Förordning (1994:1542) om ränta för år 1995 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

SFS nr
1994:1542
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1994-12-23

För år 1995 skall räntesatsen för nedan angivna lån vara 9,00
procent:

1. lån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den
del 35 § första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före den 1
juli 1985, tillämpas på lånet,

2. lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 §
första stycket kungörelsen tillämpas på lånet,

3. lån eller lånedel som avses i punkt 5 första stycket
övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse,

4. lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7 samma
övergångsbestämmelser utgår enligt 30 § första stycket kungörelsen,

5. lån enligt räntelånekungörelsen (1967:553),

6. lån enligt förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del 12
§ andra stycket förordningen tillämpas på lånet samt
förbättringslån i fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § andra
stycket kungörelsen (1962:538) om förbättringslån,

7. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt
kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,

8. lån och förskott på lån som har beviljats enligt förordningen
(1976:260) om hyresförlustlån eller kungörelsen (1972:760) om lån
avseende kostnader för outhyrda lägenheter,

9. lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler,

10. lån enligt förordningen (1981:590) om lån till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m. eller kungörelsen (1974:252) om
statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus,

11. lån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa
bostadshus,

12. lån enligt förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från
staten av bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har
betalats ut före den 1 juli 1985,

13. lån enligt förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt,

14. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska
åtgärder i bostadshus eller förordningen (1981:473) med samma
namn som har betalats ut före den 1 juli 1985, till den del 35 §
första stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i
paragrafens lydelse före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,

15. lån enligt förordningen (1982:1286) om statlig
hyresförlustgaranti,

16. lån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m.
till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda
lägenheter, förordningen (1976:257) om lån för förvärv av
egnahemsfastighet i vissa fall eller förordningen (1984:614) om lån
för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen
(1967:868), om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,

17. lån som avses i förordningen (1986:82) om ränta och
amortering m. m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förordningen (1983:1021)
om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m. m.,

18. lån som avses i förordningen (1990:916) om vissa lån till
forskningsinriktat experimentbyggande.