Förordning (1994:1114) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

SFS nr
1994:1114
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-06-28

1 § Följande lagar och förordningar skall träda i kraft den 1 juli
1994:

Utrikesdepartementet

Lagen (1994:722) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES).

Socialdepartementet

1. Lagen (1994:607) om ändring i lagen (1992:1776) om
samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

2. Förordningen (1994:608) om ändring i förordningen (1992:1777)
om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av
systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kommunikationsdepartementet

1. Lagen (1994:723) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

2. Lagen (1994:724) om upphävande av lagen (1992:138) om
tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil
luftfart,

3. Förordningen (1994:131) om kontroller vid transporter på väg
och inre vattenvägar,

4. Förordningen (1994:593) om ändring i förordningen (1993:184)
om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

5. Förordningen (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på
marknaden för godstransporter på väg,

6. Förordningen (1994:905) om tillträde till den internationella
transportmarknaden,

7. Förordningen (1994:906) om ändring i förordningen (1979:785)
om yrkestrafikregister,

8. Förordningen (1994:907) om ändring i kungörelsen (1974:681)
om internationella vägtransporter,

9. Förordningen (1994:1071) om ändring i förordningen
(1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller
järnväg, väg och inre vattenvägar,

10. Förordningen (1994:1072) om ändring i förordningen
(1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES),

11. Förordningen (1994:1073) om ändring i luftfartsförordningen
(1986:171),

12. Förordningen (1994:1075) om ändring i förordningen
(1988:1379) om statens spåranläggningar.

Förordningen under 3 träder i kraft vad gäller sådana kontroller
som avses i 12 §.

Jordbruksdepartementet

1. Lagen (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298),

2. Lagen (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är
ekologiskt framställda,

3. Lagen (1994:630) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande
av salmonella hos djur,

4. Lagen (1994:631) om ändring i epizootilagen (1980:369),

5. Förordningen (1994:754) om ändring i epizootiförordningen
(1980:371),

6. Förordningen (1994:632) om ändring i utsädesförordningen
(1993:1375).

Förordningen under 5 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd
ikraftträdandedag inte angivits.

Kulturdepartementet

Förordningen (1994:635) om ändring i förordningen (1992:1164)
om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

Näringsdepartementet

1. Förordningen (1994:687) om ändring i förordningen (1988:1145)
om brandfarliga och explosiva varor,

2. Förordningen (1994:969) om ändring i förordningen (1993:1070)
om gruppundantag m. m. enligt EES-avtalet.

Civildepartementet

1. Lagen (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem,

2. Lagen (1994:610) om ändring i produktsäkerhetslagen
(1988:1604),

3. Förordningen (1994:1074) om ändring i förordningen
(1990:1179) med instruktion för Konsumentverket.