Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

SFS nr
1994:1060
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1148

1 § När en domstol underrättar den som dömts till fängelse i
högst sex månader om utgången i målet, skall domstolen
skriftligen informera den dömde om möjligheten att verkställa
straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Sådan information behöver dock inte lämnas om den redan har
lämnats av en lägre domstol. Förordning (2007:103).

2 § I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll behöver det inte
utfärdas ett föreläggande om inställelse vid
kriminalvårdsanstalt enligt 10 § första stycket lagen
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. förrän Kriminalvården
fått tillfälle att informera den dömde om innehållet i lagen om
intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Förordning (2007:103).

3 § Meddelar en allmän förvaltningsdomstol eller en
övervakningsnämnd beslut i mål eller ärende enligt lagen
(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska
en kopia av beslutet utan dröjsmål skickas till Kriminalvården.
Förordning (2011:145).

4 § Har verkställighet utanför anstalt enligt lagen
(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
påbörjats och beslutar övervakningsnämnden att beslutet om
sådan verkställighet ska upphävas eller beslutar
Kriminalvården att beslutet tills vidare inte ska gälla, ska
nämnden eller myndigheten underrätta Polismyndigheten.
Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den dömde
vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. När
Polismyndigheten omhändertar den dömde för förpassning till
en kriminalvårdsanstalt, ska myndigheten omedelbart
underrätta övervakningsnämnden och Kriminalvården.

S7 (Ctrl+F7)Meddelar Kriminalvården ett sådant beslut som avses i första
stycket, ska myndigheten underrätta den aktuella
övervakningsnämnden. Om beslutet meddelas under en sådan dag
som anges i 5 § eller nära inpå en sådan dag, ska
underrättelse också lämnas till den övervakningsnämnd som har
eller kommer att ha beredskap. Denna nämnd behöver dock inte
underrättas om beslutet meddelas nära inpå en arbetsdag.
Förordning (2014:1148).

5 § Mellan kl. 09.00 och 13.00 under söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton skall
övervakningsnämnderna ha beredskap för prövning av frågor om
upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Beredskapen
skall fullgöras av ordförandena i nämnderna. Förordning (1996:1088).

6 § Kriminalvården indelar övervakningsnämnderna i tre
beredskapsområden. En övervakningsnämnd i varje beredskapsområde
skall ha beredskap under tid som anges i 5 §.
Förordning (2005:1012).

7 § Den övervakningsnämnd som Kriminalvården bestämmer skall
svara för samordningen av beredskapen inom beredskapsområdet.

Övervakningsnämnderna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen
mellan sig. Om nämnderna inte kan enas om fördelningen avgörs
frågan av Kriminalvården. Förordning (2005:1012).

8 § En övervakningsnämnd som har beredskap skall underrätta andra
övervakningsnämnder om sin befattning med ärenden som normalt skulle
ha handlagts av dessa nämnder. Förordning (1996:1088).

9 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om
beredskapen i övrigt samt ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1994:451) om intensivövervakning med
elektronisk kontroll. Förordning (2005:1012).

10 § Om Kriminalvården beslutar att en person som är dömd för
ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet
eller frid ska verkställa fängelsestraffet genom
intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska
Kriminalvården underrätta målsäganden om beslutet.

Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Den ska
innehålla information om de regler som gäller för meddelande
av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud.
Förordning (2011:971).

11 § Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av
allmänna medel för skada orsakad av den som utför
samhällstjänst skall också tillämpas på skada som orsakats av
den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som
meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Förordning (2007:103).

12 § För varje person som undergår verkställighet genom
intensivövervakning med elektronisk kontroll skall föras
journal enligt föreskrifter som Kriminalvården meddelar.
Förordning (2005:1012).

13 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden
att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2005:139).

Övergångsbestämmelser

1994:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994 och upphör att
gälla vid utgången av år 1998. Förordningen skall dock även därefter
tillämpas i fall som avses i punkt 1 andra – fjärde meningarna i
övergångsbestämmelserna till lagen (1994:451) om försöksverksamhet
med intensivövervakning med elektronisk kontroll.
(Förordning 1996:785).