Lag (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

SFS nr
1994:1548
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1020

1 § I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och
kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i rådets
förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om
upphävande av importtullar på vissa vapen och militär
utrustning finns föreskrifter om

– gynnsam behandling i tullhänseende,

– varors ursprung,

– tullvärde,

– autonoma undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller
befrielse från importtull för vissa varor,

– tullförfaranden med ekonomisk verkan,

– gynnade förfaranden, och

– återbetalning och eftergift av tull.

I denna lag finns vissa kompletterande bestämmelser till de i
första stycket angivna bestämmelserna. Lag (2003:453).

2 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i
förordning (EEG) nr 2913/92 och tullagen (2000:1281).
Lag (2000:1295).

3 § Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat
att leda till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg
är bestämmelserna i 6 kap. 10, 15, 18 och 25-38 §§ samt 10 kap.
4 § tullagen (2000:1281) tilllämpliga. Lag (2000:1295).

4 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna
uppgift om genomsnittliga priser på importerade varor samt om
importkvantiteter och transportkostnader avseende sådana varor i
samband med bestämmande av tullvärde på vissa lättfördärvliga
varor.

5 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter till utfyllnad av unionsrätten på
områden enligt 1 §. Lag (2010:1020).

Övergångsbestämmelser

1994:1548

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Övergångsbestämmelser rörande varors ursprung,
tullförfaranden med ekonomisk verkan samt återbetalning och
eftergift av tull finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om
Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands
och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se
lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen och SFS 1994:1501.

3. Att lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., i vissa fall fortfarande
skall tillämpas efter ikraftträdandet framgår av punkterna 2 och 3
av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m.

4. Varor som utförts till annat land för reparation eller bearbetning
före ikraftträdandet och som återinförs från tredje land får
deklareras till övergång till fri omsättning med anspråk på
tullättnad i enlighet med tullförfarandet passiv förädling, dock
längst under ett år efter ikraftträdandet.