Förordning (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel

SFS nr
1994:1615
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:814
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1336

1 § Riksskatteverket och Tullverket, efter samråd med
Riksskatteverket, får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning
av viss privatinförsel. Förordning (1999:1336).

2 § Deklaration enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel skall upprättas på blankett enligt formulär
som fastställs av Riksskatteverket. Lag (1999:1336).

3 § Har upphävts genom förordning (1996:695).

Övergångsbestämmelser

2003:814
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004.