Förordning (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.

SFS nr
1994:1559
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1306
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:525

1 § När Tullverket verkställer ett beslut om kvarhållande
enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22
december 1994 om fastställande av åtgärder för att förbjuda
övergång till fri omsättning, export, återexport eller införsel
under suspensivt arrangemang av förfalskade varor eller
piratkopior, skall verket omedelbart informera sökanden om
åtgärden. Av informationen skall det framgå inom vilken tid
sökanden skall inkomma med bevis till Tullverket om att talan
enligt nämnda artikel har väckts vid behörig domstol.
Förordning (1999:525).

2 § Har en sökande inkommit med sådant bevis som avses i 1 §
skall Tullverket meddela domstolen om varorna kvarhålls hos
verket. Förordning (1999:525).

3 § En domstol som fått meddelande enligt 2 § skall underrätta
Tullverket om sina beslut i frågan samt om sådant beslut
överklagats eller har vunnit laga kraft.

Detsamma gäller domstol där sådant överklagande som avses i
första stycket skall prövas.

Underrättelsen skall lämnas till det tullkontor som verkställt
ett beslut om kvarhållande. Förordning (1999:525).

4 § Avgift skall tas ut för ansökan enligt artikel 3.4 i förordning
(EG) nr 3295/94. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller
bestämmelserna i 9 — 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) varvid
avgiftsklass 5 tillämpas. Förordning (1995:857).

Övergångsbestämmelser

2000:1306

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om

1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri
omsättning före ikraftträdandet och

2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94
som inkommit till Tullverket före ikraftträdandet.