Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

SFS nr
1994:118
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1994-03-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:886

1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta
nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion,
innehav och användning av kemiska vapen samt om deras
förstöring.

2 § Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar
regeringen de beslut som behövs för att inspektionen skall
kunna genomföras. Regeringen skall därvid närmare ange de
åtgärder som får företas vid inspektionen samt utse en
myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att
biträda den internationella inspektionsgruppen.

Vid inspektioner av anläggningar i Sverige med stöd av
konventionens artikel VI och anslutande bestämmelser i bilaga 2
om genomförande och verifikation (rutininspektioner) fattas de
beslut som avses i första stycket av den myndighet som
regeringen bestämmer. Regeringen bestämmer även vilken
myndighet som skall närvara vid rutininspektioner.
Lag (2005:756).

3 § Innan ett beslut enligt 2 § fattas skall den som kan komma
att beröras av inspektionen ges tillfälle att yttra sig, om
detta kan göras inom den tid som står till förfogande.
Tillfälle till yttrande behöver inte ges om det kan befaras att
inspektionens genomförande därigenom skulle bli allvarligt
försvårat eller det annars finns särskilda skäl att avstå från
yttrande. Lag (2005:756).

4 § En inspektion får, om det följer av Sveriges åtagande enligt
konventionen, innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp tillsammans med
observatörer och representanter för en svensk myndighet ges
tillträde till ett område, en byggnad, en fabrik eller någon annan
anläggning under svensk jurisdiktion,

2. att godstrafik från den anläggning som avses med inspektionen
stoppas och kontrolleras,

3. att prover tas från egendom som omfattas av inspektionen, och

4. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda
mätapparatur och annan teknisk utrustning för att samla in och
registrera uppgifter.

En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som
utgör någons bostad.

5 § Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får
besluta i frågor om inspektionens genomförande. En sådan fråga
skall dock hänskjutas till regeringen, om den internationella
inspektionsgruppen begär det eller frågan annars är av särskild
vikt. Om en fråga rör någon enskilds rätt, skall den hänskjutas
till regeringen också på begäran av den enskilde.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att
verkställa ett beslut enligt denna lag. Lag (2005:756).

5 a § Den myndighet som regeringen utser enligt 2 § får ta ut
en avgift för tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana avgifter. Lag (2008:886).

5 b § Beslut av en myndighet enligt 5 a § första stycket får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:886).

6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av
att skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet och
företagshemligheter.