Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

SFS nr
1994:1605
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:781

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan
frihet från tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m.

Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat nämnda
frihet från tull finns även i tullagen (2000:1281) och
tullförordningen (2000:1306). Förordning (2000:1313).

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd
som i tullagen (2000:1281).

När tull skall betalas enligt denna förordning tillämpas rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe-
och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.
Förordning (2000:1313)

Tullfrihet i vissa fall

3 § Framställning om tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. görs av beskickning eller
konsulat. Handling som innehåller sådan framställning ges in i
två exemplar till Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet
anger på handlingen vilken kategori varumottagaren tillhör. Ett
exemplar av handlingen återställs till beskickningen eller
konsulatet för att lämnas till Tullverket.

Framställning som avses i första stycket behövs inte i fråga om
kurirförsändelse eller konsulär post som avses i artikel 27 i
konventionen den 18 april 1961 (Sveriges överenskommelser med
främmande makter, SÖ 1967:1) om diplomatiska förbindelser eller
artikel 35 i konventionen den 24 april 1963 (Sveriges
överenskommelser med främmande makter, SÖ 1974:10) om konsulära
förbindelser. Framställning om tullfrihet för ett olönat
konsulat görs av konsulatchefen och ges in till Tullverket.
Förordning (1999:526).

4 § Om tullfrihet medgetts enligt 4 § första stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller
luftfartyg och om transportmedlet överlåts tidigare än två år efter
det att det anmäldes till förtullning, skall den som medgetts
tullfriheten betala tull för transportmedlet. Tullen beräknas enligt
de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde
transportmedlet har då. Tull tas dock inte ut, om transportmedlet
överlåts på grund av att ägaren avlidit. Inte heller tas tull ut om
transportmedlet överlåts till någon som har rätt till tullfrihet enligt
4 § lagen om tullfrihet m.m. Om transportmedlet har överlåtits till
någon som har rätt till tullfrihet enligt vad som sagts nu, skall
bestämmelserna i denna paragraf gälla som om den hade medgetts
tullfrihet som transportmedlet överlåts till. Om transportmedlet
överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, tas tull
inte ut, om ägaren under vistelsen här innehaft transportmedlet
minst sex månader efter det att det anmäldes till förtullning.

Om någon som medgetts tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen om
tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg vill överlåta
transportmedlet tidigare än två år efter det att det anmäldes till
förtullning, skall vederbörande göra anmälan om det hos
Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet bedömer att tull
kan komma att tas ut för transportmedlet skall anmälan överlämnas
till Tullverket.

Om transportmedlet skall överlåtas till någon som har rätt till
tullfrihet enligt 4 § lagen om tullfrihet m.m. skall anmälan åtföljas
av en försäkran av den som har rätt till tullfrihet att tull skall
betalas av honom eller henne för transportmedlet, om det överlåts
tidigare än som är tillåtet enligt första stycket.
Utrikesdepartementet överlämnar anmälningshandlingarna och
försäkran till Tullverket. Förordning (1999:526).

4 a § Om tullfrihet medgetts för en vara, enligt 4 § första
stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., för andra varor
än de som anges i 4 §, skall den som medgetts tullfriheten
betala tull för varan, om

1. varan varit avsedd för beskickningens eller konsulatets
officiella bruk eller beskicknings- eller konsulatmedlems eller
medlem av dennes familjs personliga bruk, och

2. varan överlåts tidigare än ett år efter det att den anmäldes
till förtullning.

Den som medgetts tullfriheten skall göra en anmälan om
överlåtelsen hos Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet
bedömer att tull kan komma att tas ut för varan skall anmälan
överlämnas till Tullverket. Tullen beräknas enligt de
bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde
som varan har vid denna tidpunkt. Förordning (2005:781).

5 § Bestämmelserna i 4 § tillämpas även i fall då en internationell
organisation eller person som är knuten till sådan organisation har
medgetts tullfrihet enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg. I sådana fall
görs anmälan enligt 4 § andra stycket hos Tullverket. Anmälan skall
i fall som avses i 4 § tredje stycket åtföljas av en där
nämnd försäkran. Förordning (1999:526).

5 a § Som villkor för tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. gäller

1. för främmande stats militära styrka, att varorna är avsedda
uteslutande för styrkans eget bruk eller för bruk av dess civila
komponent,

2. för en medlem av en styrka eller dess civila komponent, i fråga
om motorfordon:

— att fordonet införs tillfälligt för eget eller anhörigas bruk,

andra varor:

— att varorna förtullas när medlemmen första gången kommer till
Sverige för att tillträda sin tjänstgöring eller när anhöriga först
anländer till Sverige för att ansluta sig till honom eller henne, och

— att det är fråga om personliga ägodelar och möbler för den tid som
uppdraget varar.

Om en vara som införts tullfritt enligt 4 § tredje stycket lagen om
tullfrihet m.m. överlåts, skall den som medgetts tullfrihet betala
tull för varan. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när
överlåtelsen sker och på det värde som varan har då.
Förordning (1996:409).

6 § Tullfrihet gäller för förnödenheter som medförs eller tas ombord
på fartyg och luftfartyg som ankommer till eller avgår från Sveriges
tullområde, om de är avsedda för transportmedlet och kan anses
motsvara transportmedlets behov under uppehållet i Sverige.

Tullfrihet gäller för proviant för besättningens eller passagerarnas
behov då den medförts eller tagits ombord på

1. fartyg, med undantag av fritidsfartyg, eller luftfartyg, som
ankommer till eller avgår från Sveriges tullområde,

2. tåg i trafik mellan Sverige och tredje land i den utsträckning
som behövs för bespisning av passagerare under resa här i landet, om
provianten förvaras i restaurangvagn eller liknande utrymme.

I fråga om fartyg i utrikes trafik som undergår reparation eller
liknande åtgärd vid varv i Sverige medges tullfrihet för
förnödenheter och proviant som är avsedda för fartyget eller
fartygets besättning och som kan anses motsvara fartygets eller
besättningens behov under tiden för åtgärderna. Förordning (1995:1643).

7 § Tullfrihet gäller för andra varor än spritdrycker, vin, starköl och
tobaksvaror, om de inte införs i handelssyfte, och

1. förtullas för en person som har hemvist i Sverige och återvänder
hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredje land i minst ett
år,

2. ägs av den person för vilken de förtullas,

3. prövas inte överstiga de behov som ägaren och ägarens hushåll
har,

4. utgör hushållsförnödenheter eller har begagnats i tredje land av
ägaren eller medlem av ägarens hushåll, och

5. skall begagnas här i landet av ägaren eller medlem av ägarens
hushåll.

Med ägare enligt första stycket jämställs den som innehar varor på
grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt. Vid beräkning
av vistelsens längd i tredje land får Tullverket bortse från
korta avbrott. Förordning (1999:526).

8 § I fråga om motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg, gäller
utöver de villkor som anges i 7 § att transportmedlet under minst
ett år innan ägaren återvänder till Sverige skall ha tillhört
vederbörande och begagnats i tredje land av ägaren eller medlem av
ägarens hushåll i normal utsträckning. Tullfrihet medges dock inte
om ägaren inom tre år före sin återkomst hit har anmält
transportmedel av motsvarande slag till förtullning och tullfrihet
som här avses har medgetts för transportmedlet.

Om det finns synnerliga skäl får Tullverket medge
tullfrihet enligt 7 § utan hinder av första stycket.

Om transportmedel, för vilket tullfrihet medgetts, överlåts tidigare
än ett år efter det att transportmedlet har anmälts till förtullning
skall den som har medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det
till Tullverket och betala den tull från vilken befrielse
medgavs vid transportmedlets förtullning. Om det finns särskilda
skäl får Tullverket medge undantag från skyldigheten att
betala tull. Förordning (1999:526).

8 a § Har upphävts genom förordning (2003:375).

Bestämmelser till utfyllnad av gemenskapsrätten

Tullfrihet m.m.

9 § Har upphävts genom förordning (2002:110).

10 § Tullfrihet medges för bröllopsgåva från en person som är
bosatt i tredje land till en person, som i samband med giftermål
flyttar in till Sverige från ett tredje land, under förutsättning att
värdet av gåvan inte överstiger 2 000 kronor.

11 § Tullfrihet i fall som avses i rådets förordning (EEG) nr 918/83
av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för
tullbefrielse bortfaller om varorna efter införseln inte används på
sådant sätt som förutsätts för tullfriheten eller det visar sig att de
för tullfriheten gällande reglerna på annat sätt inte är uppfyllda. I
sådana fall skall detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och
tullen för varan betalas. Förordning (1999:526).

12 § Med behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 918/83
avses Tullverket om inte annat följer av lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. eller denna förordning.

Med behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 150/2003
av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa
vapen och militär utrustning avses Försvarets materielverk.
Förordning (2003:375).

13 § Tullverket skall fullgöra den skyldighet att informera
EG-kommissionen som föreskrivs i förordning (EEG) nr 918/83 när
det gäller ansökan om tullfrihet och beslut som meddelas i samband
med en sådan ansökan. Förordning (1999:526).

14 § Tullverket får medge undantag från bestämmelser
om tidsfrister som avses i förordning (EEG) nr 918/83.
Förordning (1999:526).

15 § Tullverket får på villkor som anges i förordning
(EEG) nr 918/83 bestämma att debitering av tull på varor avsedda
för katastrofoffer skjuts upp i avvaktan på EG-kommissionens
beslut om tullfrihet för sådana varor. Förordning (1999:526).

16 § Tullverket får efter ansökan enligt förordning (EEG)
nr 918/83 godkänna en institution, inrättning eller organisation
som mottagare berättigad att införa vissa varuslag tullfritt.
Generaltullstyrelsen skall, om det behövs, samråda med annan
berörd myndighet. Förordning (1999:526)

17 § I de fall då förordning (EEG) nr 918/83 medger undantag från
villkoren för tullfrihet för flyttgods som en följd av exceptionella
politiska förhållanden skall dock regeringen besluta om sådana
undantag.

17 a § Tullverket skall vart sjätte år till Europeiska
kommissionen lämna rapport om tillämpningen av rådets
förordning (EG) nr 150/2003.

Försvarets materielverk skall fullgöra den skyldighet att
informera Europeiska kommissionen som föreskrivs i artikel 7.2
i rådets förordning (EG) nr 150/2003. Förordning (2003:375).

Tullförmåner med anledning av handelsöverenskommelser
som Europeiska gemenskaperna (EG) har ingått

18 § Enligt handelsöverenskommelser som EG har ingått får
ursprung i vissa fall styrkas genom exportörsdeklaration på faktura
(fakturadeklaration) eller exportörsdeklaration på blankett EUR.2
om varornas värde inte överstiger vissa i överenskommelserna
angivna gränser.

För varor som uppfyller avtalens ursprungsregler och som införs
utan handelssyfte medger handelsöverenskommelserna vidare att
ett ursprungsintyg inte behöver företes då varorna

— inkommer från en enskild person adresserade till en enskild
person (småförsändelser), eller

— ingår i en resandes personliga bagage.

Enligt handelsöverenskommelserna gäller dock lättnaden endast
om varornas värde inte överstiger vissa i överenskommelserna
angivna gränser.

Tullverket skall tillkännage gällande värdegränser
uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.
Förordning (1999:526).

19 § För bedömning av en varas ursprung får Tullverket
inhämta kompletterande uppgifter om varan från utländsk
tullmyndighet. Förordning (1999:526).

20 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för en vara
skall framställas när varan deklareras till ett tullförfarande.

Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 2 kap. 2 § tullagen
(2000:1281) får Tullverket medge att ursprungsintyg behöver
visas upp endast på begäran av verket.

Om ett postbefordringsföretag är deklarant för en vara som har
kommit in med post skall ursprungsintyg ges in senast 30 dagar
efter den dag då varan deklarerades till ett tullförfarande.
Förordning (2000:1313).

21 § Med tullmyndighet i handelsöverenskommelser som EG har
ingått avses för svenskt vidkommande Tullverket om inte annat
följer av denna förordning eller annan författning.

Tullverkets uppgifter enligt en sådan överenskommelse får, i
fråga om utfärdande av varucertifikat EUR.1, även fullgöras av
sådan auktoriserad handelskammare som godkänts av Tullverket.
Förordning (2004:691).

22 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1999:526).

Skydd mot dumpad eller subventionerad import m. m.

23 § Framställning om skydd mot dumpad eller subventionerad
import enligt de bestämmelser som anges i 1 § andra stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m. m. skall, för det fall den inte ges in till
EG-kommissionen, ges in till Kommerskollegium. Framställning
om skydd mot annan marknadsstörande import än dumpad eller
subventionerad import enligt de bestämmelser som anges i 1 §
tredje stycket lagen om tullfrihet m. m. skall ges in till
Kommerskollegium.

Kommerskollegium utför de undersökningar och vidtar de åtgärder
som kommissionen begär med hänvisning till de bestämmelser som
avses i första stycket eller som i övrigt följer av dessa bestämmelser.

Uppgifter som avses i 9 § lagen om tullfrihet m. m. skall på begäran
lämnas till Kommerskollegium. För kontroll av lämnade uppgifter
får Kommerskollegium förelägga den som är uppgiftsskyldig att
tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som
rör verksamheten.

Övriga bestämmelser

24 § Medges tullfrihet för varor upp till ett visst belopp uttryckt i
ecu avrundas beloppet efter omräkning till svenska kronor till
närmast högre hundratal kronor.

Tullverket skall tillkännage gällande belopp uttryckt i
svenska kronor i Tullverkets författningssamling.
Förordning (1999:526).

25 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1994:1547) om tullfrihet m. m. och denna förordning får meddelas
av Kommerskollegium såvitt gäller skydd mot dumpad eller
subventionerad import samt skydd mot annan marknadsstörande
import än dumpad eller subventionerad import och i övrigt av
Tullverket.

När myndigheten meddelar verkställighetsföreskrifter skall den
iaktta internationella förpliktelser som Sverige har åtagit sig och,
om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.
Förordning (1999:526).

Övergångsbestämmelser

1994:1605

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
förordningens ikraftträdande upphör tullfrihetsförordningen
(1987:1289) att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till
förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om
temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär
tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära
tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.

3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till
motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller
fortfarande, dock längst under ett år därefter.

4. Av övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1607) om
upphävande av vissa tullförfattningar framgår att äldre föreskrifter
om bl. a. varors ursprung fortfarande skall tillämpas.