Förordning (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.

SFS nr
1994:1175
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1206
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:560

1 § Med en fristående gymnasiesärskola avses i denna förordning en
fristående skola som i fråga om viss utbildning har förklarats
berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen (1985:1100).

2 § Av 9 kap. 9 § skollagen (1985:1100) framgår att en fristående
skola som vill bli förklarad berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 a §
skollagen skall lämna in en ansökan om detta till Statens skolverk
före den 1 april kalenderåret före bidragsåret. Förordning (1995:814).

3 § Statens skolverk skall med eget yttrande vidarebefordra ansökan
till regeringen.

Av yttrandet skall det särskilt framgå om Skolverket anser att
inträdesvillkor och urvalsgrunder är godtagbara.

4 § För undervisningen skall det finnas en läroplan samt kurs- och
timplaner.

5 § Eleverna skall få betyg eller intyg över utbildningen.

Övergångsbestämmelser

1994:1175

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

2. En fristående särskola som vid ikraftträdandet av denna
förordning är berättigad till statsbidrag och vars utbildningar inte
förklarats berättiga skolan till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen
(1985:1100) skall vara berättigad till statsbidrag i enlighet med vad
som anges i det särskilda beslutet, dock längst till utgången av juni
månad 1998.

1995:814

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första
gången i fråga om bidrag som skall utgå under bidragsåret 1997/98.

Bilaga

Skolor berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 a § skollagen
(1985:1100)
_____________________________________________________________________
Skola Utbildning
_____________________________________________________________________
Dormsjöskolan, Individuellt program
Garpenberg

Helenedals Individuellt program
gymnasiesärskola,
Stockholm

Helgestahemmet, Individuellt program
Mölnbo

Häggviks gymnasiesärskola, Specialutformat program med
Sollentuna inriktning trädgård/miljö,
Specialutformat program med
inriktning restaurang/adm.,
Individuellt program med
yrkesträning/verksamhetsträning

Kristoffergården, Individuellt program med

Hölö verksamhetsträning

Mariagården, Individuellt program
Umeå

Martinskolan, Individuellt program
Farsta

Novalisskolan, Individuellt program
Järna

Rudolf Steinerstiftelsen Individuellt program
för läkepedagogik (Ekgården),
Mölnbo

Saltåskolan, Specialutformat program med
Järna estetisk inriktning, Individuellt
program

Solbergahemmet, Individuellt program
Järna

Vackstanäsgymnasiet, Hotell- och restaurangprogrammet
Södertälje
Förordning (1996:560).