Lag (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet

SFS nr
1994:1650
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:849
Upphävd
2006-01-01

1 § I denna lag finns bestämmelser om riksdagens val av företrädare
för Sverige i Europaparlamentet intill dess sådana företrädare
utsetts i allmänt val. Lagen innehåller också bestämmelser om
ekonomiska förmåner för sådana av riksdagen valda företrädare.

2 § Riksdagen skall inom sig utse 22 företrädare för Sverige i
Europaparlamentet. Detta skall ske genom att kammaren företar val
bland riksdagens ledamöter.

Bestämmelser i 7 kap. 2-5, 7 och 10-12 §§ riksdagsordningen skall
gälla för valet av företrädare.

3 § Valet av företrädare skall avse tiden från Sveriges anslutning
till Europeiska unionen till dess de företrädare för Sverige i
Europaparlamentet som utses i det första allmänna valet tillträder
sina uppdrag.

Om val till riksdagen äger rum under den i första stycket angivna
tiden gäller riksdagens val av företrädare till dess riksdagen under
nästa valperiod företar nytt val av företrädare. Även det nya valet
skall dock gälla längst till utgången av den i första stycket angivna
tiden.

4 § Utan hinder av vad som sägs i 1 kap. 1 § lagen (1994:1065) om
ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall en riksdagsledamot
som valts till företrädare för Sverige i Europaparlamentet, för den
tid som valet avser, vara berättigad till förmåner enligt samma lag
med undantag av de förmåner som avses i 4-6 kap. Arvode som betalas
till riksdagsledamoten enligt 3 kap. 1 § nämnda lag skall därvid
anses utgöra sådant arvode som företrädare skall erhålla från
medlemsstaten Sverige.

Har riksdagsval ägt rum under den tid som valet av företrädare
avser, skall en företrädare som inte längre är riksdagsledamot vara
berättigad till förmåner enligt första stycket fram till dess
uppdraget som företrädare upphör enligt 3 §.