Förordning (1994:1307) om vissa sanktioner avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll

SFS nr
1994:1307
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-09-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1670
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös
egendoms natur med undantag av publikationer och nyhetsmaterial
jämte bild- och ljudupptagningar.

Områden i Bosnien-Hercegovina som befinner sig under bosnisk-serbiska
styrkors kontroll anges i denna förordning som bosnisk-serbiska områden.

Förbud mot handel med varor

2 § Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i
bosnisk-serbiska områden och har förts ut därifrån den 3 oktober
1994 eller senare.

3 § Varor får inte föras ut ur Sverige, om de skall till
bosnisk-serbiska områden.

4 § Varor får inte föras in i, ut ur eller transiteras genom
bosnisk-serbiska områden.

5 § Varor får inte inom bosnisk-serbiska områden tillhandahållas i
verksamhet av ekonomisk art.

Inte heller får varor tillhandahållas utanför bosnisk-serbiska
områden, om de är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som
drivs från bosnisk-serbiska områden.

Förbud mot vissa främjandeåtgärder

6 § Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana
handlingar som nämns i 2–5 §§ och som innebär att

1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller
reparera varor eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,

2. lasta, lossa, transportera eller ta emot varor till förvaring eller
tillhandahålla transportmedel eller utrustning eller förnödenheter
för transport,

3. överlåta eller förvärva varor eller upplåta särskild rätt till varor
eller meddela försäkring på varor eller ingå rättshandling som avser
i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en vara,

4. överlåta eller förvärva en uppfinning eller upplåta eller förvärva
särskild rätt till en uppfinning, eller

5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1–4.

7 § Åtgärder som avses i 6 § 1–3 samt åtgärder som innebär att
uppdrag för sådana åtgärder lämnas eller förmedlas får inte vidtas i
fråga om varor som förts ut ur bosnisk-serbiska områden den 3
oktober 1994 eller senare.

Förbud mot betalningar och förfogande över penningmedel

8 § Betalning får inte verkställas eller kredit lämnas från länder
utanför bosnisk-serbiska områden till någon mottagare i bosnisk-serbiska
områden. Inte heller får betalning verkställas eller kredit
lämnas till någon utanför bosnisk-serbiska områden, om
betalningen eller krediten är avsedd för någon i dessa områden eller
för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs därifrån.

Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder
som är förbjudna enligt första stycket.

Förbuden i första och andra styckena omfattar inte betalningar som
görs till spärrade konton. Förbuden i första stycket andra meningen
och andra stycket omfattar inte heller pensioner.

9 § Penningmedel som tillhör en fysisk eller juridisk person med
hemvist i bosnisk-serbiska områden eller en juridisk person som
ägs av eller kontrolleras från bosnisk-serbiska områden får inte
betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella
instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt
första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat
sätt.

Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra
liknande tillgångar får inte överlåtas till någon som anges i första
stycket.

Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder
som är förbjudna enligt första och andra styckena.

Förbuden i första — tredje styckena omfattar inte transaktioner som
avser endast medicinska eller väsentliga humanitära ändamål,
livsmedel, eller pensioner.

Förbud mot utförande av tjänster

10 § Tjänster får inte i näringsverksamhet utföras i bosnisk-serbiska
områden. Inte heller får tjänster utföras i sådan verksamhet på
uppdrag av en fysisk eller juridisk person med hemvist i bosnisk-serbiska
områden eller av en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från
bosnisk-serbiska områden.

Förbuden i första stycket omfattar inte tjänster avseende
telekommunikation, postbefordran eller juridiska tjänster i
samband med åtgärder som är undantagna från förbuden i denna
förordning eller, efter godkännande av Förenta nationernas (FN)
sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets
resolution nr 724 (1991), tjänster som kan vara nödvändiga av
humanitära eller andra exceptionella skäl.

Förbud mot viss sjöfart

11 § Ett svenskregistrerat fartyg får inte bedriva sjöfart inom
bosnisk-serbiska områden.

Förbudet i första stycket gäller inte trafik som har godkänts av
sanktionskommittén.

12 § Förbudet i 11 § första stycket gäller ägare och brukare av
transportmedlet samt befälhavare och besättningsmän på sådana
transportmedel.

Undantag från förbuden

13 § Förbuden i 3–6 §§ gäller inte varor avsedda endast för
medicinskt bruk eller livsmedel som levereras till bosnisk-serbiska
områden efter anmälan till sanktionskommittén.

Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden
i 3–6 §§ inte heller varor avsedda för väsentliga humanitära
ändamål.

Förbuden i 3 och 4 §§ gäller inte humanitära förnödenheter,
inklusive varor avsedda endast för medicinskt bruk och livsmedel,
som distribueras av internationella humanitära organ.

Förbuden i förordningen gäller inte för verksamhet av
UNPROFOR (FN: s fredsbevarande styrka), Internationella
konferensen om före detta Jugoslavien (ICFY), Europeiska
gemenskapens övervakningsmission i före detta Jugoslavien och
Europeiska säkerhetskonferensen (ESK).

Övriga bestämmelser

14 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som
är förbjuden enligt 2–12 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa
internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.
2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första
och andra styckena nämnda balk.

15 § I fråga om varors ursprung enligt 2 § skall förordningen
(1984:59) om varors ursprung tillämpas.

16 § Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning
får inte heller sändas genom tullområdet eller mellan orter inom
detta, förvaras på tullager eller i frihamn, återutföras eller tas om
hand på sätt som anges i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I
övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m. m.

17 § I förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser
inom Kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS
1987:25) om import- och exportlicenser inom Statens
jordbruksverks licensområde och förordningen (FIFS 1991:5) om
import- och exportlicenser inom Fiskeriverkets licensområde finns
bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa
fall.