Lag (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap

SFS nr
1994:1064
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:848
Upphävd
2006-01-01

1 § Den 13 november 1994 skall folkomröstning hållas i hela landet
om svenskt medlemskap i Europeiska unionen.

Omröstningen gäller ja eller nej till följande fråga:

”Riksdagen har beslutat att det skall hållas en folkomröstning om
svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU). Omröstningen
gäller om Sverige skall bli medlem i EU i enlighet med det avtal
som förhandlats fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater.

Anser Du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet
mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”

2 § För folkomröstningen gäller folkomröstningslagen (1979:369)
och de föreskrifter som finns i 3–5 §§.

3 § Röstsedlarna skall vara försedda med rubriken
”Folkomröstning om EU-medlemskap”.

På röstsedlarna skall efter rubriken återges den i 1 § angivna frågan.
Därefter skall anges något av svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”.

På de blanka röstsedlarna skall dock förutom rubriken endast
finnas orden ”Blank röstsedel”.

4 § En röstsedel för svarsalternativet ja och en för svarsalternativet
nej skall sändas till varje röstberättigad.

Partier som är representerade i riksdagen och
kampanjorganisationer som verkar för något av svarsalternativen ja
eller nej och som får statsbidrag för sin verksamhet kan hos
Riksskatteverket beställa röstsedlar till det antal partiet eller
organisationen önskar. Staten svarar därvid för kostnaderna till ett
antal som för varje beställare motsvarar högst två gånger antalet
röstberättigade i landet. Varje parti och organisation får dessutom
på begäran kostnadsfritt röstkuvert och ytterkuvert för
röstsedelsförsändelse i den utsträckning som Riksskatteverket anser
behövlig.

De lantbrevbärare som tar emot röstsedelsförsändelser bör medföra
röstsedlar för de två svarsalternativen och blanka röstsedlar.

5 § Riksskatteverket bestämmer den sista dag då beställning av
röstsedlar skall ha gjorts för att leverans skall kunna ske 30 dagar
före dagen för omröstningen. I övrigt tillämpas 6 kap. 8 § vallagen
(1972:620).