Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

SFS nr
1994:1547
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1019

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i
rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009
om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
(kodifierad version). Bestämmelser om upphävande av
importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i
rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om
upphävande av importtullar på vissa vapen och militär
utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i
handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har
ingått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling
för varor finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import
finns i

– rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om
skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i
Europeiska gemenskapen, och

– rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om
skydd mot subventionerad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska gemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller
subventionerad import finns i

– rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om
gemensamma regler för importen av textila produkter från
vissa tredje länder som inte täcks av bilaterala avtal,
protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda
gemenskapsregler om import,

– rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om
gemensamma regler för importen, och

– rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om
gemensamma regler för import från vissa tredje länder.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i
första, andra och tredje styckena angivna bestämmelserna.
Lag (2010:1019).

2 § Bestämmelser om frihet från skatt vid införsel i vissa fall finns i
lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m. m. och i
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna.

3 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i
tullagen (2000:1281). Lag (2000:1294).

Tullfrihet i vissa fall

4 § Tullfrihet gäller för varor som förtullas för främmande
stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller
konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en
internationell organisation eller en person som är knuten till
en sådan organisation, om organisationen eller personen är
upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är
berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller
i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft
i förhållande till Sverige för varor som förtullas för en
främmande stats militära styrka eller dess personal, som
befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt
samarbete eller internationell krishantering. Lag (2004:1004).

5 § Tullfrihet gäller för markutrustning och
undervisningsmateriel som ska användas vid eller i samband
med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att
användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör
till sådan materiel, när varorna förtullas för en flygskola,
ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan
förvaltning för en flygplats. Lag (2010:517).

6 § Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter
införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I
sådana fall skall detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket
och tullen för varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då
varan anmäldes till förtullning till den dag varan får annan
användning. Regeringen får föreskriva om kortare tid för vissa
varor. Lag (1999:424).

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på
transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda
för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att
på grund av sitt arbete ha vistats i tredje land under en
längre tid. Lag (2003:454).

Bestämmelser till utfyllnad av gemenskapsrätten

8 § Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat
att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg
är bestämmelserna i 6 kap. 10, 15, 18 och 25-38 §§ samt 10 kap.
4 § tullagen (2000:1281) tillämpliga. Lag (2000:1294).

9 § Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt
handlar med varor är liksom ett ombud, en
handelssammanslutning och en handelsorganisation skyldig att,
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna
uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten
enligt EU:s bestämmelser om skydd mot dumpad eller
subventionerad import. Detta gäller även i fråga om
uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan
marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad
import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får,
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, den som är
uppgiftsskyldig föreläggas att för granskning tillhandahålla
räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör
verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som
förs med hjälp av automatisk databehandling, ska dessa på
begäran tillhandahållas i utskrift eller på medium för
automatisk databehandling. Vid tillämpning av bestämmelserna
i denna paragraf är även bestämmelserna i 6 kap. 28–38 §§
tullagen (2000:1281) tillämpliga. Lag (2010:1019).

10 § Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av
EU:s institutioner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i
handelsöverenskommelser som EU har ingått. Lag (2010:1019).

11 § Regeringen får överlåta åt annan myndighet att meddela
föreskrifter i de ämnen som avses i 10 §.

Övergångsbestämmelser

1994:1547

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.
att gälla.

2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före
ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet
lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan
före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under
längst ett år efter ikraftträdandet.

3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till
motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller
fortfarande, dock längst under ett år därefter.

4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet,
tullnedsättning och återbetalning av tull för varor från
utvecklingsländerna och för varor som omfattas av de internationella
handelsöverenskommelser som skall tillämpas av Sverige.
Lag (1995:468).

1995:468

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995 men skall tillämpas från
och med den 1 januari 1995.