Förordning (1994:1079) om utbildningscheckar

SFS nr
1994:1079
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1377
Upphävd
1996-01-01

Inledande bestämmelse

1 § För finansiering av viss utbildning under budgetåret 1994/95 får
Statens skolverk betala ut medel genom utbildningscheckar.

Anordnare

2 § Utbildningscheckar får delas ut till utbildningsanordnare för

1. utbildning som är godkänd för statligt studiestöd, och

2. annan utbildning om utbildningsanordnaren enligt Statens
skolverks bedömning har dels kompetens att anordna utbildningen,
dels stabil verksamhet.

Utbildningscheckar får dock inte delas ut för utbildning som
anordnas av kommuner och landsting enligt skollagen (1985:1100)
eller lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning. Utbildningscheckar
får inte heller delas ut för utbildning vid statens skolor för vuxna.

Utbildningen

3 § Utbildning i främmande språk och data skall prioriteras.
Utbildningen skall vara färdighetstränande och ligga på lägst
gymnasial nivå. Den skall bedrivas på minst halvtid och motsvara
minst fyra månaders studier på heltid.

För utbildning på gymnasial nivå skall omfattningen av den
lärarledda utbildningen vara jämförbar med liknande utbildning i
komvux.

Utbildningen skall bedrivas i Sverige.

4 § Till utbildning som finansieras med utbildningscheckar får
endast antas arbetslösa som är bosatta i landet. Sökande får antas
från och med det andra kalenderhalvåret det år under vilket de
fyller 20 år. Sökande som har slutfört utbildning på ett nationellt
program i gymnasieskolan eller på annat sätt har likvärdig
utbildning får antas oavsett ålder.

Den arbetslöse skall

1. vid studiernas början vara anmäld som arbetssökande hos den
offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som
Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och inte ha kunnat få ett
lämpligt arbete, och

2. bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

5 § Utbildningsanordnare som i annan ordning får offentligt bidrag
till utbildning får endast använda utbildningscheckar till
utbildningsplatser utöver vad som annars skulle ha anordnats.

6 § Utbildningen skall vara avgiftsfri för eleverna. Såvitt gäller
läromedel, skrivmateriel och andra därmed jämförliga hjälpmedel
får utbildningsanordnaren bestämma att hjälpmedlen skall
anskaffas av eleverna själva på egen bekostnad eller erbjudas mot
avgifter som högst motsvarar kostnaderna.

Belopp

7 § En utbildningscheck motsvarar ett belopp om 22 800 kronor.
Beloppet avser heltidsstudier under minst åtta månader. För
utbildning som bedrivs under kortare tid liksom vid deltidsstudier
reduceras beloppet i motsvarande grad.

Ansökan och utbetalning

8 § Ansökan om utbildningscheckar skall göras av
utbildningsanordnaren hos Statens skolverk.

9 § Statens skolverk löser in utbildningscheckarna enligt de
föreskrifter som verket meddelar.

Uppgiftsskyldighet och tillsyn

10 § Utbildningsanordnaren är skyldig att lämna de uppgifter om
utbildningen som Statens skolverk föreskriver.

11 § Utbildning som finansieras med utbildningscheckar skall stå
under tillsyn av Statens skolverk. Detta gäller dock inte utbildning
vid universitet och högskolor som har rätt att utfärda examina.

Information

12 § Statens skolverk skall informera om möjligheterna att
finansiera utbildning med utbildningscheckar.

Studiestöd

13 § Till en studerande vid en utbildning som finansieras med
utbildningscheck kan lämnas studiehjälp och studiemedel enligt
studiestödslagen (1973:349) och studiestödsförordningen
(1973:418) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och
förordningen (1983:1031) om särskilt studiestöd för arbetslösa,
även om utbildningen inte anges i bilagan till
studiestödsförordningen.

För utbildning som avses i 2 § första stycket 2 skall Statens skolverk
bestämma om utbildningen är att hänföra till utbildning som avses
i avdelning A eller i avdelning B i bilagan.

Trots bestämmelserna i förordningen (1983:1031) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa kan sådant studiestöd lämnas för
utbildningar på högskolenivå som finansieras med
utbildningscheckar.

Rapportering

14 § Statens skolverk skall senast den 14 oktober 1994 respektive
den 15 februari 1995 rapportera till regeringen om de
utbildningscheckar som har delats ut. Av rapporterna skall framgå
antalet utbildningscheckar som har delats ut, de
utbildningsanordnare som har fått utbildningscheckar samt
inriktningen av och nivån på utbildningen.

15 § Statens skolverk skall senast den 1 september 1995 till
regeringen redovisa resultatet av insatserna enligt denna
förordning. Av redovisningen skall framgå utbildningsanordnare,
antalet utbildningsplatser och kostnader, utbildningarnas längd och
huvudsakliga innehåll, de studerandes ålder och kön samt i vilken
utsträckning som utbildningscheckarna använts för utbildning av
invandrare.

16 § Centrala studiestödsnämnden skall vid de i 14 § nämnda
tidpunkterna till regeringen dels redovisa antalet studerande som
beviljats studiestöd för utbildning med utbildningscheck fördelat
på framför allt ålder, kön, form av studiestöd och typ av
utbildningsanordnare, dels lämna en prognos för utflödet av stöd.
Senast den 1 september 1995 skall det totala utflödet av studiestöd
under 1994/95 redovisas med motsvarande fördelning.

Överklagande m. m.

17 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

18 § Statens skolverk får utfärda de ytterligare föreskrifter om
utbildningscheckar som behövs för tillämpningen av denna
förordning.