Förordning (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

SFS nr
1994:1202
Departement/myndighet
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1389
Upphävd
1994-12-15

Uppgifter

1 § Ungdomsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet för
ungdomsfrågor.

2 § Ungdomsstyrelsen skall särskilt

1. främja goda uppväxtvillkor för ungdomar,

2. verka för att unga människor görs delaktiga i samhällsutvecklingen,

3. verka för att statliga och kommunala insatser för ungdomar samordnas,

4. följa utvecklingen, redovisa och sprida kunskaper om ungdomars
uppväxtvillkor,

5. verka för förnyelse av ungdomsverksamheten i kommunerna och i
föreningslivet,

6. utvärdera effekterna av statliga och kommunala insatser för
ungdomar.

3 § Ungdomsstyrelsen fullgör också uppgifter enligt förordningen
(1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och beslutar
om stöd enligt 8 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, när det
gäller sådana utvecklingsprojekt för ungdomar där regeringen
har ställt särskilda medel till myndighetens förfogande.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Ungdomsstyrelsen
med undantag för 2, 19 och 21 §§.

Myndighetens ledning

5 § Ungdomsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Myndighetens styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i frågor om grundbidrag enligt förordningen
(1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

Anställningar m. m.

8 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

9 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Övergångsbestämmelser

1994:1202

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994, då förordningen
(1988:1136) med instruktion för Statens ungdomsråd skall
upphöra att gälla.