Förordning (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar

SFS nr
1994:131
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:117
Upphävd
1995-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1114

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall
uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 § Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska
gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i
bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut 7/94, skall gälla
som svensk förordning:

1. Rådets förordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989
om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid
transporter på väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt
— rådets förordning (EEG) nr 3356/91 av den 7 november 1991 om
ändring av förordning (EEG) nr 4060/89 om avskaffande av
gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och
inre vattenvägar.

2. Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992
om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg
och inre vattenvägar, med transportmedel som är registrerade eller
godkända för trafik i tredje land.

3 § De svenska texterna till de i 2 § angivna rättssakterna/n1/ finns
intagna i bilaga 1–3 till denna förordning.

/n1/ Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos
Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns
publicerade i EGT.

4 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska,
italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska
och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

5 § När bestämmelserna i bilagorna till denna förordning innehåller
begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för
Europeiska gemenskapernas rättsordning,
skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den
lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17
mars 1993 med justering av EES-avtalet.

2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av
en övervakningsmyndighet och en domstol.

3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

Exempel på sådana begrepp och förfaranden är

— ingresser,

— adressaterna för EG: s rättsakter,

— hänvisningar till territorier eller språk inom EG,

— hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för
EG-medlemsstatern
a, deras offentliga organ, företag och enskilda
personer i dessa stater,

— hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 § Bestämmelserna i förordningen (EEG) nr 4060/89 skall inom
ramen för EES-avtalet tillämpas med följande anpassning:
— Enligt artikel 17 i avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och
Österrike om varutransit på väg och järnväg/n2/ (hänvisas till som
”transitavtalet”) får Österrike utföra gränskontroller för att styrka
efterlevnaden av det ekopunktsystem som avses i artikel 15 och
artikel 16 i transitavtalet.

Alla berörda avtalsslutande parter får utföra gränskontroller för att
kontrollera efterlevnaden av de kvotbestämmelser som avses i
artikel 16 i transitavtalet och som inte ersatts av ekopunktsystemet
och av kvotbestämmelser som omfattas av bilaterala avtal mellan
Österrike å ena sidan och Finland, Norge och Sverige/n3/ å andra
sidan.

7 § Bestämmelserna i förordningen (EEG) nr 3912/92 skall inom
ramen för EES-avtalet tillämpas med följande anpassning:
— Till den 1 januari 2005, får Österrike fortsätta att vid sina gränser
såväl utföra de kontroller som avses i del 2 b i bilagan till rådets
förordning (EEG) nr 4060/89, som kontrollera om fordon som
registrerats eller satts i trafik i ett tredje land

— ryms inom de kvoter som Österrike och det berörda tredje landet
har kommit överens om och

— stämmer överens med den österrikiska nationella lagstiftningen
om vikter, dimensioner och andra tekniska egenskaper för
vägfordon.

— Den första meningen i artikel 4 skall ersättas med följande: ”Vid
genomförandet av denna förordning, och i enlighet med artikel 13 i
protokoll 10 till EES-avtalet, skall bestämmelserna i protokoll 11
till avtalet tillämpas med nödvändiga ändringar.”

Artikel 13 i protokoll 10 samt protokoll 11 finns intagna som bilaga
4 och 5 till denna förordning.

8 § Direktiv 86/364/EEG som nämns i a i bilagan till (EEG) nr
4060/89 finns intagen som bilaga 6 till denna förordning.

9 § Direktiv 77/143/EEG som nämns i b i bilagan till (EEG) nr
4060/89 finns intagen som bilaga 7 till denna förordning.

10 § Kontrollbehov uppstår inte enligt svenska föreskrifter vad
gäller direktiv 84/647/EEG som nämns i c i bilagan till (EEG) nr
4060/89.

11 § Direktiv 65/269/EEG som nämns i d i bilagan till (EEG) nr
4060/89 omfattas inte av EES-avtalet.

12 § De artiklar som är angivna i de förordningar som nämns i a–c i
bilagan till (EEG) nr 4060/89 skall i stället avse artiklarna 14 och 15
i rådets förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för
internationell persontransport med buss.

13 § Förordningarna (EEG) nr 3820/85 och 3821/85 som nämns i d–e i bilagan
till
(EEG) nr 4060/89 finns intagna som bilaga 1 och 2
till förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt
färdskrivare vid vägtransporter.

14 § Artikel 2 i förordning (EEG) nr 3164/76 som nämns i f i
bilagan till (EEG) nr 4060/89 omfattas inte av EES-avtalet.

Övergångsbestämmelser

1994:131

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994 utom vad avser e
och f under rubriken Direktiv i bilagan till förordning (EEG) nr
4060/89 samt sådana kontroller som avses i 12 §. Dessa träder i
kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 juli 1994, 1994:1114).