Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS nr
1994:1205
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1074
Upphävd
2014-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:19

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att
samla in och ta hand om returpapper.

Syftet med förordningen är att producenterna skall se till att
75 viktprocent av de tidningar som konsumeras i Sverige samlas
in som returpapper för att materialåtervinnas eller tas om hand
på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Förordning (2004:557).

2 § Med returpapper avses i denna förordning avfall av tidningar.

Med tidningar jämställs tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger,
kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.

3 § Med en producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt för
distribution inom Sverige

1. tillverkar eller importerar sådant papper som tidningar trycks på,

2. trycker eller låter trycka tidningar,

3. importerar tidningar.

4 § En producent skall se till att det finns ett lämpligt
insamlingssystem för returpapper som är hänförligt till
producenten.

Ett insamlingssystem skall anses som lämpligt om det är
lättillgängligt, underlättar för den som innehar returpapper
att lämna ifrån sig detta och i övrigt ger god service åt dem
som skall lämna returpapper till systemet.

Vid bedömningen av om insamlingssystemet är att anse som
lämpligt skall särskilt beaktas vad som vid samråd enligt 5 a §
framkommit om förhållandena i kommunen.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om den
skyldighet som avses i första stycket. Förordning (2004:557).

5 § Hushåll och andra konsumenter av tidningar skall sortera ut
returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för
insamling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.
Förordning (1996:1082).

5 a § En producent som skall tillhandahålla ett
insamlingssystem enligt 4 § skall samråda med berörd kommun i
frågor som rör insamlingssystemet. Med berörd kommun avses en
kommun där skyldigheten enligt 4 § att genom insamlingssystem
ta hand om returpapper skall fullgöras.

Samrådet skall syfta till att med hänsyn till de lokala
förhållandena i kommunen samordna producentens ansvar med
kommunens renhållningsskyldighet. I samrådet skall diskuteras
hur kommunen kan underlätta uppbyggnaden av insamlingssystemet,
exempelvis genom att anvisa platser för insamling av
returpapper, och vilka åtgärder mot nedskräpning runt platserna
för insamling som producenten avser att vidta eller som vidtas.

Producenten skall vid samrådet lämna de uppgifter som kommunen
behöver för att kunna informera hushållen enligt 6 b §.
Förordning (2004:557).

5 b § Producenten skall fullgöra sin samrådsskyldighet genom
att självmant eller på kommunens begäran

1. lämna en utförlig redogörelse till kommunen för hur
producenten fullgör eller avser att fullgöra de skyldigheter
som följer av 4 §,

2. lämna de uppgifter som avses i 5 a § tredje stycket till
kommunen, och

3. ge kommunen tillfälle att överlägga med producenten om de
förändringar eller den samordning som kommunen anser behövs.
Förordning (2004:557).

5 c § Kommunen skall vid samrådet ge producenten möjlighet att
lämna synpunkter på utformningen av informationen till
hushållen enligt 6 b §. Förordning (2004:557).

6 § En producent skall se till att returpapper som lämnats i
enlighet med 4 och 5 §§ transporteras bort samt
materialåtervinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt
godtagbart sätt.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket. Förordning (1998:917).

6 a § När returpapper enligt 6 § skall transporteras genom en
producents försorg, får inte någon annan än producenten eller
den producenten anlitar för ändamålet ta befattning med
transporten. Förordning (1998:917).

6 b § När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen
inom kommunen skall informationen i fråga om returpapper
innehålla upplysningar om

1. syftet med insamlingen,

2. skyldigheten att sortera ut returpapper och anvisningar om
hur sorteringen skall gå till,

3. de insamlingssystem som hushållen har tillgång till och

4. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.
Förordning (2004:557).

6 c § En producent skall i fråga om returpapper se till att
andra än hushåll får sådan information som avses i 6 b §.
Förordning (2004:557).

7 § En producent skall till Naturvårdsverket lämna

1. uppgift om resultatet av insamlingsverksamheten och
materialåtervinningen,

2. de uppgifter om tillverkning, tryckning och import som
Naturvårdsverket behöver för att kontrollera att insamlingsnivån
uppnås.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheterna som avses i första stycket.
Förordning (1998:917).

8 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötill- synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2011:19).

9 § Har upphävts genom förordning (1998:917).

10 § Naturvårdsverket får meddelande ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1998:917).