Förordning (1994:1162) om skeppsmätning

SFS nr
1994:1162
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1162

Allmänt

1 § Genom skeppsmätning fastställs ett fartygs bruttodräktighet och
nettodräktighet. I fråga om svenska fartyg fastställs genom
skeppsmätning även skrovets största längd och största bredd.

Med bruttodräktighet avses ett jämförelsetal baserat på ett fartygs
totala inneslutna volym och med nettodräktighet avses ett
jämförelsetal baserat bland annat på dess nyttiga volym, fastställt
enligt reglerna i bilaga 1 till 1969 års internationella
skeppsmätningskonvention. För fartyg vars längd enligt
definitionen i artikel 2 i skeppsmätningskonventionen understiger
24 meter skall dock nettodräktigheten utgöra 30 procent av
bruttodräktigheten.

2 § Transportstyrelsen ansvarar för skeppsmätningsverksamheten
och meddelar närmare föreskrifter om skeppsmätning.
Förordning (2008:1162).

3 § 1969 års internationella konvention om skeppsmätning med
därtill hörande internationella skeppsmätningsregler finns
tillsammans med en svensk översättning publicerad i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ 1979:6).

Mätningsplikt

4 § Ett svenskt skepp som inte har undantagits från
registreringsplikt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009) skall mätas.

Ett utländskt fartyg som i storleken motsvarar ett svenskt
skepp och för vilket avgifter i Sverige skall betalas efter
dräktigheten skall mätas med avseende på bruttodräktigheten.
Detta gäller dock inte om fartyget är försett med ett mätbrev
eller en motsvarande handling utfärdat efter mätning i enlighet
med reglerna i bilaga 1 till 1969 års skeppsmätningskonvention.
Förordning (1997:682).

5 § Är det tveksamt om ett fartyg är ett skepp får Transportstyrelsen
pröva om det skall vara mätningspliktigt. För denna prövning skall
fartygets ägare eller befälhavaren lämna styrelsen de uppgifter som
behövs om fartyget. Förordning (2008:1162).

6 § Efter framställning av vederbörande statsmyndighet i ett annat
land får Transportstyrelsen besluta om mätning här i landet av
ett fartyg, som hör hemma i det främmande landet eller som vid
ett svenskt varv byggs för en ägare i det främmande landet.
Förordning (2008:1162).

7 § Om ägaren till ett fartyg eller befälhavaren vill låta mäta fartyget
i något fall trots att fartyget inte är mätningspliktigt, är han
berättigad till det.

8 § Transportstyrelsen får på begäran av ägaren till ett svenskt fartyg
medge att fartyget mäts i utlandet av en svensk skeppsmätare.
Styrelsen får också hos vederbörande statsmyndighet i ett annat land
hemställa att ett svenskt fartyg eller ett fartyg som i det främmande
landet byggs för en svensk ägare mäts genom denna myndighets
försorg. Förordning (2008:1162).

9 § Om det är nödvändigt för beräkning av avgifter eller för
något annat allmänt ändamål får Transportstyrelsen besluta om
mätning även av skepp som har undantagits från
registreringsplikt enligt 2 kap. 1 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009). Detsamma gäller båtar vars bruttodräktighet uppgår
till 20 eller mera. Förordning (2008:1162).

Anmälan till mätning

10 § Mätningen av ett mätningspliktigt fartyg som byggs vid ett
svenskt eller utländskt varv skall påbörjas i så god tid som möjligt.
Varvsägaren eller beställaren skall därför så snart byggnadsarbetet
har påbörjats anmäla fartyget till mätning hos Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1162).

11 § Ett mätningspliktigt fartyg som ankommer till Sverige från
utlandet skall mätas i den svenska hamn som fartyget först anlöper,
om Transportstyrelsen inte för ett särskilt fall bestämmer något
annat. Ägaren eller befälhavaren skall därför i god tid, dock senast
vid fartygets ankomst till hamnen, anmäla fartyget till mätning hos
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1162).

12 § Skall ett fartyg i något annat fall än som avses i 10 och 11 §§
mätas här i landet, skall ägaren eller befälhavaren genast anmäla
fartyget till mätning hos Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1162).

13 § Anmälan till mätning skall göras skriftligen på en blankett som
fastställs av Transportstyrelsen. I samband med anmälan skall om
möjligt till Transportstyrelsen ges in de ritningar och andra
handlingar som styrelsen finner nödvändiga. Förordning (2008:1162).

Mätningsförrättning

14 § Vid mätningsförrättningen skall fartygets ägare eller
befälhavare eller, där det är fråga om ett fartyg under
byggnad, varvsägaren se till att skeppsmätaren får den hjälp
som behövs för att förrättningen skall kunna utföras.

Om det bedöms nödvändigt att fastställa fartygets skrovform
genom utvändig mätning, får Transportstyrelsen besluta att
fartyget skall torrsättas för detta ändamål.
Förordning (2008:1162).

Utfärdande av mätbrev

15 § Efter slutförd mätning utfärdar Transportstyrelsen mätbrev för
fartyget. Om registrering i fartygsregistrets skeppsdel krävs för att
säkerställa korrekta uppgifter om namn, hemort och registerbeteckning
i mätbrevet, får brevet inte utfärdas förrän skeppet har registrerats.

Är fartyget utländskt och mätt i enlighet med 4 § andra stycket
utfärdar Transportstyrelsen ett intyg om bruttodräktighet.
Förordning (2008:1162).

Fartygsbevis

16 § När mätningen av ett svenskt fartyg är avslutad skall
Transportstyrelsen utfärda ett fartygsbevis. Vid ommätning eller
någon annan ändring av uppgifter som har lämnats i ett tidigare
fartygsbevis behöver ett nytt fartygsbevis bara innehålla de
ändrade uppgifterna. Förordning (2008:1162).

Utlämnande av mätbrev

17 § Sedan mätbrevet har utfärdats skall det snarast sändas till
fartygets ägare eller dennes ombud.

18 § Har ett mätbrev utfärdats för ett utländskt fartyg på
framställning av en statsmyndighet i utlandet, skall
Transportstyrelsen genast till myndigheten sända en bevittnad
kopia av mätbrevet och de handlingar som utgör underlag för
mätbrevet. Förordning (2008:1162).

Mätbrevets utformning

19 § Mätbrevet skall innehålla de uppgifter som Transportstyrelsen
bestämmer och utfärdas på en blankett som fastställs av styrelsen.
Det skall skrivas på svenska och förses med översättning till engelska
i den utsträckning Transportstyrelsen anser det nödvändigt. Fartyg
vars längd enligt definitionen i artikel 2 i 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention är minst 24 meter, och som
går på internationell resa, skall vara försett med ett
internationellt mätbrev vars utformning skall stämma överens med
annex II till nämnda konvention. Förordning (2008:1162).

20 § På mätbrevet får någon anteckning inte göras av fartygets
ägare eller befälhavare eller av någon annan enskild person.

Lastrum

21 § Slutna rum avsedda för last som skall lossas från fartyget skall
vara varaktigt märkta med bokstäverna CC på väl synlig plats, om
fartygets längd enligt definitionen i artikel 2 i 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention är minst 24 meter och
fartyget går på internationell resa. Bokstäverna skall ha en höjd av
minst 100 millimeter.

22 § På begäran av ägaren till ett tankfartyg får uppgifter om den
sammanlagda dräktigheten av fartygets tankar föras in i mätbrevet,
om fartyget har tankar avsedda enbart för segregerad barlast och
tankarna uppfyller kraven i regel 13 i annex I till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från
fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till konventionen,
(MARPOL 73/78).

Ommätning

23 § Det mätbrev eller intyg om bruttodräktighet som har utfärdats
för ett fartyg skall upphöra att gälla, om fartyget har ändrats
beträffande arrangemang, konstruktion, kapacitet, användning av
utrymmen, totala antalet passagerare som fartyget får medföra
enligt passagerarfartygscertifikat, fastställt fribord eller tillåtet
djupgående, så att ändringen kan medföra en ökning av brutto-
eller nettodräktigheten. Detsamma gäller när ett svenskt fartyg har
ändrats beträffande skrovets största längd eller största bredd.
Ägaren till fartyget eller befälhavaren skall omedelbart anmäla
fartyget till ommätning hos Transportstyrelsen. Om en sådan anmälan
gäller 13 §. Förordning (2008:1162).

24 § Om ett utländskt fartyg har övergått till en svensk ägare, skall
det, i den utsträckning som Transportstyrelsen finner nödvändigt,
mätas och förses med ett nytt mätbrev inom en tid av tre månader
från den dag då fartyget registrerades i Sverige. Ägaren eller
befälhavaren skall genast anmäla fartyget till mätning hos
Transportstyrelsen. Om en sådan anmälan gäller 13 §.
Förordning (2008:1162).

25 § Ett fartygs ägare eller befälhavare har rätt att när som helst
efter ansökan och anmälan till mätning enligt 13 § få fartyget
ommätt, dock med iakttagande av vad som sägs i 26 §.

När det gäller sådana fartyg som avses i 23 § får Transportstyrelsen
när som helst bestämma att de skall mätas om. Förordning (2008:1162).

26 § Om ett fartyg har ändrats beträffande kapaciteter, tillåtet antal
passagerare eller största tillåtna djupgående så att ändringen
minskat fartygets nettodräktighet, får ett nytt internationellt
mätbrev inte utfärdas för fartyget förrän tolv månader efter den dag
då gällande mätbrev utfärdats. Detta gäller dock inte, om fartyget
gått över från en utländsk till en svensk ägare eller om fartyget
väsentligt har byggts om. Det tidigare utfärdade mätbrevet skall
fortsätta att gälla tills ett nytt utfärdats.

27 § När ett fartyg mäts om, skall 15-19 §§ gälla.

Ägaren till fartyget eller befälhavaren skall genast återställa det
äldre mätbrevet eller intyget om bruttodräktighet till
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1162).

Anteckning i mätbrev

28 § Om ett svenskt fartyg har ändrats i något annat hänseende
än som sägs i 23 – 26 §§ och avser ändringen något förhållande
som mätbrevet innehåller en uppgift om, skall ägaren eller
befälhavaren genast anmäla ändringen till Transportstyrelsen, ett
tullkontor eller en svensk utlandsmyndighet. Mätbrevet skall då
visas upp för anteckning om ändringen.

Om anteckningen verkställs av en svensk utlandsmyndighet eller
ett tullkontor skall Transportstyrelsen genast underrättas.

Om ägaren begär det får Transportstyrelsen i stället för att göra
en anteckning enligt första stycket utfärda ett nytt mätbrev
med de ändrade uppgifterna införda. Det äldre mätbrevet skall
sändas till Transportstyrelsen innan det nya mätbrevet lämnas ut,
om inte Transportstyrelsen har medgivit något annat.
Förordning (2008:1162).

Mätbrev som kommit bort

29 § Om det kan antas att ett mätbrev som har utfärdats av en
svensk myndighet har förstörts eller kommit bort, skall ägaren eller
befälhavaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen. Finner
styrelsen att sannolika skäl talar för att mätbrevet inte längre finns,
skall styrelsen utfärda ett nytt mätbrev, om det inte i övrigt finns
några hinder mot det. Transportstyrelsen får förelägga fartygets
ägare eller befälhavare att lägga fram den utredning som behövs i
saken. Förordning (2008:1162).

Skadat mätbrev

30 § Om ett mätbrev som har utfärdats av en svensk myndighet har
skadats eller förslitits så att handlingen inte längre är lämplig att
använda, får Transportstyrelsen utfärda ett nytt mätbrev. Innan det
nya mätbrevet lämnas ut skall det äldre mätbrevet lämnas till
Transportstyrelsen, om inte styrelsen har medgivit något annat.
Förordning (2008:1162).

Avregistrering

31 § Övergår ett svenskt fartyg till en utländsk ägare, upphör
fartygets mätbrev att gälla tre månader efter den dag då fartyget
avregistrerats i Sverige, om fartyget registreras i en stat vars
regering anslutit sig till 1969 års internationella
skeppsmätningskonvention. I annat fall upphör mätbrevet att gälla
omedelbart vid avregistreringen. Dock gäller mätbrevet för
fartygets första avgång från svensk hamn, om fartyget finns här i
landet vid nationalitetsändringen. Mätbrevet skall så snart det
upphört att gälla sändas till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om
fartyget förstörs.

Registreras fartyget i en stat vars regering anslutit sig till 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention skall Transportstyrelsen på
begäran av skeppsmätningsmyndigheten i vederbörande stat sända
en kopia av det mätbrev som gällde för fartyget vid tidpunkten för
nationalitetsändringen och en kopia av de beräkningar som legat
till grund för detta mätbrev. Förordning (2008:1162).

Avgifter

32 § Transportstyrelsen fastställer avgifter för mätning och andra
förrättningar enligt denna förordning. Förordning (2008:1162).

33 § Avgiften för mätning av ett fartyg skall med det undantag som
anges i tredje stycket betalas av fartygets ägare eller den som anmält
fartyget till mätning.

Har en skeppsmätare i enlighet med 8 § första meningen företagit
en resa för att mäta ett svenskt fartyg utomlands, skall fartygets
ägare eller den som anmält fartyget till mätning på begäran av
Transportstyrelsen betala den resekostnads- och traktamentsersättning
som skeppsmätaren är berättigad till.

För ommätning som Transportstyrelsen har beslutat får avgift tas ut
endast om det vid mätningen har kommit fram att fartyget har
ändrats på ett sätt som borde föranleda ommätning.
Förordning (2008:1162).

Kontroll av mätbrev ombord

34 § En tjänsteman vid Kustbevakningen, Transportstyrelsen eller
Tullverket får när som helst ta del av ett fartygs mätbrev. Om
mätbrevet gäller här i landet och om det kan ske utan väsentligt
hinder för fartyget får tjänstemannen ombord även undersöka

a) om fartygets karakteristiska kännemärken svarar mot
uppgifterna i mätbrevet, eller

b) om fartyget har ändrats på ett sätt som påverkar brutto- eller
nettodräktigheten.

Om det vid undersökningen kommer fram att uppgifterna i
mätbrevet inte stämmer överens med de verkliga förhållandena,
skall detta anmälas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1162).

35 § När Transportstyrelsen har fått en sådan anmälan som anges i 34 §
skall styrelsen genast

a) besluta att fartyget skall mätas om, om fartyget är svenskt eller
hör hemma i ett land vars regering inte anslutit sig till 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention och det av anmälan
framgår att fartyget har förändrats så att brutto- eller
nettodräktigheten borde vara större än vad som framgår av
mätbrevet, eller

b) underrätta regeringen i fartygets hemland, om fartyget hör
hemma i ett land vars regering anslutit sig till 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention. Förordning (2008:1162).

36 § Transportstyrelsen skall genast på lämpligt sätt vidta rättelse,
om styrelsen från vederbörande statsmyndighet i ett annat land
får underrättelse om att ett svenskt fartyg vid undersökning i
det främmande landet har varit försett med ett mätbrev vars
uppgifter inte stämmer överens med de verkliga förhållandena.
Så snart rättelsen har gjorts, skall besked om det lämnas till
den statsmyndigheten. Förordning (2008:1162).

Ansvarsbestämmelser

37 § Den som låter bli att göra anmälan enligt 10–12, 23 eller 24 §
skall dömas till böter.

38 § Den som underlåter att fullgöra en skyldighet enligt 14 § eller
att fullgöra en anmälningsskyldighet enligt 28 § första stycket skall
dömas till penningböter. Till samma straff skall den dömas som
bryter mot föreskriften i 20 § eller som i ett sådant fall som avses i
34 § vägrar att visa upp fartygets mätbrev.

39 § Mål om ansvar för brott mot denna förordning tas upp av en
tingsrätt som är behörig enligt 19 kap. rättegångsbalken eller 21
kap. 1 och 5 §§ sjölagen (1994:1009).

Överklagande

40 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning i ärenden om
meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen
får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1162).

Mätning enligt andra regler

41 § Om mätning av svenska fartyg för fart genom Suezkanalen
eller Panamakanalen finns särskilda bestämmelser.

Övergångsbestämmelser

1994:1162

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § första stycket, 9
och 39 §§ den dag som regeringen bestämmer, och i övrigt den 18
juli 1994. (I kraft den 1 oktober 1994, 1994:1278).

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:647) om
skeppsmätning. Förordning (1994:1278).

3. Om det i en förordning eller annan författning som har beslutats
av regeringen förekommer dräktighetstal beräknade enligt äldre
föreskrifter skall dessa tal anses motsvara dräktighetstal beräknade
enligt den nya förordningen.

4. Om ett svenskt fartyg, försett med ett mätbrev enligt de
bestämmelser som gällde före den 18 juli 1982, är oförändrat med
avseende på sådant som kan påverka dess bruttodräktighet vid
tidpunkten för en mätning enligt den nya förordningen, får i
fartygets mätbrev under anmärkningar göras en anteckning om den
äldre bruttodräktigheten.

Motsvarande gäller för fartyg kölsträckta den 18 juli 1982 eller
senare, men före den 18 juli 1994, för vilka bruttodräktigheten
beräknats även enligt de regler som gällde före den 18 juli 1982.

5. Beslut enligt 40 § första meningen som meddelats före den 1
oktober 1994 överklagas hos kammarrätten.