Förordning (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

SFS nr
1994:1193
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1959

1 § I denna förordning ges vissa tillämpningsföreskrifter om
bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer.

2 § Kommun som beslutar att med egna medel lämna bostadstillägg
utöver vad som anges i 4 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer skall göra anmälan om det till den allmänna
försäkringskassan. Anmälan skall innehålla uppgift om
procentsatsen samt beloppsgränserna för det kompletterande
bostadstillägg kommunen beslutat att lämna. Avser inte
kommunens anmälan samtliga bostadstilläggsberättigade i
kommunen skall kommunen klart ange under vilka förutsättningar
kompletterande bostadstillägg enligt kommunens beslut skall utges.

3 § Anmälan enligt 2 § skall ha inkommit till försäkringskassan
senast den 30 november året före det att kompletterande
bostadstillägg skall utbetalas. Inkommer anmälan senare tillämpas
kommunens beslut om sådant bostadstillägg först från och med
andra månaden efter den månad anmälan inkommit till
försäkringskassan.

4 § Riksförsäkringsverket skall senast den 10 debitera en kommun
den kommunala kompletterande del som utbetalas samma månad.
Utbetalas kompletterande bostadstillägg retroaktivt debiteras
kommunen hela beloppet den månad utbetalning sker. Betalning
skall ha inkommit till Riksförsäkringsverket senast den 18 i
utbetalningsmånaden. Vid för sen betalning har
Riksförsäkringsverket rätt att debitera dröjsmålsränta.

5 § Riksförsäkringsverket skall årligen på grundval av
Socialstyrelsens allmänna råd publicera belopp till ledning för
bedömning av skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå vid
beräkning av särskilt bostadstillägg enligt 7 § lagen (1994:308) om
bostadstillägg till pensionärer. Skälig levnadsnivå skall alltid anses
utgöra lägst 1,22 gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring för den som är ogift och lägst 1,01
gånger basbeloppet för den som är gift. Förordning (1994:1959).

6 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs i fråga om 2–4 §§.

Övergångsbestämmelser

1994:1193

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till
utgången av år 1998.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:830) om
statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension och
förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt
bostadstillägg till folkpension.