Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

SFS nr
1994:1297
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1259

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana vägtransporter av personer eller
gods som utförs i förvärvsverksamhet inom landet med sådana i
Sverige registrerade fordon som anges i 2 §.

2 § Förordningen gäller för transporter med bil som

1. används för godstransporter, dock inte posttransporter, om
bilens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller
påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton,

2. används i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),

3. används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340)
om skolskjutsning om bilen på grund av sin konstruktion och
utrustning är lämplig för transport av högst nio personer,
inklusive föraren, och är avsedd för detta ändamål, eller

4. används för transport av mjölk från lantgårdar och för
återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för
utfodring av djur. Förordning (2012:240).

Dygnsvila

3 § Föraren skall ha haft en dygnsvila på minst elva timmar under
den tjugofyratimmarsperiod som föregår varje tidpunkt då föraren
utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder varav den
ena skall vara minst åtta timmar.

Som dygnsvila räknas annan tid än den tid under vilken föraren

a) utför eller är tillgänglig för transporter eller annat
förvärvsarbete,

b) medföljer i bilen under färd, eller

c) är tillgänglig på arbetsplatsen eller i fordonet på grund av
jourtjänst eller liknande. Förordning (1995:524).

4 § Tillfälliga avvikelser från bestämmelserna i 3 § får göras när
detta är påkallat av olyckshändelse eller annan särskild
omständighet som inte har kunnat förutses.

Anteckningar om dygnsvila, m.m.

5 § Förare av bilar som används för transporter som avses i 2 §
skall fortlöpande göra anteckningar i en tidbok om tiden för
dygnsvilan. Sådana anteckningar skall göras innan körningen påbörjas
och skall ange den närmaste föregående dygnsvilan. Är föraren
anställd skall motsvarande anteckningar även upprättas hos
arbetsgivaren. Förordning (1995:524).

6 § Tidboken skall vara personlig och skall innehålla anteckningar
för de sju senaste dygnen under vilka föraren varit skyldig att göra
anteckningar.

Formulär till tidboken fastställs av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1182).

7 § Tidboken skall medföras under färden. Föraren skall på begäran
av polisman eller bilinspektör tillhandahålla boken för kontroll.
Förordning (1995:1102).

8 § Arbetsgivaren skall bevara sina anteckningar avseende varje
anställd förare under minst tolv månader från den dag som
anteckningarna gäller. Detsamma gäller förare som är egen
företagare.

9 § Arbetsgivaren skall utan kostnad tillhandahålla varje förare en
tidbok samt se till att de föreskrivna anteckningarna görs.

10 § Arbetsgivaren ska på begäran av en polisman eller
bilinspektör tillhandahålla gjorda anteckningar och de övriga
handlingar som kan ha betydelse för kontroll av dygnsvilan.
Kontrollen kan antingen företas i företagets lokaler eller
hos Polismyndigheten genom granskning av de dokument som
begärts från företaget. Förordning (2014:1259).

Undantag

11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall besluta om undantag från denna förordning.
Undantag får förenas med särskilda villkor.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1590).

Straffbestämmelser

12 § Förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3,
5, 6 eller 7 § eller mot föreskrift som har meddelats av
Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i denna
förordning, döms till penningböter.

Arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
5, 8, 9 eller 10 § eller mot föreskrift som har meddelats av
Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i denna
förordning, döms till penningböter.

Kopia av domar eller slutliga beslut i mål om ansvar enligt
denna förordning ska sändas till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:1364).

Överklagande m.m.

13 § Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1182).

14 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2008:1182).

15 § Om ett fordon framförs i strid mot denna förordning
eller mot en föreskrift som meddelats med stöd av den, ska en
polisman hindra varje fortsatt färd som inte kan ske utan
påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig
olägenhet. Förordning (2014:1259).