte kan antas medföra att någons personliga
integritet kränks. I annat fall skall egendomen förstöras.

Befordran av paket

14 § har upphävts genom lag (1998:483).

Tillsyn

15 § Tillståndsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden
av denna lag och av de föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen. Lag (1998:483).

16 § Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tillståndsmyndigheten har också rätt att få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där
verksamhet som står under tillsyn bedrivs.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos
Kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder för
tillsynen enligt första och andra styckena. Därvid gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller
avhysning. Lag (2006:717).

16 a § Tillståndsmyndigheten skall vid tillsynen ägna särskild
uppmärksamhet åt att avtal träffas som gör att de försändelser
tillståndshavarna befordrar når andra tillståndshavares
anläggningar för postöverlämning till mottagare.

Uppkommer tvist om sådana avtal, skall tillståndsmyndigheten
skyndsamt undersöka förhållandena och, om särskilda skäl inte
talar för annat, medla mellan parterna. Myndigheten får i en
sådan tvist yttra sig på begäran av en part.
Lag (1999:571).

17 § Tillståndsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för efterlevnaden av denna lag eller av föreskrifter
eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (1998:483).

17 a § Tillståndsmyndigheten skall förelägga den som utan tillstånd
bedriver postverksamhet enligt denna lag att upphöra med
verksamheten. Tillståndsmyndigheten får besluta hur avvecklingen av
verksamheten skall ske.

Är det osäkert om viss verksamhet utgör postverksamhet enligt denna
lag, får tillståndsmyndigheten förelägga den som bedriver
verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för
att bedöma om så är fallet.

Bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena skall tillämpas även
i fråga om beslut om åtgärder enligt denna paragraf. Lag (1996:1132).

17 b § Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas med
vite. Lag (1996:1132).

17 c § Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt
3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts till att
betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt 17 b §
denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:597).

Avgifter

18 § Regeringen eller, om regeringen bestämmer det,
tillståndsmyndigheten får föreskriva om skyldighet för den som
bedriver postverksamhet eller ansöker om tillstånd att bedriva
sådan verksamhet eller ansöker om förhandsbesked enligt 4 b §
att betala avgift för tillståndsmyndighetens verksamhet enligt
denna lag. Lag (1998:483).

Tystnadsplikt m.m.

19 § Den som i postverksamhet har fått del av eller tillgång till
någon av följande uppgifter får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon därigenom har fått veta,

1. uppgift som rör särskild brevförsändelse som befordras inom
verksamheten,

2. annan uppgift som rör en enskild persons förbindelse med
verksamheten när det gäller befordran av brev, eller

3. uppgift som hänför sig till åtgärd att kvarhålla eller beslagta
försändelser enligt bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken.

Tystnadsplikten enligt första stycket 1 och 2 gäller inte i förhållande
till avsändaren och mottagaren av brevförsändelsen.

För uppgift om en enskild persons adress gäller tystnadsplikt endast
om det kan antas att ett röjande av adressen skulle medföra fara för
att någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men.

20 § Den som bedriver postverksamhet och därvid har fått del
av eller tillgång till uppgift som avses i 19 § första
stycket ska på begäran lämna

1. uppgift om enskilds adress, telefonnummer eller
arbetsplats till en myndighet som i ett särskilt fall behöver
en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den
som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars
finns synnerliga skäl,

2. uppgift som rör misstanke om brott till åklagarmyndighet,
polismyndighet eller någon annan myndighet som har att
ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år,

3. uppgift om enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om
myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och
myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse
för handläggningen av ett ärende,

4. uppgift om enskilds adress till Skatteverket om verket
behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt
eller avgift eller i utredning om rätt folkbokföringsort
enligt folkbokföringslagen (1991:481), om verket finner att
uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende,

5. uppgift om enskilds adress till Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten om denna behöver uppgiften för kontroll
av rätten till ersättning, om myndigheten finner att
uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende. Lag (2009:994).

20 a § Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag skall
utan hinder av 19 § bistå Tullverket vid kontroll avseende
postförsändelse enligt tullagen (2000:1281) eller lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock
endast kontroll som rör misstanke om narkotikabrott.
Lag (2000:1290).

21 § I det allmännas verksamhet ska, i stället för 19–20 §§,
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
tillämpas.

För utlämnande av annan personuppgift i postverksamhet än som
avses i 19 § första och tredje styckena gäller bestämmelserna
i personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2009:458).

22 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt
enligt denna lag finns i brottsbalken.

Internationell postverksamhet

23 § För att ett postbefordringsföretag skall få delta i det
internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen
krävs att företaget har en verksamhet och organisation som garanterar
att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran
och därvid tillämpa fördragens bestämmelser samt att regeringen godkänt
företaget för sådant deltagande.

24 § I gränsöverskridande postbefordran som sker inom ramen för
världspostfördragen får endast användas frimärken som har
portovärdet angivet i arabiska siffror och beteckningen Sverige.
Sådana frimärken får endast ges ut av ett postbefordringsföretag
som enligt 23 § får delta i det internationella postsamarbetet.
Övriga portobeteckningar skall i gränsöverskridande postbefordran
inom ramen för världspostfördragen vara stämplade av, eller med
tillstånd av, ett sådant företag.

Överklagande

25 § Beslut av tillståndsmyndigheten enligt 7 d § får inte
överklagas. Tillståndsmyndighetens beslut i övrigt enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tillståndsmyndigheten får bestämma att beslut enligt denna lag
skall gälla omedelbart. Lag (1999:571).

Postverksamhet i krig m.m.

26 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om postverksamhet
som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

Regeringen eller, om regeringen bestämmer det, tillståndsmyndigheten
får meddela föreskrifter om planering och andra åtgärder som behövs i
fredstid för att tillgodose totalförsvarets behov av
postkommunikationer under sådana förhållanden som anges i första
stycket. Lag (1996:1132).

Övergångsbestämmelser

1993:1684

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994, då lagen (1990:291) om
obeställbara postförsändelser skall upphöra att gälla.

2. Beträffande postbefordringsföretag som redan före
ikraftträdandet av denna lag bedriver postverksamhet träder
föreskriften i 4 § om anmälan i kraft den 1 april 1994.

3. Bestämmelserna i 8–13 §§ skall tillämpas även på postförsändelser
som har varit obeställbara enligt lagen (1990:291) om obeställbara
postförsändelser och som fortfarande är obeställbara vid ikraftträdandet
av denna lag.

1996:1132

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Ansökan om tillstånd av den som vid lagens ikraftträdande
bedriver postverksamhet skall ha kommit in till tillståndsmyndigheten
senast den 28 februari 1997. Verksamheten får fortsätta efter det
att lagen har trätt i kraft till dess sådan ansökan om tillstånd har
prövats.

3. Föreskriften i 25 § om krav på prövningstillstånd tillämpas inte
i de fall där det första beslutet i ärendet fattats före
ikraftträdandet.

1998:483

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. I ärenden som gäller ansökan om tillstånd gäller 5 § i dess
äldre lydelse vid prövning av ansökningar som inkommit till
tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet.

3. Tillstånd som meddelats före ikraftträdandet får före
utgången av år 1998 förenas med villkor för en bestämd tid
enligt 5 b §, utan hinder av bestämmelserna i 5 c § första
stycket.

1998:729

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 21 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.

2003:708

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en
skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 20 § 4 har begärt
uppgifter från den som bedriver postverksamhet, skall efter
ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

2008:597

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Vad som sägs i 17 c § ska även gälla för den som ålagts att
betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite
enligt konkurrenslagen (1993:20).