Förordning (1994:1613) om tobaksskatt

SFS nr
1994:1613
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:177
Upphävd
2010-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1509

1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen
(1994:1563) om tobaksskatt,

2. godkännande av skatteupplag som avses i 10 § lagen om
tobaksskatt,

3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,

4. tillsynen över att upplagshavare förstör skattepliktiga
varor enligt 21 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt,

5. hantering av ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt
eller denna förordning,

6. undantag från bestämmelserna i 10 § första stycket,

7. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt
lagen (1999:445) om exportbutiker,

8. inköp av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om
tobaksskatt,

9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 5 och 6
lagen om tobaksskatt,

10. upplagshavares bokföring enligt 10 a § lagen om
tobaksskatt.

Skatteverket får vidare meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.
Förordning (2003:973).

2 § Om en tobaksvara har förklarats förverkad enligt lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2000:1225) om
straff för smuggling, skall den förstöras genom
Skatteverkets försorg eller under tullkontroll.
Förordning (2007:358).

3 § Skatterepresentant som avses i 15 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt skall föra bok över de skattepliktiga varor som han
ansvarar för och leveransadresser i Sverige. Förordning (2001:584).

4 § Ledsagardokument som avses i 23 § första stycket 1-3 lagen
(1994:1563) om tobaksskatt skall, om inte annat följer av 10 §,
upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall
åtfölja varorna under transport.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en
näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte
inom två månader efter utgången av den kalendermånad under
vilken varorna avsänts erhållit returexemplaret av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta
Skatteverket om förhållandet. Förordning (2003:973).

5 § Upplagshavare får, sedan ledsagardokument som avses i 23 §
första stycket 1-3 lagen (1994:1563) om tobaksskatt upprättats,
ändra innehållet i fälten 4, 7, 7 a, 13, 14 och 17 i
ledsagardokumentet så att det visar en annan mottagare eller
leveransplats. Den nya mottagaren skall vara upplagshavare
eller varumottagare i ett annat EG-land eller, i fråga om
transport mellan två svenska skatteupplag via ett annat EG-
land, annan svensk upplagshavare. Skatteverket skall
omedelbart underrättas om företagna ändringar och den nya
mottagaren eller leveransplatsen skall omedelbart anges på
baksidan av ledsagardokumentet. Förordning (2003:973).

6 § Ledsagardokument som avses i 23 § första stycket 4 lagen
(1994:1563) om tobaksskatt skall, om inte annat följer av 14 §,
upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall
åtfölja varorna under transport. Utfartstullkontoret skall
attestera att varorna lämnat gemenskapen och till avsändaren
återsända det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet inom
15 dagar.

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den
kalendermånad under vilken varorna avsänts för export erhållit
returexemplaret av ledsagardokumentet, skall avsändaren utan
dröjsmål underrätta Skatteverket om förhållandet.
Förordning (2003:973).

7 § Om Skatteverket påför skatt enligt 27 § lagen
(1994:1563) om tobaksskatt skall verket underrätta den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Förordning (2003:973).

8 § Ledsagardokument som avses i 26 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt skall upprättas i tre exemplar. Två exemplar av
dokumentet skall åtfölja varorna under transporten.

Den som ansvarar för en transport enligt 26 § första stycket 2
lagen om tobaksskatt skall, innan transporten påbörjas, anmäla
varorna till Skatteverket.

Den som tar emot varor som transporterats enligt 26 § första
stycket 2 lagen om tobaksskatt skall senast 15 dagar efter
utgången av den kalendermånad under vilken han tagit emot
varorna lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket.
Förordning (2003:973).

9 § Skatteverket får ingå sådan överenskommelse som
avses i artikel 7.9 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25
februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor
och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor2,
senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/EG3.

Har Skatteverket ingått en överenskommelse enligt första
stycket får verket meddela föreskrifter om sådana förenklade
förfaranden som avses i 26 § tredje stycket lagen (1994:1563)
om tobaksskatt. Förordning (2003:973).

10 § Ledsagardokument som avses i 23 § första stycket 1 och 4
lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall vid transport av
cigaretter upprättas i fem exemplar. Det femte exemplaret skall
omedelbart sändas till Skatteverket.

Skatteverket skall vidarebefordra det femte exemplaret av
ledsagardokumentet till behörig myndighet inom EU och
Tullverket. Förordning (2003:973).

11 § Om Skatteverket från någon annan behörig myndighet
inom EU får motsvarande uppgifter om transporter av cigaretter
som avses i 10 §, skall verket vidarebefordra uppgifterna till
Tullverket. Förordning (2003:973).

12 § Uppgifter i ett ledsagardokument enligt 23 § lagen
(1994:1563) om tobaksskatt och uppgifter som avses i 11 § får
behandlas automatiserat. Förordning (2001:584).

13 § Har upphävts genom förordning (2001:730).

14 § Vid revision som utförs med stöd av lagen (1994:1563) om
tobaksskatt gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 §
första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för
Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den
granskade. Detsamma gäller sådan behandling som
Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466)
om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.
Förordning (2003:973).

15 § Upplagshavare, registrerade varumottagare, registrerade
avsändare och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i
samband med ansökan om godkännande eller registrering.
Förordning (2009:1509).

16 § Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade
avsändare eller lagerhållare enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av
upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare eller
lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.
Förordning (2009:1509).

17 § Anmälningar som avses i 14 och 17 §§ lagen (1994:1563) om
tobaksskatt skall göras skriftligt på blankett enligt formulär
som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:973).

Övergångsbestämmelser

2000:1274

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. För varor som förklarats förverkade enligt lagen (1960:418)
om straff för varusmuggling gäller 7 § i sin äldre lydelse.