Lag (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

SFS nr
1994:1596
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:863
Upphävd
2014-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:695

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av
den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för
organisationer i gemenskapens miljölednings- och
miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning
(EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och
2006/193/EG. Lag (2011:695).

2 § Regeringen utser de organ som avses i artikel 11 i
förordning (EG) nr 1221/2009. Lag (2011:695).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i
artikel 39 i förordning (EG) nr 1221/2009. Lag (2011:695).

4 § Har upphävts genom lag (2002:174).