Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

SFS nr
1994:1133
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:965
Upphävd
2003-01-01

1 § Som bosättningstid i Sverige enligt 5 kap. 6 § första stycket f
lagen (1962:381) om allmän försäkring tillgodoräknas tid under
vilken en person som inte fyllt 26 år bedriver studier i annat land.
Tillgodoräknande görs under förutsättning

1. att studierna berättigar till studiemedel enligt 4 kap.
studiestödslagen (1973:349),

2. att studietiden överstiger ett år, samt

3. att personen omedelbart före studiernas början varit bosatt i
Sverige minst ett år.

Med bosättningstid i Sverige enligt första stycket 3 jämställs tid
som enligt 5 kap. 6 § första stycket c–e och femte–sjunde styckena
lagen om allmän försäkring tillgodoräknas som bosättningstid i
Sverige.

2 § Den som vill att bosättningstid i Sverige tillgodoräknas enligt
1 § skall skriftligen ansöka om det hos den allmänna
försäkringskassan. Ansökan skall ha kommit in till
försäkringskassan inom tre år från det år då studierna avslutades.
Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den
kommit in för sent.

3 § Riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1994:1133

Denna förordning träder i kraft den 1 juli l994 och tillämpas i fråga
om studietid från och med den 1 januari l993. Om en ansökan
enligt 2 § avser studier som avslutats under år 1993 skall den ha
kommit in till försäkringskassan före utgången av år 1997.

2002:965

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som
avser tid före utgången av december 2002.