Förordning (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

SFS nr
1994:1606
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1314

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådana
tullförfaranden med ekonomisk verkan som anges i 1 § lagen
(1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat nämnda
tullförfaranden finns även i tullagen (2000:1281) och
tullförordningen (2000:1306). Förordning (2000:1314).

Gynnsam behandling i tullhänseende

2 § Tullverket prövar frågor om att tillfälligt godkänna
användning av annat denatureringsmedel, som villkor för gynnsam
behandling i tullhänseende enligt gemenskapsrätten, än sådant som
anges i denna. Tullverket skall, om det behövs, samråda
med annan myndighet. Förordning (1999:527).

Varors ursprung

3 § Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen får
ursprung för varor från utvecklingsländer i vissa fall styrkas genom
exportörsdeklaration på blanketten APR (postförsändelser) om
varornas värde inte överstiger en viss i förordningen angiven
värdegräns. Ursprung för varor från Västbanken och Gaza,
Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien och den tidigare
jugoslaviska Republiken Makedonien får i vissa fall styrkas genom
exportörsdeklaration på blanketten EUR.2, om varornas värde inte
överstiger en viss i förordningen angiven gräns.

För varor som uppfyller förordningens ursprungsregler och som
införs utan handelssyfte medger förordningen vidare att ett
ursprungsintyg inte behöver företes då varorna

— inkommer från en enskild person adresserade till en enskild
person, eller

— ingår i en resandes personliga bagage.

Enligt förordning (EEG) nr 2454/93 gäller dock lättnaden endast
om varornas värde inte överstiger vissa i förordningen angivna
gränser.

Tullverket skall tillkännage gällande värdegränser
uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

Kommerskollegium får efter samråd med Tullverket
meddela föreskrifter till utfyllnad av EG: s allmänna
ursprungsregler i förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller lättnader
i ansökningsförfarandet vid återkommande export, godkännande
av tryckerier samt eventuella krav på tilläggsuppgifter som skall
ingå i ansökan om certifikat. Förordning (1999:527).

4 § För bedömning av en varas ursprung får Tullverket
inhämta kompletterande uppgifter om varan från utländsk
tullmyndighet. Förordning (1999:527).

5 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för en vara
skall framställas när varan deklareras till ett tullförfarande,
om anspråket grundar sig på regler om förmånsberättigat
ursprung i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och
förordning (EEG) nr 2454/93.

Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 2 kap. 2 § tullagen
(2000:1281) får Tullverket medge att ursprungsintyg behöver
visas upp endast på begäran av verket.

Om ett postbefordringsföretag är deklarant för en vara som har
kommit in med post skall ursprungsintyget ges in senast 30
dagar efter den dag då varan deklarerades till ett
tullförfarande. Förordning (2000:1314).

Tullvärde

6 § Tullverket får efter samråd med Sveriges riksbank
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av reglerna
i tullagstiftningen om omräkning av utländskt myntslag.
Förordning (1999:527).

7 § Tullverket får meddela föreskrifter om skyldighet för
näringsidkare att lämna uppgift enligt 4 § lagen (1994:1548) om
vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m.

Tullverket skall fullgöra den skyldighet att lämna
uppgifter till EG-kommissionen för bestämmande av enhetspriser
på vissa lättfördärvliga varor som föreskrivs i förordning (EEG) nr
2454/93. Förordning (1999:527).

8 § Värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall
får vid omräkning till svenska kronor avrundas till närmast högre
hundratal kronor.

Tullverket skall tillkännage gällande belopp uttryckt i
svenska kronor i Tullverkets författningssamling.
Förordning (1999:527).

9 § Frågor om avlämnande av tullvärdedeklarationer eller andra
uppgifter om tullvärde, i samband med att tulldeklarationer
lämnas med hjälp av automatisk databehandling eller att
tulldeklaration av allmän, periodisk eller sammanfattande natur
lämnas, prövas av Tullverket. Förordning (1999:527).

Autonoma undantagsbestämmelser

10 § Framställning om tillämpning av autonoma
undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller befrielse
från importtull för vissa varor enligt förordning (EEG) nr 2913/92
ges in till Kommerskollegium. Kommerskollegium beslutar, efter
samråd med Tullverket och annan berörd myndighet, om
ärendet skall överlämnas till EG-kommissionen.

Beslut av Kommerskollegium att inte överlämna ett ärende till
kommissionen får överklagas hos regeringen.

Kommerskollegium får utfärda närmare föreskrifter om
tillämpningen av första stycket. Förordning (1999:527).

Tillstånd, informationsskyldighet m. m.

11 § Tullverket prövar frågor om tillstånd att använda
tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under
tullkontroll, temporär import och passiv förädling som
föreskrivs i förordning (EEG) nr 2913/92.

Vid prövning av tillståndsfråga som avser aktiv förädling,
bearbetning under tullkontroll eller passiv förädling skall
Tullverket, om det behövs, samråda med Kommerskollegium
beträffande de ekonomiska villkoren för tillstånd.

Tullverket får efter samråd med Kommerskollegium meddela
närmare föreskrifter om tillämpningen av andra stycket.

Bestämmelser om tullförfarandet lagring i tullager finns i
tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306).
Förordning (2000:1314).

12 § Kommerskollegium prövar frågor om tillstånd att använda det
förfarande för passiv förädling som avses i rådets förordning (EEG)
nr 636/82 av den 16 mars 1982 om inrättande av förfaranden för
ekonomisk passiv förädling avseende vissa textil- och
konfektionsvaror som återinförs till gemenskapen efter bearbetning
i vissa tredje länder. Vid prövning av tillståndsfrågor skall
Kommerskollegium, om det behövs, samråda med
Tullverket. Kommerskollegium fullgör även de uppgifter i
övrigt som enligt förordningen ankommer på behörig myndighet.

Kommerskollegium får efter samråd med Tullverket
meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.
Förordning (1999:527).

13 § Tullverket skall fullgöra den skyldighet att informera
EG-kommissionen om tillämpningen av tullförfarandena aktiv
förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och
passiv förädling, samt om tillämpningen av bestämmelserna om
återbetalning och eftergift av tull, som föreskrivs i förordning
(EEG) nr 2454/93. Förordning (1999:527).

14 § Tullverket får efter ansökan godkänna en inrättning
eller organisation som sådan mottagare som är berättigad att införa
undervisningsmateriel, vetenskaplig utrustning eller
katastrofhjälputrustning med tillämpning av tullförfarandet
temporär import i den utsträckning som följer av förordning (EEG)
nr 2454/93. Tullverket skall, om det behövs, samråda
med annan berörd myndighet. Förordning (1999:527).

15 § Tullförfarandet temporär import får, i den utsträckning
förordning (EEG) nr 2454/93 medger, användas i Sverige för
fordon som levereras här i landet som exportvagn till fysisk person
som är bosatt inom gemenskapens tullområde, men avser att
bosätta sig utanför detta område.

Övriga bestämmelser

16 § Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med
ekonomisk verkan, m. m. och denna förordning. Förordning (1999:527).

Övergångsbestämmelser

1994:1606

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Övergångsbestämmelser som rör varors ursprung,
tullförfaranden med ekonomisk verkan samt återbetalning och
eftergift av tull finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om
Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands
och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se
lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag
och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen.

3. Att tullfrihetsförordningen (1987:1289) och vissa andra
tullförfattningar fortfarande skall tillämpas i vissa fall efter
ikraftträdandet framgår av övergångsbestämmelserna till
förordningen (1994:1605) om tullfrihet m. m. och förordningen
(1994:1607) om upphävande av vissa tullförfattningar.