Förordning (1994:1341) om registrering av partnerskap

SFS nr
1994:1341
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:214
Upphävd
2006-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:971

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller registrering av
partnerskap som förrättas av en lagfaren domare i tingsrätt eller av
den som länsstyrelsen har förordnat som registreringsförrättare.

2 § Registrering av partnerskap som skall förrättas av domare i
tingsrätt förrättas av lagmannen eller någon annan domare som
lagmannen utser. En domare är inte skyldig att registrera
partnerskap på annan tid än under tjänstetid vid domstolens kansli.

För särskilt förordnade registreringsförrättare bestämmer
länsstyrelsen tjänstgöringstiden.

3 § Tid och plats för registreringen av partnerskapet bestäms av
registreringsförrättaren efter samråd med partnerna.

4 § Vid registreringen av partnerskapet skall registreringsförrättaren
rikta följande ord till partnerna:

Det registrerade partnerskapet innebär att partnerna inför varandra
och omvärlden visar sin samhörighet. Ni har förklarat att ni vill
låta registrera ert partnerskap. Denna registrering ger er rättigheter
och skyldigheter gentemot varandra och samhället. Tar alltså du
N.N. denna/denne N.N. till din partner att älska i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna/denne N.N. till din partner att älska i nöd och
lust?

(Svar: Ja.)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan partnerna lämna varandra en ring.)

Ni är nu registrerade partner.

Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med
varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende. Må endräkt och
lycka råda i ert partnerskap och i ert hem.

5 § Om partnerna särskilt begär det kan registreringsförrättaren, i
stället för vad som anges i 4 §, vid registreringen rikta följande ord
till dem:

Ni har förklarat att ni vill låta registrera ert partnerskap. Tar alltså
du N.N. denna/denne N.N. till din partner?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna/denne N.N. till din partner?

(Svar: Ja.)

Ni är nu registrerade partner.

6 § Registreringsförrättaren skall omedelbart anteckna i ett
särskilt protokoll vad som har förekommit vid registreringen. I
protokollet skall förrättaren också anteckna tid och plats för
registreringen samt partnernas fullständiga namn, yrke och
hemvist.

När underrättelse om registreringen sänds till Skatteverket,
skall förrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet.
Förordning (2003:971).

7 § Av länsstyrelsen förordnad registreringsförrättare skall för varje
år senast den 31 januari följande år sända in sitt protokoll till
länsstyrelsen.

8 § Av länsstyrelsen förordnade registreringsförrättare har rätt till
ersättning med etthundratio kronor för varje registrering som de
har förrättat.

Har en registreringsförrättare samma dag förrättat mer än en
registrering, utgör dock ersättningen trettio kronor för varje
registrering utöver den första.

9 § Ersättning enligt 8 § betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av
registreringsförrättaren.