Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

SFS nr
1994:1261
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:279

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen
som är bokföringsskyldiga enligt förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring. För affärsverken gäller dock inte 5 §.
Förordning (2000:607).

2 § Förordningen skall tillämpas vid anskaffning och
förvaltning av redovisningssystem. Med redovisningssystem avses
i denna förordning ett ADB-baserat system för bokföring enligt
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Förordning (2000:607).

Allmänna bestämmelser

3 § En myndighets redovisningssystem skall vara såväl
ändamålsenligt som kostnadseffektivt och säkert för staten som
helhet.

4 § Myndigheten skall tillgodose av Riksrevisionen specificerade
krav på tillgång till data i redovisningssystemet.
Förordning (2003:279).

Samråd

5 § En myndighet som överväger att anskaffa eller utveckla ett
redovisningssystem skall samråda med Ekonomistyrningsverket om
vilka krav som skall ställas på systemet och vilka behov det
bör täcka.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från
samrådsskyldigheten. Förordning (1998:439).

Anslutning till riksredovisningssystemet

6 § Innan ett redovisningssystem får tas i bruk, skall
Ekonomistyrningsverket godkänna att systemet, direkt eller
indirekt, ansluts till statens centrala redovisningssystem
(statsredovisningssystemet). Verket får dock, om det finns
särskilda skäl, medge undantag från kravet på anslutning.

Ansökan om godkännande skall göras skriftligen hos
Ekonomistyrningsverket senast tre månader innan systemet är
avsett att tas i bruk. Verket skall behandla ansökan skyndsamt.
Förordning (2000:607).

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller också om myndigheten behöver
göra väsentliga förändringar i ett redovisningssystem som är
anslutet till statsredovisningssystemet. Förordning (2000:607).

Verkställighetsföreskrifter

8 § Ekonomistyrningsverket skall meddela föreskrifter om
verkställigheten av 5 och 6 §§. Verket får i övrigt, med
undantag av 4 §, meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning. Förordning (2003:279).