Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

SFS nr
1994:1236
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:20

1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att på
ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om däck som har tjänat
ut. Förordning (2004:734).

2 § Med däck avses i denna förordning däck för personbilar,
lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon,
motorredskap, släpfordon och efterfordon. Förordning (2002:937).

3 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt
tillverkar, importerar eller säljer däck.

Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar,
importerar eller säljer sådana fordon och redskap som avses i
2 § och som är försedda med nyproducerade däck.

Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar eller den som regummerar ett däck
utan att sälja det vidare anses inte som producent enligt denna
förordning. Förordning (2007:188).

4 § En producent skall ta emot däck som tjänat ut och se till att
däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om
hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

En producent skall informera om återlämning av däck som tjänat
ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna
däcken.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första och andra stycket.
Förordning (1998:935).

5 § En producent skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket om
resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen och andra
förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten i första stycket. Förordning (2005:677).

6 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötill-synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2011:20).

7 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1998:935).