Förordning (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

SFS nr
1994:1389
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet UNG
Utfärdad
1994-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1140
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:502

Uppgifter

1 § Ungdomsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för
ungdomsfrågor.

2 § Ungdomsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de
nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika
samhällssektorer.

Ungdomsstyrelsen skall särskilt

– ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars
levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal
nivå,

– göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för
ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i
statliga myndigheters verksamheter,

– verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad
ungdomspolitik och stödja denna utveckling, samt

– verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och
föreningsverksamheter och för att insatser som främjar
ungdomsverksamheter bedrivs i kommunerna och i föreningslivet.
Förordning (2005:569).

3 § Ungdomsstyrelsen fullgör också uppgifter enligt
förordningen (2001:1060) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer och fördelar annat stöd till
ungdomsverksamhet som ställs till myndighetens förfogande.

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom
ungdomsområdet som regeringen beslutar och ansvarar för att
programmen genomförs i Sverige. Förordning (2006:1530).

3 a § Ungdomsstyrelsen handlägger ärenden och fattar beslut
enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till
organisationer som främjar integration, förordningen (2002:989)
om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering samt förordningen (2002:1058) om statligt stöd
för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska
och andra liknande grupperingar. Förordning (2007:502).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Ungdomsstyrelsen med undantag av 4 § andra stycket och 19-21 §§.
Förordning (1996:468).

Myndighetens ledning

5 § Ungdomsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Myndighetens styrelse

6 § Myndighetens styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande. Förordning (1996:468).

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall myndighetens styrelse besluta i frågor som avses i 19 §
verksförordningen samt i frågor om strukturbidrag enligt
förordningen (2001:1060) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer. Förordning (2001:1061).

Ärendenas handläggning

8 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av myndighetens styrelse.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får
de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

9 § har upphävts genom förordning (1996:468).

10 § har upphävts genom förordning (1996:468).

Övergångsbestämmelser

1994:1389

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1994, då
förordningen (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
skall upphöra att gälla.

2001:1061

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för Ungdomsstyrelsens uppgifter
enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer.