Förordning (1994:1281) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister

SFS nr
1994:1281
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-09-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:2092
Upphävd
1995-02-01

Regeringen föreskriver följande.

Bestämmelser enligt EES-avtalet som skall gälla som svensk rätt

1 § Kommissionens förordning (EEG) nr 2158/93 av den 28 juli
1993 om tillämpningen på rådets förordning (EEG) nr 613/91 av
ändringar i 1974 års internationella konvention om säkerheten för
människoliv till sjöss och i 1973 års internationella konvention om
förhindrande av förorening från fartyg, som det hänvisas till i
bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 11 till Gemensamma
EES-kommitténs beslut nr 7/94, skall gälla som svensk förordning.

2 § Som bilaga till denna förordning finns den svenska texten
till kommissionens förordning (EEG) nr 2158/93. Den svenska
texten till rådets förordning (EEG) nr 613/91 har publicerats i
Svensk författningssamling (SFS 1994:757).

3 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska,
italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska
och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

4 § När bestämmelserna i bilagan till denna förordning innehåller
begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för
Europeiska gemenskapernas (EG) rättsordning, skall
bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den
lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17
mars 1993 med justeringar av EES-avtalet och Gemensamma EES-kommitténs
beslut nr 2/94.

2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av
en övervakningsmyndighet och en domstol.

3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

Exempel på sådana begrepp och förfaranden är

— ingresser,

— adressaterna för EG: s rättsakter,

— hänvisningar till territorier eller språk inom EG,

— hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för
EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda
personer i dessa stater,

— hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES).

Bilagan inte med här.